An investigation into the extent of economic transformation in the ICT sector in the Western Cape

Gordon, Faizel (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: When the government of national unity took over control of South Africa in 1994, their primary aims were to address the legacy of apartheid and bring democracy to all of their people. The legacy of the previous political dispensation, which favoured the minority, was to be eradicated. The aim of this new government was to make sure that all South Africans enjoy equality and receive equitable rewards from all economic activities. However, in order for this to be possible the new government was forced to introduce policies and legislation to facilitate that transformation. The Reconstruction and Development Programme, the Growth, Employment and Redistribution strategy, the Black Economic Empowerment Act and various sectoral charters are but a few that were introduced to facilitate change. Based on the literature review, it is evident that, although policies and procedures have been introduced, the process of implementation is far too complex to see change happen overnight. The study targets the Information, Communication and Technology (lCT) sector. This sector of industry is considered by the South African government as an integral component of ensuring economic prosperity and it is therefore an interesting topic for investigation. This sector was previously dominated by White South Africans. The aim of the study is to investigate the extent of economic transformation and black economic empowerment in the sector. There is also an interest to establish whether technical ICT skills and knowledge have filtered down adequately to previously disadvantaged individuals (PDls). The extent of transformation in the ICT sector is what the study aims to capture. The data collection process was conducted within a qualitative and quantitative research framework. The author plans to use an interpretive approach for the analysis of the findings. The data collected for the study were by means of structured questionnaires; however, the last section consisted of open-ended questions. The sample selected for this study was middle management officials, many of them highly skilled and working in a technical environment at these companies. The responses to the questionnaires reflected a diverse and seemingly ambiguous understanding of the ICT. Based on these perceptions, there is a clear indication that many of the respondents have a narrow view of what transformation for the sector really means. The answers to the questionnaires were analysed to test the hypothesis. According to the research findings, it appears that transformation of the ICT sector has not taken place successfully. The study concludes with recommendations for the ICT sector and a brief conclusion.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Toe die regering van nasionale eenheid in 1994 beheer oor Suid-Afrika geneem het, was sy hoofdoel om die nalatenskap van Apartheid aan te spreek en 'n demokratiese bestel vir die land en al sy mense te vestig. Die nalatenskap van die gewese politieke bestel, wat die minderheid bevoordeel het, sou uitgewis word. Die doel van hierdie nuwe regering was om te verseker dat aile Suid-Afrikaners gelyk behandel word en billike voordeel uit aile ekonomiese bedrywighede trek. Om dit egter moontlik te maak, is die nuwe regering gedwing om beleide en wetgewing in te stel om te verseker dat transformasie plaasvind. Die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram, die Ekonomiese Groei en Herverdelingstrategie en verskeie sektorale handveste is maar enkele wat ingestel is om verandering te weeg te bring. Gebaseer op die letterkundige oorsig, is dit voor die hand liggend dat, hoewel daar beleide en prosedures ingestel is, die proses van toepassing geheel en al te ingewikkeld is om verandering oornag te sien gebeur. Hierdie studie is gerig op 'n spesifieke segment ekonomiese bydrae tot die ekonomie, die Informasie, Kommunikasie en Tegnologiese (lKT) sektor. Die sektor van die nywerheid word deur die regering as 'n integrale komponent beskou ten einde ekonomiese welvaart te waarborg en is derhalwe 'n interessante onderwerp om van naderby te bekyk. Die heersende opvatting is dat hierdie sektor voorheen deur blanke Suid-Afrikaners oorheers is, veral wat betref tegniese vaardighede en tegnologiese kennis. Die doel van die studie is om die omvang van ekonomiese transformasie en Swart Ekonomiese Bemagtiging binne hierdie sektor te ondersoek. Daar is ook intense belangstelling om te probeer vasstel of voorheen benadeeldes enigsins voordeel getrek het uit die bestaande tegniese IKT-vaardighede en kennis. Die navorsing oor mense se persepsie van die IKT-sektor is wat die studie beplan om vas te vang. Die inligtingsinsamelingsproses is binne 'n kwalitatiewe en kwantitatiewe raamwerk uitgevoer - die rede hiervoor was dat die navorser beplan het om 'n interpreterende benadering vir die analise van die bevindinge toe te pas. Inligting is deur middel van vraelyste versamel, maar die laaste afdeling het uit half onbepaalde vrae bestaan. Die monster wat vir hierdie studie gekies is, was middelvlakbestuurslede in diens van die IKT-ondernemings - vele van hulle was hoogs opgelei en het in 'n tegniese omgewing by hierdie ondernemings gewerk. Die reaksies op die vraelyste dui oorweldigend daarop dat daar 'n diverse en oenskynlike dubbelsinnige begrip van die IKT is. Gebaseer ap hierdie persepsies, is dit heel duidelik dat talle van die respondente 'n eng siening het oor wat transformasie werklik vir die sektor beteken. Die antwoorde op die vermelde vraelyste is geanaliseer om die hipotese te toets. Volgens die navorsingsbevindinge wil dit voorkom of transformasie van die IKT -sektor nie suksesvol plaasgevind het nie. Die studie sluit af met aanbevelings aan die IKT-sektor rakende transformasie-suksesse en dit word gevolg deur 'n kort slotwoord.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6418
This item appears in the following collections: