Exploring the perspectives of bullying amongst Grade 5 girls

Bredekamp, Judith ; Swart, Estelle (2007-12)

122 Leaves printed on single pages, preliminary pages and numbered pages 1-113. Includes bibliography, list of abbreviations, list of definitions, list of tables and figures and list of appendices. Pdf format (OCR).

Thesis (MEd (Educational Psychology))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Research into bullying has brought with it an awareness of many aspects of this phenomenon. Firstly, it has shown a distinction between various types of bullying and also how these are further delineated by means of gender. Secondly, by mere omission, it has shown the lack of research on bullying amongst girls. Bullying amongst girls is rife, however the research in this area is limited. The aims of this research are to further explore the complex nature of bullying amongst girls and to gain understanding of its impact; to use the perspectives of the participants to drive intervention and preventative strategies; to dispel the myths which support the practice of bullying; and to raise awareness of an invisible problem, thereby rendering it visible. This interpretive study explores bullying amongst girls by using the perspectives of Grade 5 girls in a parochial school in the Western Cape. The process of inquiry is embedded in the ecosystemic approach and constructivism, which emphasises the importance of context and the belief that knowledge is not passively received, but actively constructed on the basis of the experiences of an individual. Data was collected through the use of semi-structured recorded interviews with focus groups, which were then transcribed verbatim and categorised into themes. The themes which emerged include the varied and complex nature of bullying techniques and the effects of bullying. The main finding was that some girls have innate characteristics which help maintain bullying while others have characteristics which protect them from bullying. The environment also plays a large part in either maintaining bullying or protecting girls from bullying. The implication was that intervention and preventative strategies need to be based on these personal and contextual factors in order to effect change.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Navorsing oor afknouery (bullying) het 'n nuwe bewustheid van vele aspekte van hierdie fenomeen na vore gebring. Eerstens het dit 'n onderskeid tussen verskillende soorte geniepsigheid getoon en ook hoe geniepsigheid verder deur middel van geslag bepaal word. Tweedens het dit ook die gebrek aan navorsing oor geniepsigheid tussen meisies onder die aandag gebring, bloot deurdat dit feitlik nie genoem word nie. Geniepsige gedrag tussen meisies is algemeen, maar navorsing binne hierdie veld is beperk. Die doelstellings van hierdie navorsing is om die komplekse aard van geniepsigheid tussen meisies verder te verken en om 'n begrip van die impak daarvan te verwerf; om die perspektiewe van die deelnemers te gebruik om tussentrede en voorkomingstrategieë te bewerkstellig; om mites wat die praktyk van afknouery ondersteun, te verdryf; en om bewustheid van 'n onsigbare probleem te bemiddel en dit daardeur sigbaar te maak. Hierdie interpretatiewe studie verken geniepsigheid tussen meisies met behulp van die perspektiewe van Graad 5-meisies in 'n kerkskool in die Weskaap. Die ondersoekproses wat gevolg is, is op die ekosistemiese benadering en konstruktiwisme gegrond, wat die belangrikheid van konteks en die oortuiging beklemtoon dat kennnis nie op passiewe wyse bekom word nie, maar aktief op die grondslag van die ervarings van indiwidue gekonstrueer word. Data is met gebruik van semi-gestruktureerde onderhoude met fokusgroepe wat op band opgeneem is, ingesamel, waarna dit woordeliks vanaf opnames getranskribeer en volgens temas gekategoriseer is. Die temas wat na vore gekom het, omvat die wisselende en komplekse aard van afknoutegnieke en die uitwerking van geniepsigheid. Daar is gevind dat sommige meisies ingebore trekke het wat help om geniepsige gedrag te onderhou terwyl ander meisies trekke het wat hulle teen geniepsigheid beskerm. Die omgewing speel ook 'n aansienlike rol in die ondersteuning van geniepsige gedrag of die beskerming van meisies daarteen. Die impliseer dat tussentrede en voorkomende strategieë op hierdie persoonlike en kontekstuele faktore gebaseer moet word om verandering te bewerkstellig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6217
This item appears in the following collections: