Now showing items 7-26 of 34

  Title
  Formaliteit in bedryfstekste met verwysing na bepaalde grammatikale veranderlikes [1]
  Gebruikersperspektief in die Afrikaanse leksikografie [1]
  Die herstandaardisering van Afrikaans : 'n praktiese benadering met die AWS as gevallestudie [1]
  Die Hollandse taalbeweging in Suid-Afrika [1]
  Die impak van die leksikografieteorie op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal [1]
  Kompleksiteit in taakgebaseerde onderrig en leer van Afrikaans as tweede taal binne universiteitskonteks [1]
  Die konstruksie van die vroulike subjek in die oeuvres van enkele Afrikaanse vrouedigters sedert 1970 [1]
  'n Leksikografiese model vir 'n elektroniese tweetalige grondslagfasewoordeboek van Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Afrikaans [1]
  Die manifestering van humor in geselekteerde Afrikaanse kortverhaaltekste [1]
  Manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa vanaf 1980 tot 2000 [1]
  Metaleksikografiese ondersoek na konteksleiding in Afrikaanse vertalende woordeboeke [1]
  Metalexicographic criteria for a monolingual descriptive dictionary presenting the standard variety of Yipunu [1]
  A model for the macro- and microstructure of a Yipunu-French school dictionary [1]
  Die nomadiese self : skisoanalitiese beskouinge oor karaktersubjektiwiteit in die prosawerk van Alexander Strachan en Breyten Breytenbach [1]
  Om te skryf deur te vertaal en te vertaal deur te skryf : Antjie Krog as skrywer/vertaler [1]
  Die ontwerp van vertalende vakwoordeboeke met vertalers as teikengebruikers : 'n teoretiese model [1]
  Postkoloniale kulturele identiteit in Afrikaanse kortverhale na 1994 [1]
  Postmodernisme en poesie, met spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig 'Die heengaanrefrein' van Wilma Stockenstrom [1]
  Selfrepresentasie, selfkonstruksie en identiteitsvorming in enkele Suid-Afrikaanse outobiografiese tekste [1]
  Sosio-literêre perspektiewe op die eietydse digkuns van vroue in die Afrikaanse en Nederlandse taalgebiede [1]