The impact of leadership style on team performance and cohesiveness within a technical environment

Joseph, Andy (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The research study investigates the impact of different leadership styles on group performance and group cohesiveness within a highly technical environment. A secondary study is conducted to assess the relationship between group performance and group cohesiveness. The literature provides information on the three main topics, namely leadership, performance and cohesiveness. The statistical information was gathered using the Multifactor Leadership Questionnaire, the Teamness Index Questionnaire and the 2008 performance ratings of the technical company. A sample of 16 leaders and 173 raters were used to complete the questionnaires. The Multifactor Leadership Questionnaire was used to determine the transformational and transactional leadership dimensions of each leader, while the Teamness Index was used to assess the group cohesiveness. The group performance ratings were obtained from the managers of the respective groups. All the data was statistically analysed to determine the relationships between the dependent variables (performance and cohesiveness) and the independent variables (transformational leadership, transactional leadership and cohesiveness). The research revealed that there is a positive correlation between performance and the leadership styles, as well as between group cohesiveness and the leadership styles. The strongest positive correlation was found between performance and group cohesiveness. Although these positive correlations were present, the research found a single significant positive linear relationship through regression analysis between cohesiveness and the transformational leadership style. No other significant relationships could be established through hypotheses testing. This research adds a new dimension to group performance, leadership and group cohesiveness. This research is significant in that no similar research exists within the South African context and it thus adds to the body of leadership knowledge.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die impak van verskillende leierskapstyle op groepprestasie en groepsamehang in 'n hoogs tegniese omgewing. 'n Sekondere ondersoek is gedoen om die verhouding tussen groepprestasie en groepsamehang te bepaal. Die literatuurstudie werp lig op die drie hoofonderwerpe, naamlik leierskap, prestasie en samehang. Die statistiese inligting is ingesamel deur die gebruik van die "Multifactor Leadership Questionnaire", "Teamness Index Questionnaire" en die 2008-prestasiebeoordelings van die tegniese maatskappy. 'n Steekproef van 16 leiers en 173 beoordelaars is gebruik om die vraelys te beantwoord. Die "Multifactor Leadership Questionnaire" is gebruik om vas te stel wat die transformasionele en transaksionele leierskapsdimensies van elke leier is, terwyl die "Teamness Index" die groepsamehang bepaal het. Die groepprestasiebeoordelings is van die bestuurders van die onderskeie groepe verkry. Al die data is op 'n statistiese wyse geanaliseer om die verhoudings tussen die afhanklike veranderlikes (prestasie en samehang) en die onafhanklike veranderlikes (transformasionele leierskap, transaksionele leierskap en samehang) te bepaal. Hierdie studie het bevind dat daar 'n positiewe korrelasie bestaan tussen prestasie en leierskapstyle, en ook tussen groepsamehang en leierskapstyle. Die sterkste positiewe korrelasie is tussen prestasie en groepsamehang bespeur. Selfs al is hierdie positiewe korrelasies geidentifiseer, kon slegs 'n enkele betekenisvolle positiewe liniêre verhouding vasgestel word tussen groep samehang en transformasionele leierskapstyl. Geen ander betekenisvolle verhoudings kon deur die toetsing van die hipotese vasgestel word nie. Die ondersoek voeg 'n nuwe dimensie tot groepprestasie, leierskap en groepsamehang. Die studie is betekenisvol omdat daar geen ander soortgelyke studie in 'n Suid Afrikaanse raamwerk bestaan nie, en dus dra dit by tot die leierskapskennisgebied.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5752
This item appears in the following collections: