• Contamination of bananas with beauvericin and fusaric acid produced by Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

      Li, Chunyu; Zuo, Cunwu; Deng, Guiming; Kuang, Ruibin; Yang, Qiaosong; Hu, Chunhua; Sheng, Ou; Zhang, Sheng; Ma, Lijun; Wei, Yuerong; Yang, Jing; Liu, Siwen; Biswas, Manosh Kumar; Viljoen, Altus; Yi, Ganjun (Public Library of Science, 2013)
      Background Fusarium wilt, caused by the fungal pathogen Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), is one of the most destructive diseases of banana. Toxins produced by Foc have been proposed to play an important role ...