Exploring the relationship between emotional intelligence, burnout and absenteeism of bus drivers in the sheduled public bus services industry

Meyer, Francois (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study was to explore the relationships between emotional intelligence, burnout and absenteeism of bus drivers in the scheduled public bus services industry. A controlled inquiry of non-experimental research was used. In addition, correlational and multivariate research, as a form of relational research, was employed to explore the relationships between the three constructs. The constructs were defined as follows: emotional intelligence as the basic capacity of a person to identify and utilise emotion (Goleman, 1998); burnout as a syndrome consisting of three negative response patterns which include: emotional exhaustion, depersonalisation and diminished personal accomplishment. (Maslach & Jackson 1986, in Schaufeli & Buunk, 2003) and absenteeism as the average numbers of days a driver was absent from work. A sample of 245 bus driver employees was drawn from the depots of Golden Arrow Bus Services (Pty) Ltd. The Swinburne Emotional Intelligence Test (Palmer & Stough, 2001) and the Copenhagen Burnout Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen & Christensen, 2005) were administered. The results showed that there was a moderate negative relationship between emotional intelligence and burnout. Emotional management (a dimension of emotional intelligence) was negatively related to all three the dimensions of burnout namely personal burnout, work burnout and client burnout (a dimension of burnout), indicating that where bus drivers are capable of managing emotions, levels of burnout would typically decrease. In exploring the relationship between the dimensions of emotional intelligence and absenteeism, no statistically significant relationships were found. In exploring the different dimensions of burnout in their relationship to absenteeism, it did however indicate a small, yet significant positive relationship between work-related burnout and absenteeism. This suggested that bus drivers with a low score in terms of work-related burnout would experience less absenteeism. The limitations of the study and recommendations for future research were discussed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om die verwantskap tussen emosionele intelligensie, uitbranding en afwesigheid van busdrywers in die geskeduleerde publieke busbedryf te ondersoek. Daar is gebruik gemaak van 'n nie-eksperimentele navorsingsontwerp (nl. 'n verkennende opnamestudie) ten einde die verband tussen die konstrukte en hul subdimensies te ondersoek. Daarbenewens is korrelatiewe en meerveranderlike navorsing gebruik as 'n vorm van relasionele navorsing om die verhouding tussen die drie konstrukte te ondersoek. Die konstrukte is soos volg gedefinieer: emosionele intelligensie as die basiese kapasiteit van 'n persoon om emosie te identifiseer en te gebruik (Goleman, 1998); uitbranding as 'n sindroom bestaande uit drie negatiewe responskomponente: emosionele uitputting, depersonalisasie en veminderde gevoel van persoonlike bekwaamheid (Maslach & Jackson 1986, in Schaufeli & Buunk, 2003) en afwesigheid as die gemiddelde hoeveelheid dae wat 'n drywer afwesig was by die werk. 'n Steekproef van 245 busdrywers verbonde aan Golden Arrow Bus Services (Edms) Bpk is geneem. Die respondente het die twee vraelyste, nl. die Swinbume Emotional Intelligence Test (Palmer & Stough, 2001) en die Copenhagen Bumout Inventory (Kristensen, Borritz, Villadsen & Christensen, 2005) voltooi. Die resultate wys dat daar 'n matige negatiewe verhouding bestaan tussen emosionele intelligensie en uitbranding. Die bestuur van emosies, 'n onderafdeling van uitbranding, is negatief verbind aan al drie die onderafdelings van uitbranding nl. persoonlike uitbranding, werksuitbranding en klientuitbranding. Dit dui daarop dat waar busdrywers bevoeg is om hul emosies te bestuur, vlakke van uitbranding tipies sal verminder. In die ondersoek na die verhouding tussen emosionele intelligensie en afwesigheid is geen betekenisvolle statistiese verhoudings geidentifiseer nie. In die ondersoek na die verhouding tussen die onderafdelings van uitbranding en afwesigheid, is 'n klein, dog betekenisvolle, positiewe verhouding geidentifiseer tussen werksuitbranding en afwesigheid. Dit suggereer dat busdrywers met 'n lae werksuitbrandingsvlak minder afwesig sal wees. Die beperkinge van die studie en voorstelle vir toekomstige navorsing is bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5547
This item appears in the following collections: