Talent management and its impact on sustainable business success

Da Gama, Brigitte (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research report consists of an analysis of the impact of talent or human capital in ensuring business success and giving organisations a competitive advantage. It examines the literature, particularly recent literature and evaluates the most current thinking and practices in the area of talent management. Talent management is analysed from four perspectives, namely conventional aspects of talent management including sourcing and succession planning; leadership; and the development of talent and organisational culture. All four aspects need to be examined if we are to develop a holistic understanding of the field of talent management. Organisations that can implement advanced organisational practices in these four areas are reaping the rewards from a business profitability perspective. The report also includes the examination of a ground-breaking survey on the importance of talent for competitive advantage to companies in the late 1990s. This survey would later lead to the well-known concept of the 'war for talent'. The pertinent issue of succession planning is also covered because it is acknowledged that a failure to adequately plan for future talent requirements is the equivalent of leaving an organisation open to an enormous risk. There are clear findings that the most successful succession planning programmes are based on developing internal candidates. The latest research thinking and insights on how to manage the most productive employees or rather high-fliers in a company are also explored. There is a clear understanding that people make a definitive contribution to business success and the most talented individuals, who have the potential to contribute extensively, must not only be understood but should also be appropriately led. The availability of quality leadership is a key challenge facing organisations presently and into the future. The critical importance of leadership in modern organisations cannot be overstated. No talent management strategy is complete without paying special attention to the leadership talent within an organisation. This report therefore deals with new areas from which to source leaders in the context of a global shortage of leadership skills. It also looks at the creation of leadership brands and the benefits to a company of establishing a leadership brand. Particular attention is paid to the issue of succession planning and the leader's responsibility in this arena. The thorny and perpetual dearth and consequences of inadequate representation of women in the leadership ranks are also explored. The report also explores concepts around the development of talent. It is not sufficient for organisations to hire the best talent. Skills need to be kept sharp and relevant for companies to have sustainable success. An under-investment in the development of talent has enormous consequences for the future of an organisation. Toyota, one of the most successful companies in the world, is also analysed to evaluate the techniques that they use to create a culture of continuous learning which leads to a virtuous cycle of continuous improvement. Google is explored as a case study of the success that can be achieved when an entire organisation is designed around the concept of development and learning. The often-misunderstood and under-valued (by business leaders anyway) yet highly relevant topic of managing the organisational culture is also analysed. One critical aspect about building a winning culture is whether businesses have a culture that supports the ongoing changes facing the modern enterprise. Modern businesses need to be able to adapt faster and better to new challenges. A culture that manages change well is therefore a prerequisite to success. The most successful organisations in the world have demonstrated that there is a link between the culture that is followed by their employees and business success. We therefore examine and discuss the key components of a high performance culture. A number of case studies from businesses that have built impressive organisational cultures are also discussed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingsverslag bestaan uit 'n ontleding van die impak van talent of menslike kapitaal om sakesukses te verseker en organisasies 'n mededingende voordeel te gee. Dit ondersoek die literatuur, in besonder onlangse literatuur, en evalueer die jongste gedagterigtings en praktyk op die gebied van talentbestuur. Talentbestuur word uit vier perspektiewe ontleed, naamlik konvensionele aspekte van talentbestuur met insluiting van verkryging en opvolgbeplanning; leierskap; die ontwikkeling van talent en organisasiekultuur. Al vier aspekte moet ondersoek word as ons 'n holistiese begrip wil ontwikkel van die veld van talentbestuur. Organisasies wat gevorderde organisasiepraktyke op hierdie vier gebiede kan implementeer, pluk die vrugte uit die oogpunt van winsgewendheid vir hulle besigheid. Die verslag omvat ook die ontleding van 'n vernuwende oorsig oor die belangrikheid van talent vir 'n mededingende voordeel vir maatskappye in die laat 1990's. Hierdie oorsig sou later lei tot die welbekende konsep van die 'oorlog vir talent'. Die pertinente vraagstuk van opvolgbeplanning word ook gedek omdat daar aanvaar word dat 'n gebrek aan voldoende beplanning vir toekomstige talentvereistes dieselfde is as om 'n organisasie bloot te stel aan enorme risiko. Daar is duidelike bevindings dat die suksesvolste opvolgbeplanningsprogramme gebaseer is op die ontwikkeling van interne kandidate. Die nuutste navorsingsmenings en -insigte oor die bestuur van die produktiefste werknemers oftewel hoogvlieers in 'n maatskappy word ook ondersoek. Daar word duidelik begryp dat mense 'n bepalende bydrae maak tot sakesukses en dat die talentvolste individue, wat die potensiaal het om omvattende bydraes te maak, nie net met begrip behandel moet word nie maar ook toepaslike leiding moet ontvang. Die beskikbaarheid van goeie gehalte leierskap is 'n sleuteluitdaging waarvoor organisasies tans en in die toekoms te staan gaan kom. Die kritieke belangrikheid van leierskap in moderne organisasies kan nie oorbeklemtoon word nie. Geen talentbestuurstrategie is volledig sonder dat spesiale aandag gegee word aan die leierskapstalent binne 'n organisasie nie. Hierdie verslag behandel dus nuwe areas vir die verkryging van leiers in die konteks van 'n wereldwye tekort aan leierskapsvaardighede. Dit kyk ook na die skepping van leierskapshandelsmerke en die voordele wat die daarstelling van 'n leierskapshandelsmerk vir 'n maatskappy inhou. Daar word veral aandag gegee aan die kwessie van opvolgbeplanning en die leier se verantwoordelikheid in hierdie arena. Die moeilike en voortdurende tekort aan vroue in leierskapsgeledere en die gevolge van hierdie ontoereikende verteenwoordiging word ook ondersoek. Die verslag ondersoek ook begrippe rondom die ontwikkeling van talent. Dit is nie voldoende vir organisasies om die beste talent aan te stel nie. Vaardighede moet opgeskerp word en toepaslik bly vir maatskappye om volhoubare sukses te behaal. 'n Onderbelegging in die ontwikkeling van talent het enorme gevolge vir die toekoms van 'n organisasie. Toyota, een van die suksesvolste maatskappye ter wereld, word ook ontleed om die tegnieke te evalueer wat hulle gebruik om 'n kultuur van volgehoue leer te skep, wat lei tot 'n voortreflike siklus van deurlopende verbetering. Google word ondersoek as 'n gevalstudie van die sukses wat behaal kan word wanneer 'n totale organisasie ontwerp word rondom die konsep van ontwikkeling en leer. Die hoogs relevante onderwerp van die bestuur van organisasiekultuur word ook ontleed. Dit word dikwels misverstaan en onderwaardeer - deur sakeleiers in elk geval. Een kritieke aspek van die opbou van 'n wenkultuur is of besighede 'n kultuur het wat ondersteuning bied aan die voortgesette veranderinge waarvoor die moderne onderneming te staan kom. Moderne besighede moet vinniger en beter by nuwe uitdagings kan aanpas. 'n Kultuur wat verandering goed bestuur, is dus 'n voorwaarde vir sukses. Die suksesvolste organisasies in die wereld het aangetoon dat daar 'n skakel is tussen die kultuur wat deur hulle werknemers gevolg word en sakesukses. Ons ondersoek en bespreek dus die sleutelkomponente van 'n hoeprestasiekultuur. 'n Aantal gevalstudies van besighede wat indrukwekkende organisasiekulture opgebou het, word ook bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5486
This item appears in the following collections: