The role of a cultural analysis in a global business strategy of South African companies

Watkins, Eserick Tanchwel (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study explores the role of the cultural analysis component in an international strategy of South African companies. It highlights general and country-specific cultural trends that emerged from the research. It also provides a basic cultural analysis framework that can be used as a general guideline for companies planning international expansion. The research methodology included both primary and secondary data analysis. The primary data were gathered through face-to face interviews; the secondary data examined journals, articles, the Internet and case studies. The interviews used a mix of open and closed questions to extract the most accurate responses from interviewees. Trompenaars' "Seven Dimensions Framework" served as a basis for the design of the interview questions, as well as for the analysis of the responses. Seven South African companies, spanning across different industries were interviewed. They included Engen Petroleum Limited in the petrochemical industry, Dole South Africa in the fruit export industry, Nando's International in the restaurant industry, Dimension Data in the information technology industry, Denel (Ply) Ltd in the anms and weaponry industry, SABMiller pic in the beer industry and Barloworld Limited in the brand management industry. Countries that were discussed with each of these companies respectively were: Southern Africa, Middle East, Malaysia & Indonesia, United States of America, Poland & Hungary, The Czech Republic and Russia. Several general trends leading to a successful international expansion emerged from the research. Along with the long-term focus, flexibility and commitment that are required, relationship-building proved to be the most essential ingredient for creating a successful international venture. Relationship-building was achieved when the internationalisation team demonstrated cultural sensitivity, respect, humility and patience, all attributes that are needed when interacting cross-culturally. The research also identified specific country cultural trends. For example, in Southern Africa, a developmental focus on the part of the internationalisation party is crucial to future success. In the Middle East, acknowledging rank was important. Recognising the communitarian philosophy and strict hierarchy in Malaysia and Indonesia was a key aspect of an effective strategy. In the United States, clarity, confidence and decisiveness proved important. Poland, Hungary, The Czech Republic and Russia required that logic be the basis on which business is conducted. The basic cultural analysis framework presented in the research follows a step-by-step approach. Step one requires that basic information about the country be gathered e.g .: population size, language, etc. Step two entails visiting the target country to gather additional data. Step three involves deciding on the best strategy to enter the target country e.g.: partnerships, jOint ventures, strategic alliances. The final step includes deciding who will manage the foreign operation e.g. locals versus ex-patriats. In conclusion, for businesses interested in expanding internationally. the role of cultural analysis cannot be over-emphasised. It is the one component of an internationalisation strategy that is the most essential, yet the least understood.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die rol van die kulturele analiseringskomponent van Suid-Afrikaanse maatskappye se internasionale strategie. Dit lig uit algemene en besondere kulturele tendense wat eie is aan 'n spesifieke land, soos wat dit uit die navorsing na vore gekom het. Dit verskaf ook 'n basiese analiseringsraamwerk wat benut kan word as 'n algemene riglyn vir maatskappye wat internasionale uitbreiding beplan. Die navorsingsmetodologie sluit in die analisering van beide primere en sekondere data. Die primere data is ingewin deur direkte onderhoudvoering, terwyl die sekondere data die bestudering van vaktydskrifte, artikels, die Internet en gevallestudies behels het. Tydens onderhoude is beide oop en geslote vrae gestel ten einde die mees akkurate antwoorde van die respondente te verkry. Trompenaars se "Sewe Dimensies Raamwerk" het gedien as grondslag vir die ontwerp van die onderhoudsvrae, sowel as vir die analisering van die antwoorde. Daar is onderhoude gevoer met sewe Suid·Afrikaanse maatskappye wat verskillende industriee verteenwoordig . Dit sluit in: Engen Petroleum Beperk in die petrochemiese industrie; Dole Suid-Afrika in die vrugte·uitvoerbedryf; Nando's Internasionaal in die restaurantberyf; Dimension Data in die inligtingstegnologiebedryf; Denel (Edms) Bpk. in die wapentuigbedryf; SABMiller plc in die bierbedryf en Barloworld Beperk in die handelsmerk-bestuursbedryf. Lande wat afsonderlik met elkeen van hierdie maatskappye bespreek is, het ingesluit: Suidelike Afrika, die Midde-Ooste, Maleisie en Indonesia, die Verenigde State van Amerika, Pole en Hongarye, die Tsjeggiese Republiek en Rusland. Verskeie algemene tendense wat tot 'n geslaagde internasionale uitbreiding lei, het uit die navorsing na vore gekom. Saam met die langtermyn fokus, buigsaamheid en toegewydheid wat vereis word, is daar bewys dat die opbou van goeie verhoudings die mees noodsaaklike bestanddeel is vir die daarstelling van 'n geslaagde internasionale onderneming. Die opbou van goeie verhoudings is verkry toe die internasionaliseringspan kulturele sensitiwiteit, respek, nederigheid en geduld aan die dag gelê het - eienskappe wat nodig is wanneer daar oor kultuurgrense heen verkeer word. Die navorsing het ook kuturele tendense geidentifiseer wat eie is aan 'n spesifieke land. In Suidelike Afrika is byvoorbeeld 'n fokus op ontwikkeling deur die internasionaliseringspan gebiedend noodsaaklik vir toekomstige sukses. In die Midde Ooste was die erkenning van posrang belangrik. Die erkenning van die filosofie van gemeenskaplikheid en strenge hiarargie in Maleisie en Indonesia was 'n sleutelaspek vir 'n doeltreffende strategie. In die Verenigde State was duidelikheid, selfvertroue en beslistheid belangrik. Pole, Hongarye, die Tsjeggiese Republiek en Rusland het vereis dat logika die grondslag moet wees waarvolgens sake bedryf behoort te word. Die basiese kulturele analiseringsraamwerk wat in hierdie navorsing aangebied word, volg 'n stapsgewyse benadering. Die eerste stap vereis dat basiese inligting oor 'n land ingesamel moet word , byvoorbeeld: bevolkingsgrootte, taal, ens. Die tweede stap behels 'n besoek aan die teikenland om bykomstige data in te samel. Die derde stap behels die besluitneming oor die geskikste strategie waarmee sake aangepak kan word, byvoorbeeld: vennootskappe, gesamentlike ondernemings, strategiese bondgenootskappe. Die laaste stap sluit in die besluitneming oor wie die buitelandse onderneming gaan bestuur, byvoorbeeld plaaslike beheer teenoor bestuur deur buitelanders. Ten slotte, die rol van kulturele analise kan nie oorbeklemtoon word in daardie besighede wat in internasionale uitbreiding belangstel nie. Dit is die een komponent van 'n internasionaliseringstrategie wat uiters noodsaaklik is, maar wat tog die minste begryp word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53677
This item appears in the following collections: