The impact of e-business on the competitive environment and value chain of South African financial services companies

Truter, Dion (2003)

Study project (MBA)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The exponential growth of the Internet in the 1990's has seen the advent of buying and selling products and services over the Internet. While buying and selling over the Internet has grown dramatically, so has been the failure of ventures that were started to sell goods or services over the Internet. To make sense of the confusion, the challenge is to assess the strategic thinking behind business on the Internet, and to examine how a successful implementation of e-business could be related to the classic strategic analysis tools of Michael Porter. To make the study more relevant to the South African situation, the main objective of the study is to arrive at a practicai set of guidelines that managers of South African companies can use to assess the strategic impact of e-business on their company. To realise the main objective, and to arrive at a sound theoretical background to the research problem, a literature study presents the worldwide view of researchers regarding the strategic impacts of e-business. The findings are as follows: • E-business leads to more intense competition. As more transactions take place electronically, transaction costs as well as profits are expected to decrease. As a result of decreased margins, higher levels of market competition can ultimately lead to cost cutting strategies and the need for increased production efficiency. • E-business allows companies to save communication cost and to improve the efficiency of the value chain. This impacts the relationship with suppliers and customers, and cost savings are found especially in procurement, distribution and seiling. • Improved linkages in the value chain can result in cooperative, long-term relations, ana ultimately strategic relationships, integrated processes and outsourcing. The role of intermediaries is redefined as a result, towards the areas of matching, facilitation and regulatory functions. An empirical field investigation is conducted, where the competitive forces and value chain modeis are quantified as a set of ordinai levei attributes. Based on the literature study, the impact of e-business is then defined as a set of expected changes to the attributes of the two models. A survey questionnaire is designed, where respondents indicate the impact of e-business on their company as a set of increases and decreases to the constituents of the five forces and value chain models. Finally, responses to the survey are compared with predicted values to determine the impact of e-business on South African companies. Empirical research reveals that industry attractiveness is not materially affected by ebusiness: Surprisingly, the threat of new entrants is decreased, and the bargaining power of buyers can be also be reduced in certain conditions, but other competitive forces yieid no positive result. The rules of competition are therefore not impacted to the extent that there are new sources of competitive advantage, although the overall result is more favourable than expected. Systematic increases to the value add and outsourcing of value chain activities, on the other hand, show that e-business can enhance the eXisting competitive advantage of a business by improving process efficiency and reducing communication costs. The results of the empirical research are used to provide some practical conclusions and recommendations. In brief, e-business should be seen as a channel that enhances an existing offering, and not as a new source of competitive advantage. From an operational perspective, e-business can make processes more efficient, and reduce communication, information gathering as well as transaction costs. Rapid feedback and real-time information can increase the rate of innovation and differentiate services, especially through partner networks. Keywords: E-business, Internet, strategy, information, technology, competition, competitive forces, value chain.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die eksponensiële groeitempo van die Internet in die 1990's het die koop en verkoop van produkte én dienste op die Internet meegebring. Terwyl handelop die Internet dramaties toegeneem het, het die hoeveelheid mislukte besighede ooreenkomstig gestyg. Ten einde sin te maak van dié verwarrende prentjie, is die uitdaging om die strategiese denke onderliggend aan besigheid op die Internet the bepaal, en dan af te lei hoe die implementering van 'n suksesvolle e-besigheid verband hou met die klassieke strategiese analise-modelle van Michael Porter. Om die studie meer van toepassing op Suid Afrika te maak, sal die hoofdoel wees om praktiese riglyne te vind wat Suid-Afrikaanse bestuurders in staat sal stelom die strategiese impak van ebesigheid op hulle onderskeie maatskappye te bepaal. Ten einde die hoofdoel te verwesenlik, en om 'n grondige teorietiese raamwerk vir die navorsingsprobleem te bewerkstellig, word die werk van navorsers regoor die wêreld in 'n literatuurstudie aangebied om 'n algemene indruk te kry van waar ebesigheid die aard van kompetisie sal beïnvloed. Die bevindinge is soos volg: • E-besigheid lei to verhoogde kompetisie. Soos meer transaksies elektronies plaasvind, word verwag dat transaksiekoste sowel as winste sal afneem. Laer winsgrense kan lei tot hoër vlakke van mededinging, wat uiteindelik strategieë van kostebesnyding en verhoogde effektiwiteit tot gevolg kan hê. • E-besigheid stel maatskappye in staat om op kommunikasiekoste te bespaar, en om die effektiwiteit van die waardeketting te verhoog. Dit lei tot nuwe verhoudings met verskaffers en kliënte, en uiteindelik tot kostebesparings veral in aankope, verspreiding en verkope. • Verbeterde koppelings in die waardeketting kan samewerking en langermyn besigheidsverhoudings tot gevolg hê, en gevolglik tot strategiese verhoudings, geïntegreerde prosesse, sowel as ontbondeling van sekere besigheidsaktiwiteite lei. Die rol van tussengangers word as gevolg hiervan herdefinieer, en beweeg stelselmatig daarna om bloot kopers en verkopers te verbind, sowel as om fasilitering en regulatoriese funksies te vervul. 'n Empiriese veldondersoek word uitgevoer, waar die kompeterende kragte en waardekettingmodelle gekwantifiseer word as 'n stelordinale elemente. Gebaseer op die literatuurstudie, word die impak van e-besigheid dan gedefinieer as 'n stel verwagte veranderinge in die elemente wat die twee modelle verteenwoordig. 'n gestruktureerde vraelys word daaruit ontwerp, waar respondente die impak van ebesigheid op hulle maatskappye aandui as 'n stel verhogings en verlagings van die elemente van die kompeterende kragte en waardekettingmodelle. Die uiteinde is 'n statistiese vergelyking van die antwoorde op die vraelys met die verstekwaardes aangedui deur die werke in die literatuurstudie, wat dan gebruik word om die impak van e-besigheid op Suid-Afrikaanse maatskappye te bepaal. Empiriese navorsing dui aan dat die aantreklikheid van 'n industrie nie veel beïnvloed word deur e-besigheid nie. Verbasend genoeg word die bedreiging van nuwe kompeteerders verlaag, en in sekere gevalle kan die onderhandelingskrag van kopers ook verlaag word, maar die oorblywende kragte lewer nie 'n positiewe resultaat nie. Die reëls van kompetisie word dus nie tot die mate beïnvloed dat daar geheel en al nuwe vorme van kompeterende voordeelonstaan nie, hoewel die algehele uitkoms meer positief is as wat in die literatuurstudie aangedui is. Sistematiese verhogings in beide die waardetoevoeging en ontbondeling van waardeketting-aktiwiteite, aan die ander kant, dui aan dat e-besigheid die bestaande kompeterende voordeel van 'n maatskappy kan verhoog deur die effektiwiteit van prosesse te verhoog en kommunikasiekoste te verlaag. Die voorafgaande empiriese resultate word gebruik om sekere praktiese gevolgtrekkings en aanbevelings te maak. Kortliks behoort e-besigheid gesien te word as 'n nuwe kanaal wat 'n bestaande produk kan verstewig, en nie as 'n totaal nuwe bron van kompeterende voordeel nie. Operasioneel kan e-besigheid prosesse meer effektief maak, en ook kommunikasie, inligtinginsamelings- en transaksiekoste verlaag. Vinnige terugvoer, sowel as oombliklike toegang tot inligting, kan die innoveringstempo verhoog en dienste differensieer, veral deur 'n netwerk van vennote. Sleutelterme: E-besigheid, Internet, strategie, inligting, tegnologie, kompetisie, kompeterende kragte, waardeketting.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53643
This item appears in the following collections: