Rationale of the beehive model of organisational renewal for entrenching change and high performance

Bouwer, Ernst Jooste (2003-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Beehive Model (Figure 1.1) of organisational renewal is a theoretical model and analytical tool, in a honeycomb formation as developed by Nel (2001), which is used to obtain a 'snapshot' of organisational compliance with the application of either best or poor practices associated with seven individual workplace practices within the contemporary economic climate. Each of the seven workplace practices has eight pairs of indicators, in a questionnaire format (Appendix A), used to obtain the 'snapshot' of how an evaluated organisation/department/business unit performs regarding the application of either poor or best practices. The workplace practices, namely Strategy, Change Leadership, Stakeholder Commitment, Pay and Incentives, Talent Creation, Business Disciplines, and Structures, are suggested to be strongly related to and critical for entrenching change and high performance in organisations if best practices are applied correctly as driven by strategy. It is suggested that the application of poor practices within the organisational environment is likely to result in inertia and poor performance. The study project endeavour to determine the rationale behind the Beehive Model of organisational renewal for the entrenchment of change and high performance in organisational culture, as justified by recent academic literature, using a literature review as research design. The correlation of entrenched change and high performance with the application of best practices, and entrenched organisational inertia and poor performance with the application of poor practices, is in both cases assumed to be positive and no attempt is made to empirically test the correlations within this study project. The Beehive Model and the literature reveal a synthesised environment that culturally and structurally integrates workplace practices and questionnaire indicators, reinforcing and causing high performance, and endeavouring to create and explain the following scenario: All employees are enabled and empowered to achieve their maximum capability and potential through formal and informal workplace practices and processes that are integrated throughout the organisation and structured in such a way that makes them clear and simple to understand and easy to use, channels information flow purposefully, encourages and forces active information flow, and delivers relevant and useful information within specific contexts as underpinned by competent employees that are actively involved in the design, implementation, usage and ongoing adjustment of the workplace practices. This encourages contextual business understanding, and commitment to and participation in performance enhancing problem solving through effort that is aligned with strategy. The findings suggest that the Beehive Model's structure and purpose and the associated questionnaire indicators are soundly supported by recent academic theory as well as the limited available empirical research on related topics. It is therefore possible to conclude with a reasonably high level of confidence, as viewed against the backdrop of trends in the literature, that high compliance with the correct and holistic application of best practice, as associated with the seven workplace practices' indicators, is likely to result in the entrenchment of change and high performance within an organisation's culture. The literature reviewed also strongly suggests the industry independence of the effective application of the Beehive Model's questionnaire indicators.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die 'Beehive'-model (Figure 1.1) van organisatoriese vernuwing is 'n teoretiese model en analitiese werktuig, in 'n heuningkoekformaat soos ontwerp deur Nel (2001), wat gebruik word om 'n 'kiekie' te verkry van organisatoriese nakoming ten opsigte van die toepassing van goeie of slegte praktyke binne die kontemporêre ekonomiese klimaat. Elkeen van die sewe werkplekpraktyke het agt pare aanwysers, in 'n vraelysformaat (Aanhangsel A), wat gebruik word om die 'kiekie' te verkry van hoe die geëvalueerde organisasie/afdeling/besigheidseenheid presteer ten opsigte van die toepassing van óf slegte óf goeie praktyke. Daar word te kenne gegee dat die werkplekpraktyke, naamlik Strategie, Veranderingsleierskap, Verbintenis van belanghebbendes, Vergoeding en Aansporing, Talentskepping, Besigheidsdissiplines en Strukture, sterk in verband staan met en kritiek is vir die vaslegging van verandering en hoë prestasie binne organisasies indien goeie praktyke korrek toegepas word soos gedryf deur strategie. Daar word te kenne gegee dat die toepassing van slegte praktyke binne die organisasie-omgewing waarskynlik traagheid en swak prestasie tot gevolg sal hê. Die studieprojek poog om die rasionaal van die 'Beehive'-model van organisasievernuwing vir die vaslegging van verandering en hoë prestasie in die organisasiekultuur te bepaal soos geregverdig deur onlangse akademiese literatuur deur die gebruikmaking van 'n literatuuroorsig as navorsingsontwerp. Daar word aangeneem dat die korrelasie van vasgelegde verandering en hoë prestasie met die toepassing van goeie praktyke, en vasgelegde organisasietraagheid en swak prestasie met die toepassing van swak praktyke in beide gevalle positief is en geen poging word aangewend om die korrelasies empiries te toets as deel van hierdie studieprojek nie. Die 'Beehive'-model en literatuuroorsig toon 'n saamgevoegde omgewing wat kultureel en struktureel die werkplekpraktyke en vraelysaanwysers integreer en daardeur hoë prestasie versterk en veroorsaak, en wat poog om die volgende scenario te skep en te verduidelik: Alle werknemers word in staat gestel (bekwaam) en bemagtig om hul volle vermoë en potensiaal te bereik deur formele en informele werkplekpraktyke en prosesse wat regdeur die organisasie geïntegreer is en wat duidelik en eenvoudig gestruktureer is om dit maklik te maak om te verstaan en te gebruik, informasievloei doelgerig te kanaliseer, aktiewe inligtingsvloei aan te moedig en te forseer, en wat toepaslike en nuttige inligting binne bepaalde verband lewer soos ondersteun deur bekwame werknemers wat aktief betrokke is by die ontwerp, implementering, gebruik en deurlopende aanpassing van die werkplekpraktyke. Dit moedig die kontekstuele begrip van die besigheid, asook verbintenis tot en deelname aan prestasieverhogende probleemoplossing aan deur inspanning wat strategiegerig is. Die bevindings dui daarop dat die 'Beehive'-model se struktuur en doel en die gepaardgaande vraelysaanwysers sterk ondersteun word deur onlangse akademiese teorie asook beperkte beskikbare empiriese navorsing ten opsigte van verwante onderwerpe. Daarom is dit moontlik om met 'n redelike hoë mate van vertroue tot die gevolgtrekking te kom, soos gesien teen die agtergrond van tendense in die literatuur, dat 'n hoë mate van nakoming van die korrekte en holistiese toepassing van goeie praktyke, soos geassosieer met die sewe werkplekpraktykaanwysers, waarskynlik sal lei tot die vaslegging van verandering en hoë prestasie in die kultuur van 'n organisasie. Die literatuuroorsig dui ook redelik sterk op die begryfsonafhanklikheid van die doeltreffende toepassing van die "Beehive'- modelvraelysaanwysers.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53566
This item appears in the following collections: