An evaluation of the information-processing approach of knowledge management

Boshoff, Jacques (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study involves research of secondary data in the field of knowledge management. It investigates the different perspectives of how knowledge can be managed. The complexity of knowledge requires different approaches for different organisations in a variety of industries. The complexity of this field has resulted in a number of acceptable as well as unacceptable knowledge management approaches. In the study the two predominant conflicting perspectives of knowledge management is discussed. The information-processing perspective suggests that knowledge can be effectively managed through the use of information technology. The emphasis is on the capabilities of information technology with little reference to the human and cultural issues. The opposing knowledgecentric perspective emphasises that a knowledge initiative requires fundamental change that affects the strategy, structure, culture and processes within an organisation. The goal is to create an environment that is conducive to knowledge creation and sharing. In the study these contrasting perspectives are investigated. Analysis of the main points of contention provides insight into faulty assumptions that affect the credibility of an approach. The first primary area of dispute relates to the understanding of knowledge and information. According to the information processing approach knowledge and information are similar. Therefore knowledge can be managed with information processing tools. Advocates of the knowledge-centric approach disagree with this assumption. They believe that knowledge sharing and creation are subject to human interaction and creativity, and not technological systems. A clear definition and description of knowledge and information is provided. It is apparent from this discussion that there is a vast difference between information and knowledge. It is therefore false to suggest that knowledge and information can be managed with information management tools. The analysis of the factors that limit the capabilities of information management tools to provide knowledge management solutions indicates that technology merely plays an enabling role in knowledge management. Humans play the fundamental role in creating new knowledge and sharing existing knowledge. The information-processing perspective is therefore flawed, for knowledge and information cannot be equated and therefore information-processing tools cannot be used to manage knowledge.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie gebruik sekondêre data in die veld van kennisbestuur. Verskillende perspektiewe of benaderings tot kennisbestuur word ondersoek. Die kompleksiteit van kennis noodsaak dat verskillende benaderings vir verskillende organisasies gevolg moet word. Die resultaat is dat daar 'n verskeidenheid van aanvaarbare sowel as onaanvaarbare benaderings tot kennisbestuur is. In hierdie studie word die twee primêre teenoorgestelde perspektiewe van kennisbestuur bespreek. Die inligtingsverwerkingsbenadering se standpunt is dat kennis effektief bestuur kan word deur die gebruik van inligtingstegnologie. Die vermoëns van inligtingstegnologie word beklemtoon terwyl min aandag aan kulturele en menslike aspekte betee word. Die opponerende kennis-georiënteerde benadering beklemtoon dat 'n kennisbestuursinisiatief fundamentele veranderinge in die strategie, struktuur, kultuur en besigheidsprosesse van 'n organisasie vereis. Die doel is om 'n omgewing daar te stel waarin die skep en deel van kennis vrylik kan geskied. In die studie word die kontrasterende perspektiewe van kennisbestuur ondersoek. 'n Analise van die hoof konflikareas verskaf insig in foutiewe afleidings wat gemaak word. Foutiewe afleidings bevraagteken die kredietwaardigheid van 'n benadering. Die eerste primêre area van konflik kan toegeskryf word aan verskillende interpretasies van kennis en inligting. Volgens die inligtingsverwerkingsbenadering is kennis en inligting dieselfde. Kennis kan dus effektief bestuur word deur tegnologie wat geskik is vir die bestuur van inligting. Die kennisgeoriënteerde benadering beskou hierdie afleiding as foutief. Ondersteuners van hierdie benadering is van mening dat die deel en skep van kennis afhanklik is van menslike interaksie en kreatiwiteit, nie tegnologiese stelsels nie. 'n Duidelike definisie en beskrywing van kennis en inligting word voorgelê. Dit is duidelik uit hierdie bespreking dat daar 'n definitiewe verskil bestaan tussen inligting en kennis. Die aaname dat kennis en inligting deur dieselfde tegnologie bestuur kan word, is dus foutief. Die analise van die faktore wat die vermoëns van tegnologie beperk om kennisbestuursoplossings te verskaf, maak dit duidelik dat tegnologie nie kennisbestuursprobleme kan oplos nie. Mense speel die fundamentele rol in die skepping van nuwe kennis en die deel van bestaande kennis. Die inligtingsverwerkingsbenadering tot kennisbestuur sal dus nie optimale gebruik van kennisbronne verseker nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53260
This item appears in the following collections: