The strategic impact of outsourcing as applied to a facilities management company

Arendse, Sedick (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study project focuses on the relevance of outsourcing in the facilities management industry, and will be conducted in the field of facilities management, for it is closely related to outsourcing and business process outsourcing. The primary aim of this study is to review and summarise some of the more important literature on outsourcing, published in various sources during the past decade. Similar literature related to facilities management will also be studied in order to relate the most generic articles on outsourcing to the field of facilities management. A number of general conclusions will be drawn on the basis of similarities encountered in the various published works. The research is divided into the following sections: • An introduction, explaining the various forms of outsourcing and the relationship between outsourcing and facilities management. • The definition of facilities management. This entails a description of facilities management, typical facilities services and the facilities management company structure. The international facilities management market is also discussed together with facilities management decisions. • The definition of outsourcing, to enable the reader to comprehend this research report. The different types of outsourcing, business processes outsourcing and the shared-services methodology is explained. Drivers of the outsourcing process are identified and supported with comments from top executives. • The strategic impact of outsourcing is outlined, identifying the market value of outsourcing, defining core competencies, establishing core and non-core activities and investigating the formulation and implementation of a successful outsourcing strategy. • Approaches to outsourcing are then investigated. This involves establishing an outsourcing context, selection of service providers, managing an outsourcing relationship, building strategic alliances and the South African legislation impacting on outsourcing, together with advantages and disadvantages of outsourcing. • The Sanlam LTD (Pty) case study captures the outsourcing theory in the South African context, and identifies a local success story with international recognition. In conclusion, emphasis is placed on the fact that outsourcing trends throughout the world is booming through strategic alliances with facilities management companies, with greater emphasis and effort in establishing a successful relationship to sustain and enhance the enormous value-add that outsourcing offers to both parties.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studieprojek fokus op die relevansie van uitkontraktering in die fasiliteitebestuursbedryf en is op die gebied van fasiliteitebestuur gedoen, aangesien dit noue verband hou met uitkontraktering en besigheidsprosesuitkontrakterings-elemente. Die primêre doel van hierdie studieprojek is om sommige van die belangrikste literatuur oor uitkontrak-tering, wat gedurende die afgelope dekade in verskeie bronne gepubliseer is, na te gaan en op te som. Soortgelyke literatuur met betrekking tot fasiliteitebestuur is ook bestudeer ten einde die mees generiese artikels oor uitkontraktering in die gebied van fasiliteitebestuur in verband te bring. 'n Aantal algemene gevolgtrekkings sal gedoen word op grond van ooreenkomste wat in die onderskeie publikasies aangetref is. Die navorsing is in die volgende afdelings opgedeel: • 'n Inleiding wat die onderskeie vorms van uitkontraktering en die verband tussen uitkontraktering en fasiliteitebestuur verduidelik. • Die definisie van fasiliteitebestuur. Dit behels 'n beskrywing van fasiliteitebestuur, tipiese fasiliteitedienste en die fasiliteitebestuur-maatskappystruktuur. Die internasionale fasiliteitebestuursmark word ook bespreek en dit sluit af met fasiliteitebestuursbesluite en maatskappy-ondervinding. • Die definisie van uitkontraktering, om die leser in staat te stel om hierdie studieprojek te begryp. Die verskillende tipes uitkontraktering, besigheidsprosesuitkontrak-tering, en die gedeeldedienstemetodologie word verduidelik. Drywers van die uitkontrakteringsproses word geïdentifiseer en daar word afgesluit met kommentaar deur top uitvoerende amptenare. • Die strategiese impak van uitkontraktering word geskets om die markwaarde van uitkontraktering te identifiseer, kernbevoegdhede te definieer, kern- en nie-kernaktiwiteite vas te stel en die formulering en implementering van 'n suksesvolle uitkontrakteringstrategie te ondersoek. • Benaderings tot uitkontraktering word dan ondersoek. Dit behels die vasstelling van 'n uitkontrakteringskonteks, selektering van diensverskaffers, die bestuur van 'n uitkontrak- teringsverbintenis, die bou van strategiese alliansies, en Suid-Afrikaanse wetgewing wat 'n impak op uitkontraktering het, tesame met die voordele en nadele. • Die Sanlam Bpk. (Edms.)-gevallestudie ondervang die uitkontrakteringsteorie in die Suid- Afrikaanse konteks, en identifiseer 'n plaaslike suksesverhaal met internasionale erkenning. • Ten slotte word nadruk geplaas op die feit dat uitkontrakteringstendense wêreldwyd 'n bloeitydperk beleef as gevolg van strategiese alliansies met fasiliteitebestuursmaatskappye, met groter beklemtoning van en moeite om 'n suksesvolle verbintenis te skep om die enorme toevoeging van waarde, wat uitkontraktering aan beide partye bied, te handhaaf en te versterk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53177
This item appears in the following collections: