The role of emotional intelligence in developing the human potential

Visser, Marilize (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study examines the different components of Emotional Intelligence (EQ) based on the classification of the Bar-On Emotional Quotient Inventory evaluation and the importance of Emotional intelligence in the working environment. It also suggests ways of improving one's EO by different exercises. The five main categories are Intrapersonal qualities, Interpersonal Skills, Adaptability, Stress Management and General Mood. The first component consists of Emotional Self-awareness, Assertiveness, Independence, Selfesteem and Self-actualisation; the second component consists of Empathy, Social Responsibility and Interpersonal Relationships; the third component consists of Problem-solving, Reality-testing and Flexibility; the fourth component consists of Stress Tolerance and Impulse Control and the final component consists of Happiness and Optimism. The above-mentioned components of EO are seen as the building blocks of reaching success in life by many people around the world. Many research shows that emotional intelligence is the new yardstick used to evaluate people's potential. People need to know themselves, their inner fears, strenqths, weaknesses and understand why they have these different feelings. Then only can they begin to really understand others and interact in a meaningful relationship, whether social, business or personal. How one feels have a direct impact on how one performs. The good news is that EQ can be learned and improved by anyone who is willing to learn. Some research suggests that it is or can be more powerful than the Intelligence Quotient (IQ). This study can be seen as a guideline to improve one's EQ and helping to understand the relationships with others and how to be successful.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van die studie is om die verskillende komponente van Emosionele Intelligensie (EI), of Emosionele Kwosiënt (EK), te ondersoek wat op die Bar-On Emosionele Intelligensie Vraelys gebaseer is, as ook die belang van EI in die werkomgewing. Daar word ook verwys na verskillende oefeninge om EI te ontwikkel. Die vyf hoofafdelings is: Intrapersoonlike vaardighede, Interpersoonlike vaardighede, Aanpasbaarheid, Streshantering en Algemene gemoedstoestand. Intrapersoonlike vaardighede word verder verdeel in Emosionele selfbewustheid, Selfhandhawing, Onafhanklikheid, Selfbeeld en Selfverwesenliking. Interpersoonlike vaardighede bestaan uit Empatie, Sosiale verantwoordelikheid en Interpersoonlike verhoudings. Aanpasbaarheid bestaan uit Probleemoplossing, Werklikheidstoetsing en Aanpasbaarheid. Streshantering word verdeel in Strestoleransie en Impulsbeheer. Die laaste afdeling, Algemene gemoedstoestand, bestaan uit Geluk en Optimisme. Die bogenoemde komponente van EI word algemeen gesien as die boustene vir 'n suksesvolle toekoms. Baie navorsing het getoon dat EI die nuwe maatstaf is om die mens se vermoëns te meet. Elke persoon moet bewus wees van sy eie vrese, sterk en swakpunte en verstaan waarom daardie emosies ervaar word, en slegs dan kan betekenisvolle sosiale, persoonlike of werkverhoudings suksesvol ontwikkel word. 'n Persoon se emosies het 'n direkte impak op sy prestasievermoë. Die goeie nuus is dat EI aangeleer en verbeter kan word. Sekere navorsing dui daarop dat EI belangriker is as die Intellektuele Kwosiënt (IK). Hierdie studie kan gesien word as 'n riglyn om EI te bevorder, om insig te gee in die verhoudings met ander persone, en hoe om beter te presteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53160
This item appears in the following collections: