ITEM VIEW

Die evaluering van skoolbeleid : 'n gevallestudie van ses geselekteerde skole in Kimberley

dc.contributor.advisorTaylor, D. J. L.
dc.contributor.authorDavis, Micheal Victor
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Education Policy Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:09Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:09Z
dc.date.issued2002-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52771
dc.descriptionThesis (MEd)--University of Stellenbosch 2002.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The transformation of education in South Africa has provided broader and better opportunities to school communities to make more purposeful and effective changes to the culture of learning. The primary focus of this research is to accentuate the importance of school policy and its role in the management structure of the school. The new South African Schools Act (1996) allows for greater parent involvement, responsibility, power and rights. Consequently the governing body has been allocated decision-making powers regarding school policy formulation. A literature study to discuss the broad concept of educational policy and related concepts such as education system, governance and school policy, was undertaken. There was a specific focus on three policy areas, namely admission policy, discipline policy and uniform policy as well as the formulation of policy in schools. Empirical research was done at six selected schools through unstructured interviews with the persons concerned to collect the data. Policy gives direction, serves as a point of departure and gives power to the organisation. Written policy documents were absent at most of the schools due to the fact of insufficient training in policy formulation. Recommendations from the literature study could be useful to schools in fulfilling their needs. Key words: School policy; School management; Governance; Admission policy; Discipline policy; Uniform policy.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die transformasie van die onderwysstelsel in Suid-Afrika bied groter en beter geleenthede vir skoolgemeenskappe om doelgerigte en effektiewe veranderinge aan die leerkultuur te maak. Die primêre doel van die navorsing is om die belangrikheid van skoolbeleid en die rol wat dit speel in die bestuurstrukture van die skool, te beklemtoon. Die nuwe Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) het groter ouerbetrokkenheid, verantwoordelikheid, regte en magte verleen, met ander woorde die beheerliggaam het besluitnemingsbevoegdhede rakende die skool ten opsigte van beleidsformulering. 'n Literatuurstudie om die oorkoepelende begrip onderwysbeleid te bespreek en aanverwante begrippe soos, onderwysstelsel, beheer en skoolbeleid te verduidelik, is onderneem. Daar was spesifiek gelet op drie beleidsareas naamlik: toelatings, dissipline en uniformbeleid asook die formulering van 'n skoolbeleid. Die beIeidsareas is bespreek aan die hand van riglyne uit die Skolewet en die ontleding van data wat verkry is uit die ondersoek. 'n Empiriese ondersoek is by ses geselekteerde skole gedoen en die nodige data is deur ongestruktureerde onderhoudvoering met belanghebbendes bekom. Beleid gee rigting, dien as 'n vertrekpunt en gee mag aan 'n organisasie. Geskrewe beleidsdokumente het by meeste van die skole ontbreek en dit kan toegeskryf word aan 'n tekort aan opleiding in die formulering van skoolbeleid. Aanbevelings uit die literatuur kan deur die skole gebruik word indien dit die skool se behoefte bevredig. Sleutelwoorde: Skoolbeleid; Skoolbestuur; Beheer; Dissiplinebeleid; Toelatingsbeleid; Uniformbeleid.af_ZA
dc.format.extent102 p.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSchool management and organization -- South Africa -- Kimberleyen_ZA
dc.subjectEducational planning -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.titleDie evaluering van skoolbeleid : 'n gevallestudie van ses geselekteerde skole in Kimberleyaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW