Validating the business alignment questionnaire that measures organisational functioning

Pelser, Casper Jan Hendrik (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study project was aimed to evaluate a questionnaire designed by AB Reynolds and adapted by Mario Denton that is used to determine the funtionality of an organisation. The object was to determine how reliable the instrument is and if it was testing the necessary areas/processes. As the purpose·ofmost instruments is to help management determine the current position of an organisation , the management itself, the management of the employees and the workplace, it was important to validate a questionnaire by statistically analysing all the processes/factors used in the questionnaire as well as the questions. Although it was found that the twenty-one (21) organisational processes is used in the questionnaire is of major importance to all organisations, the statistical analyses reduced the processes to eight (8) namely: 1. Performance management, development, appraisal, reward and recognition 2. Effective leadership 3. Vision and mission 4. Strategy and structure 5. Communication 6. Competitor analyses 7. Customer needs 8. Core competencies The three hundred and fifty one (351) questions were also reduced to one hundred and thirty four. The validated revised questionnaire can now be used to determine an organisations health and is a two phased technique designed to assist organisational effectiveness. It will give management a foundation to use in strategic planning as it spells out the weaknesses and strengths of an organisation and also indicate area/processes of concern that will need attention. The revised questionnaire is therefore an information gathering instrument that measures the employees perception of the organisation and focuses on all facets of organisational functioning. It is a tool for continuous organisational development and improvement and will help an organisation in correcting the weaknesses identified. The questionnaire is therefore a management tool. It can be highly effective and can be used by all organisations to improve their competitiveness and ensure their survival.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die projek was daarop gemik om 'n vraelys, opgestel deur AB Reynolds en aangepas deur Mario Denton wat die funktionaliteit van 'n organisasie toets, te evalueer. Die doelwit was om vas te stel hoe betroubaar die instrument is en of dit die nodige areas/prosesse toets. Aangesien die doel van die instrument is om bestuur te help om die huidige possisie van organisasie, bestuur self, die bestuur van werknemers en die werksplek te toets, is dit noodsaaklik om so 'n vraelys te valideer deur al die prosesse/faktore in die vraelys, sowel as die vrae statisties te ontleed. Alhoewel daar gevind is dat al die een en twintig (21) organisatoriese prosesse, soos in die vraelys gebruik, van kardinale belang vir organisasies is ,het die statistiese analise dit na die volgende agt (8) prosesse verminder: 1. Prestasie bestuur, ontwikkeling, beoordeling, vergoeding en erkenning 2. Effektiewe leierskap 3. Visie en missie 4. Strategie en struktuur 5. Kommunikasie 6. Analise van mededingers 7. Behoeftes van kliênte 8. Kern vaardighede Die drie honderd een en vyftig (351) vrae is ook verminder na een honderd vier en dertig vrae. Die gevalideerde vraelys kan nou aangewend word om die gesondheid van 'n organisasie te toets en is 'n tegniek wat uit twee fases bestaan wat behulpsaam kan wees om organisatoriese effektiwiteit te bevorder. Dit sal aan bestuur 'n wegspringpunt verleen in strategiese beplanning aangesien dit die vermoëns en gebreke van 'n organisasie uitwys, asook die swak areas/prosesse wat aandag verg. Die gekorrigeerde vraelys is daarom 'n informasie insamelings instrument wat werknemers se persepsie aangaande die organisasie meet en fokus op alle fasette van organisatoriese funksionering. Dit is dus 'n instrument om organisatoriese ontwikkeling en verbetering voortdurend toe te pas, en help 'n organisasie om swakhede wat geidentifiseer is, reg te stel. Die vraelys is dus 'n bestuursinstrument wat effektief deur alle organisasies aangewend kan word om mededingend te word om sodoende hulle voortbestaan te verseker.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52600
This item appears in the following collections: