Port Elizabeth Munisipaliteit strategiese beplanningsproses : 'n kritiese evaluering

Barnard, Christian (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Strategic management and planning is essential to local government. It provides the framework against which the quality of life of the community and economic development are supported by local government. The strategic plan is the framework used to determine whether local government supports the National Government's objectives in respect of the Reconstruction and Development Program and complies with the requirements of the legislation in respect of local government. The purpose of the research is a critical evaluation of the Port Elizabeth Municipality (PEM) strategic planning process. The aim is firstly to determine whether the PEM Strategic Plan is in compliance with the requirements of the Integrated Development Plan as prescribed by legislation, and secondly to determine whether both the PEM strategic planning process and the integrated development planning process are in compliance with the academic literature requirements of the conventional strategic planning process. The evaluation results in the formulation of conclusions and recommendations in respect of deficiencies that affect the success or failure of the PEM Strategic Plan. The research demonstrates that the determination of meaningful strategies in order to satisfy a specific objective is critical for the successful implementation of the PEM Strategic Plan. The deficiencies that were identified during the implementation phase of the PEM Strategic Plan, confirm the necessity of having in place an appropriate organisational structure and culture that supports the strategies. The research also indicates the necessity of having frequent and thorough communication of implementation results, human resource management and the buy-in and acceptance of the strategic process by motivated staff in order to promote the achievement of the vision and the mission statement of PEM.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Strategiese bestuur en beplanning is van kardinale belang vir plaaslike owerhede. Dit verskaf die raamwerk waarvolgens die lewensgehalte van die gemeenskap verhoog en ekonomiese ontwikkeling deur die plaaslike owerheidsektor bevorder word. Die strategiese plan dien as die metingsraamwerk waarvolgens bepaal word of plaaslike owerhede die doelwitte van die nasionale regering se Heropbou en Ontwikkelingsprogram ondersteun en aan die vereistes van die wetgewing, wat daarop van toepassing is, voldoen. Die doel van die navorsing is 'n kritiese evaluasie van die Port Elizabeth Munisipaliteit (PEM) strategiese beplanningsproses. Eerstens word bepaal of die PEM Strategiese Plan voldoen aan die vereistes van die Geintegreerde Ontwikkelingsplan soos wat deur die " wetgewing voorgeskryf word, en tweedens of beide die PEM strategiese beplanningsproses en die geintegreerde ontwikkelingsbeplanningsprosesse voldoen aan die akademiese vereistes verbonde aan die konvensionele strategiese beplanningsproses. Die evaluasie lei tot die maak van gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die leemtes en probleme wat die sukses of mislukking van die PEM Strategiese Plan beinvloed. Die navorsing toon dat die bepaling van verstaanbare strategiee, ten einde 'n spesifieke doelwit te bereik, van uiterste belang is vir die suksesvolle implementering van die PEM Strategiese Plan. Die probleme wat tydens die implementering van die PEM Strategiese Plan gei'dentifiseer is, bevestig die noodsaaklikheid van die daarstelling van 'n toepaslike organisasiestruktuur en -kultuur wat die geformuleerde strategiee behoorlik kan ondersteun. Die navorsing dui ook aan die noodsaaklikheid van gereelde en behoorlike kommunikasie van implementeringsresultate, menslike hulpbronbestuur en die inkoop van gemotiveerde personeel tot die strategiese proses ten einde die suksesvolle bereiking van die visie en die missiestelling van PEM te bevorder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52405
This item appears in the following collections: