Die indeks-verskil tussen die netto wins na belasting en kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite as aanduiding van finansiele probleme by genoteerde industriele maatskappye

Steyn, Barbara Wilhelmina (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Both the income statement and the cash flow statement of a company provide useful information to the user of financial statements. The net profit after tax in the income statement and the cash from operating activities in the cash flow statement have basically the same transactions as source, however they still differ, because of timing differences between the accrual of income and expenses and the cash receipts or payments thereof, as well as the inclusion of items in the net profit after tax that rather forms part of cash flow from investment activities. A growth in turnover usually coincides with an increase in non-cash working capital. When the company is expanding at too high a rate, too much of his cash resources are taken up by the increase in non-cash working capital and that could lead to cash flow problems. This trend can be plotted on a graph, with a growing net profit after tax and a decline in the cash flow from operating activities. The two lines move away from each other when there is a significant difference between the net profit after tax and the cash flow from operating activities. This study tries to measure the angle between the two lines where they reach the danger zone. Users of financial statements will be able to use this as an indicator of companies that are going to be in cash flow trouble over the next period. In order to measure this angle when the company reaches the danger zone, 365 listed industrial companies were studied. The net profit after tax and the cash flow from operating activities were both transformed into an index, with cash flow relative to net profit. The difference between the index strings was calculated. This study only focuses on companies with an index-difference where the cash flow from operating activities is smaller than the net profit after tax. An index-difference of -2 was identified as the possible danger zone. In order to substantiate this figure, companies with an index-difference of -2 or larger negative that still were listed at the time of the study were examined to find the reason for the difference. Items that do not form part of the cash flow from operating activities cannot be used in the calculation of the index-difference, because it will generate a permanent difference between the net profit after tax and the cash from operating activities. Companies that have a huge negative index-difference only because of such items are not in the danger zone. 33 companies with an index-difference of -2 or more negative were identified. Focus was placed on the thirteen companies that did not have losses and that were still listed at the time of the study. Six of these companies were removed from the danger list after the individual examination, because of other reasons for the difference rather than an increase in non-cash working capital. That leaves seven companies that are shown by this study to be in danger to get into serious cash flow trouble in the foreseeable future. A few additional companies were examined which led to another six companies being placed on the danger list. Only time will tell whether these companies do get into serious financial difficulty. If so, the index-difference can be calculated as an indicator of the point when a company, regardless of a strong growth in turnover, and sometimes because thereof, does not generate enough cash from operating activities to finance the growth in non-cash working capital. Unless the company has a holding company that is willing to pour more cash into the company, or unless the company can do a successful rights issue, it will find itself in the position where it cannot finance the expansion and also cannot obtain more additional funding.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Beide die inkomstestaat en kontantvloeistaat van 'n maatskappy verskaf nuttige inligting aan gebruikers van finansiële state. Die netto wins na belasting uit die inkomstestaat en die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite uit die kontantvloeistaat het basies dieselfde transaksies as bron, maar verskil tog, hoofsaaklik vanweë tydverskil in die erkenning van die toevalling van inkomste en uitgawes en die kontantontvangstes en -betalings daarvan, asook vanweë die insluiting van items in die netto wins na belasting wat eerder deel vorm van die kontantvloei uit investeringsaktiwiteite. Wanneer die maatskappy 'n groei in omset toon, gaan dit gewoonlik gepaard met 'n toename in nie-kontant bedryfskapitaal. Wanneer die maatskappy te vinnig groei, word te veel van sy kontantbronne vasgevang in die verhoogde nie-kontant bedryfskapitaal en dit kan lei tot kontantvloeiprobleme. Hierdie tendens kan op 'n grafiek uitgebeeld word met 'n stygende netto wins na belasting, terwyl die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite daal. Wanneer daar 'n aansienlike verskil tussen die netto wins na belasting en die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is, beweeg die twee lyne uit mekaar. Dié studie poog om die grootte van die hoek tussen die twee lyne wanneer die gevaarsone bereik word, te bepaal. Dit kan dan deur gebruikers van die finansiële state as 'n aanduiding gebruik word om te voorspel watter maatskappye oor die volgende tydperk kontantvloeiprobleme sal hê. Ten einde die grootte van die hoek te meet waar die maatskappy die gevaarsone binne beweeg is 365 genoteerde industriële maatskappye se data bestudeer. Die netto wins na belasting en die kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite is beide as 'n indeks uitgedruk, laasgenoemde relatief tot eersgenoemde. Die verskil tussen die twee indeks-reekse is bereken, naamlik die indeks-verskil. Die studie is slegs gefokus op maatskappye met 'n indeks-verskil waar die kontantvloei uit bedryfsaktiwitete kleiner is as die netto wins na belasting. 'n Indeks-verskil van -2 is geïdentifiseer as die moontlike gevaarsone. Ten einde hierdie syfer te steun is die maatskappye wat ten tye van die navorsing steeds genoteer is en 'n indeks-verskil van -2 of groter negatief het, individueel ondersoek om die rede vir die indeks-verskil vas te stel. Items wat op 'n ander plek in die kontantvloeistaat as in die bedryfsaktiwiteite hanteer word, kan nie in ag geneem word in die berekening van die indeks-verskil nie, aangesien dit 'n permanente afwyking tussen die netto wins na belasting en kontant uit bedryfsaktiwiteite sal veroorsaak. Maatskappye wat dus bloot as gevolg van sodanige items 'n groot negatiewe indeks-verskil het, val nie in die gevaarsone nie. 33 maatskappye is geïdentifiseer met 'n indeks-verskilvan -2 of groter negatief. Daar is gefokus op die dertien maatskappye wat nie verliese gely het nie en steeds ten tye van die afhandeling van die studie genoteer was. Ses van hierdie maatskappye is tydens die individuele ondersoek van die gevaarlys gehaal aangesien daar ander redes vir die groot indeks-verskil was as 'n toename in nie-kontant bedryfskapitaal. Dit laat dan sewe maatskappye wat deur dié studie aangedui word as om moontlik finansiële probleme op te tel binne die afsienbare toekoms. 'n Paar addisionele maatskappye is ondersoek, waarna 'n verdere ses op die gevaarlys geplaas is. Slegs die tyd sal leer of die betrokke maatskappye wel in 'n finansiële verknorsing beland. Indien wel, kan hierdie indeks-verskil bereken word en as 'n aanduiding gebruik word van die punt wanneer 'n maatskappy, in baie gevalle ten spyte van goeie groei in omset, maar dan ook juis as gevolg daarvan, nie genoeg kontant uit bedryfsaktiwiteite genereer om die groei in nie-kontant bedryfskapitaal te finansier nie. Tensy die maatskappy 'n houermaatskappy het wat bereid is om nog kontant te stort in die maatskappy, of tensy die maatskappy 'n suksesvolle regte-uitgifte kan maak, vind hy homself in die posisie dat hy nie die uitbreiding kan finansier nie en dat hy ook nie meer addisionele finansiering kan bekom nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52204
This item appears in the following collections: