Community/neighbourhood park use in Cape Town : a class-differentiated analysis

Willemse, Lodene (2010-12)

Thesis (MA (Geography and Environmental Studies)--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study was to determine how class differentiation influences local residents‟ perceptions, preferences, needs and use of community/neighbourhood parks in the City of Cape Town. The research objectives included mapping the social geography and park provision; determining profile information, general park-usage information, outdoor recreation options, service-delivery perceptions and levels of park satisfaction; and making suggestions to the City Parks Department. Data were collected from the Flowmap and geographic information systems (GIS) programmes, the 2007 Community Survey, Census 2001 and questionnaires that were distributed through schools. Two Flowmap and GIS proximity analyses were conducted. Questionnaire data were processed at the automatic scanner of the Centre for Teaching and Learning (CTL) at Stellenbosch University. Open-ended data were manually analysed in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Excel and Word. The research findings indicate that class differences have an effect on the respondents‟ demographic profiles, park provision, park usage and contentment with parks. The high- and middle-income group respondents can reach more parks, mostly within 0-5 minutes. Park provision and park proximity are more problematic for the low-income group respondents. The low-income group children frequent parks the most and visit them the longest. Children and adults in all income groups mostly walk to parks. Parks are used for active and passive recreation during different life stages. The low-income group respondents are more satisfied with service delivery, while no income groups regard parks and recreation as a crucial service to improve. Parks are also not an important outdoor recreation option for any income group. The respondents‟ fears and dissatisfaction related to parks were expressed through concerns regarding safety and maintenance and a lack of park facilities and vegetation, which influences their satisfaction with parks. Future research recommendations include a park analysis of more diverse demographic profiles, distributing questionnaires to various places with authority, integrating research on community/neighbourhood park usage and the open-space system, and researching the challenges, solutions and means to encourage interclass park usage in desegregated areas.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om te bepaal hoe klasverskille plaaslike inwoners se persepsies, voorkeure en gebruik van en behoefte aan gemeenskaps-/woonbuurtparke in die Stad Kaapstad beïnvloed. Die navorsingsdoelwitte het die volgende ingesluit: kartering van die sosiale geografie en parkvoorsiening; ‟n bepaling van profielinligting, algemene parkgebruikinligting, buitemuurse ontspanningsopsies, diensleweringspersepsies en vlakke van parkbevrediging; en om voorstelle aan die Departement Stadparke te maak. Data is van die Flowmap en geografiese inligtingstelsels (GIS) programme, die 2007 gemeenskapsopname, Sensus 2001 en vraelyste wat deur skole versprei is, versamel. Twee Flowmap- en GIS-nabyheidsanalises is gedoen. Vraelysdata is met die outomatiese skandeerder van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) by die Universiteit van Stellenbosch geprosesseer. Data van oopvrae is met die hand in die Statistiese Pakket vir die Sosiale Wetenskappe (SPSS), Excel en Word geanaliseer. Die navorsingsbevindings toon dat klasverskille ‟n effek op die respondente se demografiese profiele, parkvoorsiening, parkgebruik en tevredenheid met parke het. Die hoë- en middel-inkomstegroep-respondente kan meer parke bereik, meestal in 0-5 minute. Parkvoorsiening en nabyheid aan ‟n park is vir die lae-inkomstegroep-respondente meer problematies. Die lae-inkomstegroep-kinders besoek parke die meeste en vir die langste tydperk. Die meeste kinders en volwassenes in alle inkomste-groepe stap na parke toe. Gedurende verskillende lewensfases word parke vir aktiewe en passiewe ontspanning gebruik. Die lae-inkomstegroep-respondente is meer tevrede met dienslewering, terwyl geen inkomste-groepe parke en ontspanning as ‟n kritieke diens beskou wat verbeter moet word nie. Parke is ook nie ‟n belangrike buitemuurse ontspanningsopsie in enige inkomste-groep nie. Die respondente se vrese en ontevredenheid ten opsigte van parke is uitgedruk deur kommer oor veiligheid en instandhouding en ‟n gebrek aan parkfasiliteite en plantegroei, wat hul tevredenheid met parke beïnvloed. Toekomstige navorsingsvoorstelle sluit in om ‟n parkanalise op meer diverse demografiese profiele uit te voer, om vraelyste na verskeie plekke met outoriteit te versprei, om navorsing oor gemeenskaps-/woonbuurtparke en die oopruimtesisteem te integreer, en om navorsing oor die uitdagings, oplossings en metodes om inter-klas-parkgebruik in gedesegregeerde areas aan te moedig, uit te voer. Trefwoorde

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5204
This item appears in the following collections: