Staff development needs for teacher educators in the Northern Province with regard to the implementation of the National Qualifications Framework

Kubheka, Kgadi Rose (2000-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research was to identify staff development needs of teacher educators in the Northern Province regarding the implementation of the National Qualifications Framework. It also aimed at providing guidelines for staff development that could be used to meet the identified needs. In order to achieve this purpose, the researcher consulted both primary and secondary sources to gather information on the topic, that could also provide background for the construction of data collecting instruments, which are the interview and the questionnaire. According to the literature research, South African teacher education is facing a lot of changes. Government, industry and education community is concerned about the state of teacher education, and have been involved in various initiatives to improve its quality. The introduction of the NQF is an attempt to improve the quality of education and training. It shed new light on concept concepts like qualifications, curriculum design and development, quality of education, assessment of the work of learners and the governance of national qualifications. It also introduced new perspective on concepts like the phases of education, quality assurance, allocation of credits and outcomes. Staff development is mentioned as a strategy that can be used to implement the changes that the NQF came with. Factors that can support or hinder the implementation of the change are highlighted through models. The models are explained and their relevance to the study are interpreted. Methods and strategies for staff development are also mentioned. The methodology used to collect data, and the processes of analysis and interpretation of data are also outlined. The interviews showed that colleges have started to implement COTEP. The department of education disseminated information about the changes, held workshops to ensure a common understanding, and left the colleges to implement the changes. Teacher educators experienced problems in the following areas: compilation of unit standards, quality assurance, determining admission criteria according to the NQF and implementation of the programmes they have designed. The questionnaires indicated that there is a lack of clear policies on how to equip the staff with skills to implement change. Although some of the staff members are aware of the changes, the information is not passed on to others. Lecturers are not familiar with basic aspects of the NQF like bands, levels, aims, credits, notional hours,accreditation and quality assurance. The link between COTEP and the NQF is not well understood. The needs identified are listed, conclusions and recommendations as to how the implementation could be more effective are made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsing was om die personeel-ontwikkelingsbehoeftes van onderwyseropleiers in die Noordelike Provinsie te identifiseer in die lig van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk. Dit wil riglyne verskaf vir personeelontwikkeling, wat gebruik kan word om die geïdentifiseerde behoeftes aan te spreek. Om hierdie doel te bereik, het die navorser primêre en sekondêre bronne geraadpleeg om inligting in te sameloor die onderwerp, sodat In basis daargestel kan word vir die ontwerp van meetinstrumente, soos die gebruik van onderhoude en vraelyste Gesien teen die agtergrond van heersende literatuurstudie, kan groot verandering te wagte wees op die gebied van onderwyseropleiding in Suid-Afrika. Die regering, nywerheid- en onderwysgemeenskap is besorg oor die toestand van onderwyseropleiding en is by verskeie inisiatiewe betrokke om die gehalte daarvan te verbeter. Dit werp nuwe lig op konsepte soos kwalifikasies, kurrikulumontwerp en -ontwikkeling, die gehalte van onderrig, die evaluering van leerders se werk en die beheer van nasionale kwalifikasies. Dit stel nuwe konsepte bekend soos onderwysfases, gehalteversekering, toekenning van krediete en uitkomste. Personeelontwikkeling is 'n strategie wat moontlik gebruik kan word om veranderinge wat deur die toepassing van die NKR teweeggebring word, te implementeer. Faktore wat hierdie ontwikkeling kan ondersteun of belemmer, word deur modelle geïllustreer. Hierdie modelle word verduidelik en hul relevansie vir die navorsing word geïnterpreteer. Metodes en strategieë vir personeelontwikkeling word genoem. Die navorsingsmetodologie wat gebruik is om data te versamel, en die prosedure wat gebruik is om die data te analiseer en te interpreteer, is beskryf. Die onderhoude dui aan dat kolleges begin het om COTEP te implementeer. Die Departement van Onderwys versprei inligting oor veranderinge, het werkswinkels gehou om die algemene begrip te verbeter en het die implementering van veranderinge aan die kolleges oorgelaat. Onderwyseropleiers ondervind probleme op die volgende gebiede: • samestelling van eenheidstandaarde; • gehalteversekering; • bepaling van toelatingskriteria na aanleiding van die NKR; en • die implementering van programme wat ontwikkel is. Die response op die vraelyste het aangedui dat daar 'n gebrek aan duidelike beleid is oor hoe om die personeel toe te rus met vaardighede om veranderinge te implementeer. Alhoewel sommige personeellede bewus is van veranderinge, word inligting nie aan almaloorgedra nie. Dosente is nie vertroud met die basiese aspekte van die NKR nie, soos byvoorbeeld bande, vlakke, doelwitte, krediete, akkreditering en gehalteversekering. Die onderlinge verband tussen COTEP en die NKR word nie goed verstaan nie. Die geïdentifiseerde opleidingsbehoeftes is ook aangedui, en gevolgtrekkings en aanbevelings word gemaak om die implementering meer effektief te maak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51920
This item appears in the following collections: