A framework for determining a business strategy of a small business

Van Niekerk, Daniel (2007-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: There is a growing need for a framework that explains the important steps in creating and managing a small business in a very simplistic, flexible and holistic way. The aim of this research report is to design a framework which will guide the entrepreneur and small business owner in the set-up and management of a small business. The research report explores the logic of constructing the framework. It starts with the core business transactions which justify the existence of the business. For a better understanding of the interactions in the transactions, a system approach is followed. Dynamic complexities focus on causality and feedback to describe how entities influence each other. A growth loop is established with a balancing loop. On the basis of these interactions the framework is constructed with the product and the market on opposite sides. From the product there are growing actions in the form of marketing. From the market a condition is created which is measured in financial terms. These interactions are the core of the framework. A second level is added with strategic intent and external analysis to indicate direction and to measure the market's response. The research report continues to describe the development of a small business in terms of the three layers of the framework: transaction, basic business level and extended business level. The transaction indicates the core and the reason for the business's existence. It is a description of the value exchange process. The basic business level is the platform in which the business is operating. The extended business level is how the platform is used. For each of the entities indicated on the framework an existing business model is used to explain the area. The framework is, therefore, not presenting a new model, but only a new way of how existing business models are related to each other. The framework can be used in various ways. First it can be used to establish a startup business by building it step by step from the inner layer to the outer layer. Secondly it can be used to evaluate an existing business. Each part of the business can be evaluated and determine whether the necessary structures are in place. Thirdly it can be used for a turn-around on a struggling business. To do it means first . to evaluate the business and then use the framework to build the business structure. To assist in this process of evaluation and building a business structure, a set of worksheets are presented in the study to help an entrepreneur to think through every important step of the business. To test the above assumption that the framework can support the construction of a business structure, a small business was selected and evaluated. The evaluation was done in the format of an interview with the owners and the structure of the framework was followed. The study is concluded with recommendations on areas that need further research. The worksheet I guideline recommendation is that the worksheets and guidelines be developed with a specific aim in mind, for example design a new business or evaluate an existing business. The application recommendation is to explore the use of a rating system to do a quick evaluation of the business based on the entrepreneur's "gut feeling". The structural recommendations are first to explore strategic mapping to summarise the results of the design or evaluation into an existing model. The second recommendation is to investigate the development of the different entities in the framework in line with the business life cycle and thereby adding a depth dimension to the framework.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is 'n groeiende behoefte na 'n raamwerk wat die belangrike stappe om 'n klein besigheid te skep en te bestuur, in 'n baie simplistiese, buigsame en holistiese manier verduidelik. Die doel van die navorsingsverslag is om 'n raamwerk te ontwerp wat die entrepreneur sal lei in die opstel en bestuur van sy besigheid. Die navorsingsverslag gee aandag aan die logika hoe die raamwerk saamgestel word. Die raamwerk bestaan uit die kern besigheidstransaksie wat die bestaan van die besigheid regverdig. Om die interaksies in die transaksie beter te verstaan, word 'n stelselbenadering gebruik. Dinamiese kompleksiteite fokus op oorsake en die terugvoer hoe verskillende entiteite mekaar beinvloed. 'n Groeiende sirkelaksie en 'n uitbalanserende sirkelaksie word gevolg. Op grond van hierdie interaksies is die raamwerk geskep met die produk en die mark aan teenoorgestelde kante. Van die produk is daar 'n groeiende aksie na die mark in terme van bemarking. Van die mark is daar 'n terugvoeraksie na die produk in terme van finansiele maatstawwe. Hierdie inleraksies vorm die kern van die raamwerk. 'n Tweede vlak word bygevoeg in die vorm van strategies voorneme en eksterne analise om rigting aan te toon en die mark terugvoer te meet. Die navorsingsverslag gaan voort om die ontwikkeling van 'n klein besigheid te beskryf in terme van die drie vlakke: transaksie, kern besigheidvlak en uitgebreide besigheidvlak. Die transaksie toon die kern en die rede vir die besigheid se bestaan aan. Dit is die beskrywing van die waarde uitruilingsproses. Die kern besigheidsvlak is die platform waarop die besigheid funksioneer. Die uilgebreide besigheidsvlak is die manier hoe die besigheid die platform gebruik. Vir elk van die entileite wat in die raamwerk aangetoon word, word 'n bestaande besigheidsmodel gebruik om die detail te verduidelik. Die raamwerk moet daarom nie gesien word as 'n nuwe model nie, maar net as 'n manier hoe bestaande besigheidsmodelle in verhouding tot mekaar staan. Die raamwerk kan in verskeie maniere gebruik word. Eerstens kan dit gebruik word om 'n aanvangsbesigheid stap-vir-stap volgens die verskillende vlakke in die raamwerk te bou. Tweedens kan dit gebruik word om 'n beslaande besigheid te evalueer. Elke deel van die besigheid kan beoordeel word en so bepaal of die nodige strukture in plek is. Derdens kan dit gebruik word om 'n omkeer op 'n sukkelende besigheid te doen. Om dit te doen sal beteken om eerstens 'n evaluasie te doen op grond van die raamwerk en dan die nodige strukture te bou of herbou. Om die proses van bou en herbou te ondersteun stel die studie werksblaaie voor wat gebruik kan word. Die doel hiervan is om die entrepreneur se denke deur die belangrlkste stappe te lei. Om die bogenoemde aanvaarding te toets dat die raamwerk gebruik kan word om die bou van 'n besigheidstruktuur te ondersteun, was 'n klein besigheid geselekteer en ge-evalueer. Die evaluasie was gedoen in die vorm van 'n onderhoud met die eienaars en die struktuur van die raamwerk was gebruik. Die navorsingsverslag word afgesluit met aanbevelings oor areas wat verdere ondersoek nodig het. Die werksblaaie en riglyne aanbeveling is dat die werksblaaie en riglyne vir 'n spesifieke doel ontwerp word, byvoorbeeld die ontwerp van 'n nuwe winkel of die evaluasie van 'n bestaande winkel. Die aanwendingsaanbeveling is om 'n evalueeringstelsel te ontwikkel waar 'n evaluasie gegrond op 'n entrepreneur se aanvoeling kan plaasvind. Die struktuuraanbevelings is om eerstens strategiese kaartering te ondersoek om die resultate van die ontwerp of evaluasie in 'n bestaande model op te som. Die tweede aanbeveling is om die ontwikkeling van die verskikkelende entiteite van die raamwerk in Iyn met die besigheidslewensiklus te ondersoek en sodoende 'n diepte dimensie by die raamwerk te voeg.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50674
This item appears in the following collections: