An overview of the development of the German and UK labour dispute resolution systems and assessment of their respective strengths and weaknesses

Sponagel, Moritz (2006-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In many countries in the world today, Labour Courts have developed as an integral part of the law system arising from the need to afford labour disputes specialised adjudication, independent from the ordinary civil courts. This study presents a comparison of the German Labour Court System and the British Employment Tribunal System, representing the Continental Law System and the Common Law System respectively. In comparing the German Labour Courts and the British Employment Tribunals, the study highlights the special qualities of labour law and why labour disputes are treated differently from other legal disputes. It demonstrates that both systems have attempted to achieve the handling of labour disputes in different ways and proceedings. Similarly, the study reveals that both systems have their pros, cons and limitations and that no system can guarantee an optimal way to achieve a "better" justice. Nonetheless, the study attempts to show that each system can learn from the other's strengths and weaknesses by being open and reasonable to criticism. Another important objective of this study is to determine whether Labour Courts and Employment Tribunals should be maintained as a separate part of the law system or whether to merge them into the ordinary civil courts as some critics feel that such courts and tribunals create added expenses to governments. Furthermore, the study explores other dispute resolution mechanisms that if encouraged, provide additional benefit to labour issues in teoday's complex business environment. As a whole, the study proves that the German Labour Courts and British Employment Tribunals are a quicker, cheaper and better way of achieving justice, preferable to the civil litigation system. It is therefore concluded that such courts and tribunals should be maintained because of their significant successes so far. Furthermore, it is suggested that labour dispute resolution can be further developed through the increased use of mechanisms such as conciliation, negotiation and mediation in the management of organizations today.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In baie lande van die wereld vandag, het gespesialiseerde arbeids tribunale ontwikkel as 'n integrale deel van die regsisteem as gevolg van die behoefte om arbeidsdispute te onderwerp aan gespesialiseerde beregting, onafhanklik van gewone siviele howe. Hierdie studie behels 'n vergelyking van die Duitse Arbiedshofsisteem en die Britse "Employment Tribunal" sisteem, wat die kontinentale regsisteem en 'n gemeenregtelike regsisteem respektiewelik verteenwoordig. Deur die Duitse Arbeidshowe en die Britse "Employment Tribunals" te vergelyk, beklemtoon hierdie studie die spesiale eienskappe van arbeidsreg en waarom arbeidsdispute anders as andere regsdispute hanteer word. Dit demonstreer dat beide sisteme probeer het om die hantering van arbeidsdispute op verskillende maniere en deur middel van verskillende prosesse te bereik. Terselfdertyd, wys die studie dat beide sisteme hulle voordele, nadele en tekortkomings het, en dat nie een sisteem 'n optimale manier het om "beter" geregtigheid tussen werkgewer en werknemer te laat geskied nie. Nietemin, probeer die studie wys dat elke sisteem kan leer van die ander se sterktepunte en tekortkominge. 'n Verdere belangrike doel van hierdie studie is om te bepaal of die Duitse Arbeidshowe en Britse "Employment Tribunals" as aparte deel van die regsisteem behoort te voortbestaan, of hulle saamgesmelt moet word met die gewone siviele howe, want sekere kritici voel dat sulke howe en tribunale addisionele koste vir owerhede meebring. Verder ondersoek die studie ander dispuutoplossings meganismes, wat, indien dit bevorder sou word, dalk addisionele voordele in vandag se komplekse besigheidsomgewing kan meebring. In geheel toon hierdie studie dat die Duitse Arbeidshowe en Britse "Employment Tribunals" 'n vinniger, goedkoper en beter manier bied om geregtigheid te bereik en verkies word bo die siviele litigasie sisteem. Die gevolgtrekking is dat sulke howe en tribunale behou moet word as gevolg van hulle sukses tot dusver. Verder word dit voorgestel dat arbeidsgeskilbeslegting verder ontwikkel kan word deur groter gebruik te maak van meganismes soos konsiliase, onderhandeling en mediasie in organisasies.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50572
This item appears in the following collections: