Mobile business : an analysis of the arising business potential

Thom, Torsten (2005-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The goal of this research report is to provide a comprehensive overview of the new business potential that arises from the convergence of two of the fastest growing industries worldwide, namely the Internet and mobile communications. Most experts agree that this emerging mobile business market has great revenue potential. However, the initial market development has generally been very disappointing, because most service providers have not found ways to satisfy customer needs in this young, dynamic market. Since academic sources and best practices are rare in this new business environment. this study attempts to offer the necessary background and a sound decision base for successfully mastering the inherent challenges in this area. It focuses on mobile services to private customers. While concentrating on Western Europe, it nevertheless follows a global approach, which makes its results applicable to other industrialised world regions. After the possibilities of the enabling technologies are explored, the m-business market is analysed and the mobile service spectrum comprehensively evaluated. Furthermore, the requirements for customer acceptance and a mass-market breakthrough are determined, enriched by up-to-date findings of the writer's own market research. Mobile network operators are clearly dominating the m-business market, and their general misuse of power prevents the creation of fertile ground for a compelling mobile service spectrum. The clearly leading Japanese mobile service market is proof of bow cooperation and concentration on core competencies can create conditions for a fast market take-off, that benefits not only all value chain players, but especially the operators. It is crucial for the creation of successful mobile business applications to avoid the significant weaknesses of enabling technologies. Instead, mobile service providers need to use the valueadded characteristics in an optimal way. To continue merely to transfer offerings of the stationary Internet to the mobile medium will surely not suffice, since this only makes the limitations of the mobile technologies much more evident. Thus, in order to minimise these insufficiencies, the value-added characteristics of mobile technologies need to be exploited as intensively as possible. This means delivering highly time- and location-specific services that are simple and personalised. Even without considering the greatly inhibiting international roaming barriers, this can be done optimally in home networks. This strongly supports a mobile service development on national level. Overall, the focus must be on delivering what customers want, when they want it, at a cost that represents real value to the customer.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel met hierdie navorsingsverslag is om 'n omvattende oorsig te verskaf van die nuwe sakepotensiaai wat ontstaan uit die sameloop van twee van die wereld se snelgroeiendste industriee, naamlik die Internet en mobiele kommunikasie. Die meeste deskundiges is dit eens dat hierdie ontluikende mobiele besigheidsmark enorme inkomste-potensiaal bied. Aanvanklike markontwikkeling was egter tot dusver oor die algemeen uiters teleurstellend omdat die meerderheid diensvoorsieners nog nie metodes gevind het om die behoeftes van kliente in hierdie jong, dinamiese mark voldoende aan te spreek rue. Aangesien akademiese bronne en beproefde gebruike in die nuwe sake-omgewing maar skraps is, trag hierdie studie om die nodige agtergrond en 'n soliede besluitnemingsbasis te bied sodat die inherente uitdagings op die terrein suksesvol onder die knie gekry kan word. Hierdie studie fokus op mobiele dienste aan private kliente. Hoewel daar op Wes-Europa gekonsentreer word, word nietemin 'n globale benadering gevolg wat meebring dat die studie se resultate ook op ander geindustrialiseerde wereldstreke toepaslik is. Nadat die moontlikhede van die hulp-tegnologiee uiteengesit is, word die m-besigheidsmark geanaliseer en die mobiele dienssprektrum volledig geevalueer. Vervolgens word die vereistes vir klientaanvaarding en 'n omvangryke mark-deurbraak vasgestel en dan verryk deur bevindinge uit die skrywer se eie marknavorsing tot nou toe. Klaarblyklik oorheers mobiele netwerk-operateurs die m-besigbeidsmark en hulle algemene misbruik van mag verhoed dat 'n vrugbare teelaarde vir 'n noodsaaklike mobiele diensspektrum ontstaan. Die duidelik leidende Japanse mobiele diensmark bewys hoe samewerking en klem op kernbevoegdhede toestande kan skep vir 'n snelle markopswaai, wat nie net alle waardekettingspelers nie, maar veral ook die operateurs bevoordeel. Dit is deurslaggewend vir die skep van geslaagde mobiele besigbeidstoepassings dat die veelseggende swakhede van hulp-tegnologiee vermy word. Mobiele diensvoorsieners moet eerder die waardetoegevoegde eienskappe op gunstige wyse aanwend. Om bloot voort te gaan met die oordrag van aanbiedinge van die statiese Internet na die mobiele medium sal sekerlik nie voldoende wees nie aangesien die beperkinge van die mobiele tegnologiee sodoende veel meer sigbaar gemaak word. Derhalwe is dit nodig om die waardetoegevoegde eienskappe van mobiele tegnologiee so intensief moontlik uit te buit ten einde hierdie gebreke te minimaliseer. Dit beteken dat persoonlike en ongekompliseerde dienste, wat hoogs tyd- en plek-gespesifiseerd is, voorsien moet word. Hierdie kan optimaal binne tuisnetwerke gedoen word sonder om eens die hoogs belemmerende internasionale swerfversperrings in ag te neem. 'n Mobiele diens-ontwikkeling op nasionale vlak word sterk hierdeur aanbeveel. In die geheel moet die fokus wees om aan kliente te verskaf wat hulle wil he, op 'n tydstip wanneer hulle dit verlang en teen koste wat absolute waarde aan hulle bied.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50397
This item appears in the following collections: