An exploration of emotional intelligence as a predictor of academic success

Knoesen, Dean V. (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTACT: The aim of the study was to investigate the relationship between Emotional Intelligence and academic performance. Literature depicting the role of personality was discussed as the researcher deemed an overview of the domain of personality essential before embarking on a study of the predictive ability of Emotional Intelligence. Therefore the researcher lays the foundation for the study by exploring the definition of Emotional Intelligence together with the various viewpoints as to whether or not it is able to predict successful performance. A review of research literature describing the ability of Emotional Intelligence to predict success provides conflicting evidence. Based on the literature that has been presented it is evident that the role of Emotional Intelligence as a predictor of performance should not be under estimated. It is however clear that the degree or the extent to which it is able to explain the variances in outcome needs to be substantiated by more empirical research. The research design of this study was exploratory, descriptive and quantitative in nature. An existing Stellenbosch Business School database was used to obtain the Emotional Intelligence scores and academic performance results of 163 final year MBA students. Emotional Intelligence scores were obtained using the BarOn EQ-i test and these were correlated with academic performance. The research results did not reveal a relationship between the total Emotional Intelligence score and total academic performance. No relationships were found to exist between individual Emotional Intelligence scales or subscales and total academic performance. However, certain of the individual scales and sub-scales were found to be significant predictors of performance on some of the qualitative subjects, and in particular those subjects with a focus on management principles. The scales and subscales of Emotional Intelligence that were found to be significantly related with the management focused subjects were the following: Interpersonal Relationships, Social Responsibility, Adaptability, Flexibility, Stress Management, General Mood and Optimism.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om die verhouding tussen Emosionele Intelligensie en akademiese prestasie te ondersoek. Die navorser begin die studie deur die definisie van Emosionele Intelligensie, sowel as verskeie standpunte tot die moontlikheid om akademiese sukses te kan voorspel, te ondersoek. Die navorser beskou die opbou van die terrein van persoonlikheid as essensieel, alvorens 'n studie oor die voorspellingsmoontlikheid van Emosionele Intelligensie aangepak word, literatuur wat die rol van persoonlikheid beskryf, is bespreek. 'n Oorsig van die navorsingsliteratuur wat die vermoe van Emosionele Intelligensie beskryf om sukses te voorspel, lewer konflikterende bewyse. Gebaseer op die literatuur wat aangebied is, is dit duidelik dat die rol van Emosionele Intelligensie as 'n voorspeler van sukses, nie onderskat behoort te word nie. Dit is egter ook duidelik dat meer empiriese navorsing nodig is om die totale uitsluitsel in hierdie verband te verkry. Die navorsingsontwerp van die studie was verkennend, beskrywend en kwantitatief van aard. 'n Bestaande Stellenbosch databasis was gebruik om die Emosionele Intelligensie toetsuitslae, sowel as akademiese prestasie van 163 MBA studente te verkry. Die Emosionele Intelligensie toetsuitslae is verkry van die Bar-On EQ-i toets, wat die MBA studente gedoen het. Die navorser het hierdie toetsuitslae gekorreleer met hulle akademiese prestasie. Die navorsingsresultate het nie 'n verhouding tussen die totale Emosionele Intelligensie telling en totale akademiese prestasie uitgewys nie. Geen verband kon gevind word tussen die individuele emosionele Intelligensie skale en subskale en die totale akademiese prestasie nie. Sekere van die individuele skale en sub-skale is as beduidende voorspelers van prestasie van sekere van die kwalitatiewe vakke bevind, veral die vakke wat fokus op bestuursbeginsels. Die skale en sub-skale van Emosionele Intelligensie wat beduidend in verhouding staan met kwalitatiewe vakke wat lokus op bestuursbeginsels is die volgende: Interpersoonlike Verhoudings, Sosiale Verantwoordelikheid , Aanpassingsvermoe, Buigsaamheid, Spanningsbeheer, Algemene Stemming en Optimisme.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50263
This item appears in the following collections: