Towards an understanding of the authority gap in project management

Norris, Anthony (Anthony Deon) (2004-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to establish an understanding of the authority gap in current project management practices. The research took the form of a literature review on the topics related to authority relations in general, and authority relations in project management. The study begins by analysing authority and it becomes apparent that while most people intuitively understand what authority means, it is a complex subject that cannot be explored completely within the limitations of this study. However, an overview of authority, and the authority relations that exist between people are presented. Factors such as politics, power and influence determine authority relations between people, and these factors are explored to establish the connection between them and authority. It is seen from the literature review that people can use their influence over people to gain a power base where no formal power base existed. It is shown that it is possible for people to build up a number of power bases using various influence techniques. The study continues by discussing the evolution of project management and the concept of organisational culture respectively. Project management in the 1960's was vastly different from current project management practices. This is mainly due to modem organisations using project management as a strategic tool in order to decrease research and development time, and serve customers better. It is seen that matrix management is widely used in modem project management and that the culture of an organisation is an important factor to consider when organisations are implementing project management. The penultimate chapter describes the authority relations specific to project management, and how organisational politics have a pivotal role in project management. It is shown that politics is an inevitable part of project management, and that project managers need to be astute political players in order to bridge the authority gap. The final chapter gives the conclusion and recommendations of the study. The main conclusion reached is that the authority gap still exists in current project management practices, thus human relations and organisation politics are playing a major role in project management. Project managers need to be astute political players and develop various forms of authority in order to ensure project success. A series of recommendations is given to organizations and project managers, which will assist in closing the authority gap. It is also recommended that empirical research be carried out in order to practically define the authority gap.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om insig te kry in die gesagsgaping in huidige praktyke in projekbestuur. Die narvorsing is gegrond op 'n literatuuroorsig van die onderwerpe wat betrekking het op gesagsverhoudings oor die algemeen, en gesagsverhoudings in projekbestuur. Die studie begin met 'n ontleding van gesag, en dit blyk duidelik dat hoewel die meeste mense 'n intuïtiewe begrip het van wat gesag beteken, dit 'n komplekse onderwerp is wat nie volledig binne die beperkings van hierdie studie ondersoek kan word nie. 'n Oorsig oor gesag en die gesagsverhoudings wat tussen mense bestaan, word egter aangebied. Faktore soos politiek, mag en invloed bepaal gesagsverhoudings tussen mense en word hier ondersoek om die verband tussen hierdie faktore en gesag vas te stel. Die literatuuroorsig toon dat mense hulle invloed oor ander kan inspan om 'n magsbasis te bekom waar daar nie 'n formele magsbasis bestaan nie. Daar word getoon dat dit vir mense moontlik is om 'n hele aantal magsbasisse te bou deur die gebruik van verskeie beïnvloedingstegnieke. Die studie bespreek voorts die ewolusie van projekbestuur en die konsep van organisasie-kultuur, respektiewelik. Projekbestuur in die 1960's het geweldig verskil van die projekbestuurspraktyke van vandag. Die hoofrede hiervoor is dat moderne organisasies projekbestuur as 'n strategiese middel gebruik om navorsing-en-ontwikkelingstyd te verminder en beter diens aan kliënte te lewer. Daar word gesien dat matriksbestuur algemeen in moderne projekbestuur gebruik word en dat die kultuur van 'n organisasie 'n belangrike faktor is om in ag te neem wanneer organisasies projekbestuur implementeer. Die voorlaaste hoofstuk beskryf die gesagsverhoudings wat betrekking het op projekbestuur en hoe organisasie-politiek 'n sleutelrol in projekbestuur speel. Daar word getoon dat politiek 'n onvermydelik deel van projekbestuur is en dat projekbestuurders bedrewe politieke spelers moet wees om die gesagsgaping te oorbrug. Die finale hoofstuk bevat die gevolgtrekkings en voorstelle van die studie. Die belangrikste gevolgtrekking wat bereik is, is dat daar steeds 'n gesagsgaping in huidige projekbestuurspraktyke bestaan en dat menslike verhoudings en die politiek van 'n organisasie dus 'n hoofrol in projekbestuur speel. Projekbestuurders moet die politieke spel slim kan speel en verskeie vorms van gesag ontwikkel om die sukses van 'n projek te verseker. 'n Reeks aanbevelinge word gegee aan organisasies asook projekbestuurders wat sal help om die gesagsgaping te verminder. Daar word ook aanbeveel dat meer navorsing gedoen word om die gesagsgaping prakties te definieer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50201
This item appears in the following collections: