The effect of an exogenous fibrolytic enzyme on forage digestibility parameters

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cruywagen, C. W.
dc.contributor.author Goosen, Liezel
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Dept. of Animal Sciences. en_ZA
dc.date.accessioned 2012-08-27T11:33:16Z
dc.date.available 2012-08-27T11:33:16Z
dc.date.issued 2004-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/50141
dc.description Thesis (MScAgric) -- Stellenbosch University, 2004. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: The ruminant has the ability to utilize forages more efficiently than any other production animal. The utilization of forage fibre is an important aspect of ruminant production systems, as this is the main source of energy available to the animal. The availability of high-fibre forage nutrients is, however, restricted by cell wall degradability, and since low quality forages contribute a great deal to ruminant production systems worldwide, the improvement of this degradation process is of major economic importance. The use of exogenous fibre degrading enzymes has been proposed as a means of enhancing this process, with positive results being obtained from in vitro studies incorporating exogenous enzyme preparations. Positive in vivo results with regard to forage digestibility and other animal production parameters have consequently also been obtained following the addition of exogenous fibre-degrading enzyme preparations to the ruminant diet. Two initial screening experiments were undertaken in order to identify fungal enzyme preparations that may have a positive effect on in vitro fibre degradability. The initial screening employed an in vitro organic matter digestibility technique, and was successful in identifying at least six enzyme preparations displaying enhanced digestibility results that were statistically significant. A second in vitro gas production procedure was used to confirm results obtained from organic matter digestibility assays, as well as to increase screening capacity in order to evaluate new enzyme preparations more time-efficiently. Statistical analysis of results obtained from the secondary screening identified various enzyme candidates producing promising results. Only one of these, Abo 374, proved to be statistically superior to the control and other enzyme preparations. A growth trial was subsequently conducted to assess the performance of this enzyme in vivo. The trial involved individual feeding of 32 Dohne Merino ram lambs grouped according to weights into four groups consisting of 8 lambs each. Each group represented a specific application level of enzyme to the wheat straw component of a high fibre diet, amounting to 10, 5, or 1 ml enzyme supematant/kg straw. The enzyme was diluted with water at appropriate rates to obtain an application rate of 300ml/kg straw. The fourth (control) group was treated with water at the same application rate. The trial was conducted over a period of six weeks, during which feed intakes, weekly weight gains, as well as feed conversion efficiencies were recorded. Results suggested significant weight gains in the high (10ml/kg) and medium (5ml/kg) treatment groups, indicated by a P-value of 0.04. Similarly, feed conversion efficiencies were improved for above-mentioned groups (P=0.05), while feed intakes did not differ significantly between the four experimental groups. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: Die herkouer besit die vermoee om ruvoere beter as enige ander produksiedier te kan benut. Die gebruik van ruvoervesel is 'n belangrike aspek van herkouer produksiesisteme, aangesien ruvoere die hoof bron van energie aan die herkouer verskaf. Die beskikbaarheid van hoe-vesel ruvoer nutriente word egter beperk deur die degradeerbaarheid van die selwand, en aangesien lae kwaliteit ruvoere 'n groot bydrae tot wereldwye herkouer-produksiesisteme maak, is die moontlike verbetering van hierdie degraderingsproses van groot ekonomiese belang. In 'n poging om hierdie verteringsproses te help bevoordeel, is die gebruik van eksogene veselverterende ensieme ondersoek, en positiewe resultate is verkry wanneer hierdie ensieme in in vitro studies gebruik is. Goeie verbeterings ten opsigte van ruvoer verteerbaarheid en ander diereproduksie parameters is ook verkry deur middel van in vivo studies waar eksogene ensieme by die ruvoer van herkouers gevoeg IS. Twee eksperimente is ondemeem in 'n poging om ensiempreparate wat 'n moontlike positiewe effek op in vitro veselvertering mag he, te identifiseer. Die eerste, 'n in vitro organiese materiaal verteerbaarheid tegniek, was suksesvol in die identifisering van minstens ses ensiem preparate wat statisties betekenisvolle verbeterings ten opsigte van verteringsresultate geproduseer het. 'n Tweede in vitro gasproduksie prosedure is vervolgens gebruik om resultate verkry vanaf die eerste tegniek, te bevestig, asook om evalueringskapasiteit te vergroot en sodoende, nuwe ensiempreparate meer tydseffektief te evalueer. Statistiese evaluering van resultate verkry uit die tweede in vitro tegniek het 'n reeks ensieme met positiewe resultate opgelewer. Een van hierdie, Ab0374, het statisties betekenisvolle resultate ten opsigte van die kontrole, sowel as ander ensieme getoon. In 'n volgende eksperiment is 'n groeiproef gedoen om die effektiwiteit van hierdie ensiem in vivo te toets. In die proef is 32 Dohne Merino ramlammers op grond van hul gewig in vier groepe van agt skape elk verdeel, en individueel gevoer. Die groepe het verskillende toedieningsvlakke van die toetsensiem, toegedien tot die koringstrooi komponent van 'n hoe-vesel dieet, ontvang. Toedieningsvlakke was 10, 5, of lml ensiemkonsentraat/kg strooi. Elke groep se ensiemkonsentraat is verdun met die toepaslike hoeveelheid water om 'n toedieningsvlak van 300ml ensiemoplossing/kg koringstrooi te verkry. 'n Vierde groep is behandel slegs met water teen dieselfde toedieningsvlak, en het gedien as 'n kontrole. Die eksperiment is oor 'n periode van 6 weke uitgevoer. Tydens die proeftydperk is voerinnames, weeklikse gewigstoenames, sowel as voeromsetverhoudings, gedokumenteer. Resultate het betekenisvolle gewigstoenames in die hoe (lOml/kg) en medium (5ml/kg) groepe opgelewer, aangedui deur 'n P-waarde van 0.04. Voeromsetverhoudinge het ook verbeteringe getoon vir bogenoemde twee groepe (P=0.05), terwyl voerinnames nie merkbaar tussen die vier groepe verskil het nie. af
dc.format.extent xi, 91 leaves : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University en_ZA
dc.subject Ruminants -- Feeding and feeds en_ZA
dc.subject Ruminants -- Feed utilization efficiency en_ZA
dc.subject Ruminants -- Nutrition en_ZA
dc.subject Digestive enzymes en_ZA
dc.subject Forage plants en_ZA
dc.subject Dissertations -- Agriculture en_ZA
dc.subject Theses -- Agriculture en_ZA
dc.title The effect of an exogenous fibrolytic enzyme on forage digestibility parameters en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder Stellenbosch University en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record