ITEM VIEW

Strategic management and the Christian church : a mission-based framework for formulating strategy

dc.contributor.advisorOosthuizen, Hein
dc.contributor.authorBarbour, Lynn
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Graduate School of Business.
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:15Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:15Z
dc.date.issued2004-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50105
dc.descriptionThesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.
dc.description.abstractBinne alle soorte van organisasies is dit 'n sleuteldoelwit van bestuur om die organisasie se bestaande sukses in die markplek te fasiliteer en die toekoms daarvan te verseker. "lndeed, good strategy and good strategy execution are the most trustworthy signs of good management" (Thompson & Strickland, 2003). In die privaatsektor word formele strategiese bestuursraamwerke, modelIe en prosesse wyd toegepas ten einde die formulering en implementering van doelmatige strategiee te ondersteun. In die nie-winsgewende omgewing, insluitende religieuse organisasies soos kerke, word strategiese bestuursmodelle nouliks gebruik. Die akademiese literatuur bevat min oor strategie en die toepassing daarvan op religieuse organisasies, wat kerke insluit. Hierdie tekortkoming het 'n geleentheid vir ondersoek geskep. Die navorsingsprobleem wat dus aangespreek word in die werkstuk is die volgende: Kan die strategiese-formnuleringsraamwerk wat ontwikkel word in die besigheidsomgewing toegepas of aangepas word om 'n betroubare raamwerk vir strategie formulering in die Christelike Kerk daar te stel? 'n Uitgebreide literare soektog was onderneem. Dit sluit in materiaal oor strategiese bestuur, ekonomie, sosiologie, sendingkunde en algemene kerkliteratuur. As sodanig vorm dit die basis vir die ontwerp van 'n strategie formuleringsraamwerk wat bepalend is tot die Christelike Kerk. Alle Christelike Kerke is geroepe om in terme van die Groot Opdrag uit te reik en die evangelie te verkondig. Dit vorm deurgans die kernsending vir kerke. Die voorgestelde raamwerk erken die grondslag en sentrale rol van hierdie sending in die strategieformulering van die Christelike Kerk. Om die rede is die raamwerk die sending-gebaseerde raamwerk ("mission-based framework-) genoem. Hierdie sending-gebaseerde raamwerk erken die voordele van integrasie van die buite-in en binne-buite benaderinge tot strategiesebestuur. Dit omsluit beide 'n eksteme en interne ontledingselement. Hierdie kernkonsep van sending is 'n verwysingspunt vir die ander elemente. Die eksterne en interne analises word gedoen met verwysing na die sending. Die strategiese strekking word ook gerig met die sending. Die analise-integrasie element kombineer die bevindinge van die eksterne en interne analises. Die uitkoms word vergelyk met die strategiese strekking, wat weereens in Iyn is met die sending. Die strategie wat geformuleer is, word gemeet teen die sending. Die sending-gebaseerde raamwerk is toegepas ten einde die gebruik daarvan te toets as 'n instrument in die Kerk. In die werkstuk is die toepassing breed en gemik op die voorbeeldsteliing van die proses. Die raamwerk kan nietemin toegepas word op verskillende vlakke: industrie, kerklike of individuele kerkvlak. Na voltooiing en dokumentering van die ondersoek, en gebaseer op die uitgebreide akademiese en ander literatuur, is die navorsingsprobleem positief beantwoord. Die strategie formuleringsraamwerke en modelle wat ontwikkel is binne die besigheidsomgewing kan met kleinere verandering gebruik word om 'n geldige raamwerk te voorsien vir die formulering van strategie in die Christelike Kerk. Die kwessie van strategiese bestuur en die Christelike Kerk is op 'n bree en konseptuele wyse aangespreek in die werkstuk. Dit het toegelaat vir toepasbare navorsing oor die onderwerp. Nietemin is daar ander aspekte van ondersoek wat gevolg kan word en wat die ondersoek derhalwe kan verbreed. Daar is 'n beperktheid aan akademiese literatuur wat strategiese bestuur binne die Christelike Kerk, aanspreek. Die ondersoek wat in die werkstuk weerspieel word, is interessant en nuttig, en dit het op sekere wyse bygedra tot die uitbreiding van die kennisliggaam.af_ZA
dc.format.extent135 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAe
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectStrategic planningen_ZA
dc.subjectChristianityen_ZA
dc.subjectChurch managementen_ZA
dc.subjectDissertations -- Business managementen_ZA
dc.subjectTheses -- Business managementen_ZA
dc.titleStrategic management and the Christian church : a mission-based framework for formulating strategyen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW