Didactic strategies for the use of lyrics in religious education

Kim, Young-Mi (2004-01)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to identify didactic strategies for the use of lyrics in children's religious education. This is done to enhance and facilitate children's spiritual growth by means of singing lyrics. The study pays particular attention to the recognition of the role of lyrics in Christian religious education as a maturing agent. Lyrics help to provide children with the opportunity to communicate with God by revealing God's characteristics through theoretical and doctrinal content in an artistic form. Lyrics enrich children's religious development by helping them to express their joy and praise of God. Lyrics can also help children to experience a special quality of fellowship when they sing together. Lyrics ease the stiffness which can occur during the process of education. The survey of lyrics in Christian history also reveals that lyrics played an essential role in the lives of Christians throughout history. Lyrics have been used for worship, education, evangelisation and fellowship. Lyrics have functioned as a medium in which people have conversations with God and worship Him. They have also been a delightful source through which people learn about God through joyful experiences. Lyrics have helped Christians to establish true fellowship in their faith by singing together. The study reveals, however, that lyrics today do not seem to be effective in supporting people, including children, in their encounters with God. As much as lyrics can help children, they can also be obstacles to children's spiritual growth because of their inappropriate contents or improper ways of presentation. Children might misunderstand religious concepts by acquiring "unfamiliar" doctrine from lyrics. It seems that children can also develop inappropriate ideas and attitudes about worshipping under the influence of self-oriented or fun-seeking styles of lyrics. This potential of lyrics to influence children either positively or negatively is often overlooked. The question that may be raised is: what should be done to facilitate the lyric's maturing role and to keep it from being a hindrance in children's religious education? This study attempts to identify systematic and scientific didactic approaches of teaching lyrics as a way of heightening the positive role of lyrics in children's spiritual growth. For the identification of didactic strategies which are best suited for children's spiritual growth, the study presents approaches in which systems of coherent ideas, findings, activities and views concerning instruction and learning are performed. The didactic strategies are illustrated in three main phases, i.e. introductory, executive and assessment phases. Essential characteristics of the instruction-learning phenomenon in all its facets are absorbed into the theory as an overall guide for every teaching situation. The study makes an effort to apply these didactic strategies to the practical situation of teaching lyrics. Korean children are chosen as the subjects for the teaching oflyrics and their religious development is empirically investigated as the basic research on the understanding of the learner in the didactic situation. The application of the general approaches to the definite and specific situation of teaching Korean children is explained. Didactic approaches are redesigned, taking the specific didactic situation of Korea, including Korean children's specific religious characteristics, into consideration. These programmes can be effectively applied to other didactic situations, keeping them flexible in the light of the uniqueness of each lesson. The ultimate aim of this study - the recognition of systematically organised didactic strategies and exemplification of their practical application to the detailed situation of teaching lyrics - is to maximise the effectiveness of lyrics for children's spiritual goodness, particularly in enriching children's religious knowledge and experience.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om didaktiese strategieë te identifiseer vir die gebruik van lirieke in kinders se religieuse opvoeding. Dit word gedoen om leerders se sprituele groei deur middel van die sing van liedjies te fasiliteer. Die studie fokus in die besonder op die herkenning van die rol wat lirieke, in hoofsaaklik Christelike religieuse onderrig, in die proses van volwassewording speel. Lirieke verskaf aan kinders die geleentheid om met God te kommunikeer deurdat God se eienskappe deur middel van teoretiese en dogmatiese inhoud as 'n vorm van kuns openbaar word. Lirieke verryk kinders se religieuse ontwikkeling deurdat dit hulle help om hul blydskap en eer vir God uit te druk. Lirieke kan kinders ook help om 'n besondere kwaliteit van gemeenskap ("fellowship") te ervaar wanneer hulle saam sing. Deur die gebruik van lirieke kan die stramheid wat dikwels met die opvoedingsproses gepaard gaan, in 'n groot mate verlig word. Die opname wat van lirieke in die Christelike geskiedenis gedoen is toon aan dat lirieke dwarsdeur die geskiedenis 'n baie belangrike rol gespeel het in die lewens van Christene. Lirieke is deur die eeue gebruik vir aanbidding, opvoeding, evangelisasie en geloofsgemeenskap. Lirieke funksioneer as 'n medium waardeur mense in gesprek tree met God en Hom aanbid. Dit dien ook as 'n bron waardeur mense deur vreugdevolle ervaring van God leer. Lirieke help Christene om ware geloofsgemeenskap deur hul samesang te bewerkstellig. Dit blyk uit die studie dat lirieke vandag nie meer effektief is om mense, insluitende kinders, in hulontmoeting met God te ondersteun nie. Alhoewel lirieke kinders kan help, kan hulle in dieselfde mate struikelblokke wees in kinders se sprituele groei weens onaanvaarbare inhoud of onvanpaste aanbieding. Kinders kan religieuse konsepte misverstaan deurdat hulle met "vreemde" dogmas vanuit lirieke gekonfronteer word. Dit blyk dat kinders ook onaanvaarbare idees en houdings oor aanbidding kan ontwikkel weens die invloed van die selfgeoriënteerde of pretsoekende styl van sommige lirieke. Die potensiaal van lirieke om kinders óf positief óf negatief te beïnvloed word dikwels misgekyk. Die vraag wat ontstaan is: Wat moet gedoen word om die lirieke se rol in die verwerwing van volwassenheid te fasiliteer en te verhoed dat dit 'n hindernis in kinders se religieuse opvoeding word? Hierdie studie poog om sistematiese en wetenskaplik-didaktiese benaderings te identifiseer om die onderrig van lirieke te bevorder ten einde die positiewe rol van lirieke in kinders se spritiuele groei te versterk. Om didaktiese strategieë te identifiseer wat die beste by kinders se spirituele groei pas, bied die studie benaderings aan wat stelsels van samehangende idees, bevindinge, aktiwiteite en sieninge betreffende onderrig en leer behels. Die didaktiese strategieë word in drie hooffases geïllustreer, nl. die inleidende fase, die uitvoerende fase en die assesseringsfase. Essensiële kenmerke van die onderrig-leerverskynsel in alle fasette daarvan is in die teorie opgeneem as 'n allesomvattende riglyn vir elke leersituasie. Die studie poog voorts om hierdie didaktiese strategieë toe te pas in 'n praktiese lirieke-onderrigsituasie. Koreaanse kinders is gekies as proefpersone vir die onderrig van lirieke, en hul religieuse ontwikkeling is empmes ondersoek as die basiese navorsing ten opsigte van die begrip van die leerder in die didaktiese situasie. Die toepassing van die algemene benaderings tot die bepalende en spesifieke situasie van onderrig aan Koreaanse kinders word verduidelik. Didaktiese benaderings word herontwerp met inagneming van die spesifieke didaktiese situasie in Korea. Koreaanse kinders se besondere religieuse karaktertrekke word tegelykertyd in aanmerking geneem. Hierdie plooibare programme kan ook effektief op ander didaktiese situasies toegepas word, wat beteken dat hulle by elke unieke les aangepas kan word. Die uiteindelike doel van hierdie studie - die erkenning van sistematies georganiseerde didaktiese strategieë en die toeligting van hul praktiese aanwending in die onderrig van lirieke - is om die effektiwiteit van lirieke vir kinders se sprituele welsyn te optimaliseer en veralom leerders se religieuse kennis en ervaring te verryk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49911
This item appears in the following collections: