An investigation into the development for, and achievement of, project management best practices in the City of Cape Town

De Villiers, Wildre Ewin (2004-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study project deals with an investigation into the development for, and achievement of, project management best practices in the City of Cape Town. It is a fact that the average ratepayer expects to receive more and better services for less money. This will only be achieved if the organization can work more efficiently and provide more effective services to the communities. To be able to deliver these improved services at lower cost, the City of Cape Town needs to implement the Integrated Development Plan (lOP) and the programmes attached thereto through a project management approach; with the projects grouped within each program, in a matrix organization structure that will enable for the successful execution of projects that cut across multiple functions. A matrix organization can only be successful if everybody in the organization understands the concept and if functional managers are willing to share their resources and functional (subject) knowledge with project managers. The process to establish a project management methodology can be supported by a central project management office, headed by a professional project manager with sufficient authority within the organization. If the organization is serious about the successful execution of its lOP commitments and all its projects, then the central project management office will have to facilitate the development to project management maturity by being the focal point for the consistent application of project management processes and methodologies. The central project management office can support decentralized project management offices in the areas of activity, to ensure uniform standards and practices throughout the organization and to take responsibility for project management training in the organization. A project management best practices questionnaire was sent to people that deal with projects in the organization. The results indicated that there are many areas that require very urgent (immediately) and urgent training (within the foreseeable future) to be able to change the organization from a pure functional organization to a matrix organization. The custodian for this training must be the central project management office in the organization. This whole process needs to be implemented in a structured way with sufficient budget and resources provided for. Professional assistance needs to be sourced to ensure that the project management methodology is implemented correctly.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werkstuk het ten doel gehad om 'n ondersoek te doen na die ontwikkeling vir, en die bereiking van, beste praktyke vir projekbestuur in die Stad Kaapstad. Dit is 'n feit dat die gemiddelde belastingbetaler verwag om meer en beter dienste te verkry vir minder geld. Dit sal alleenlik bereik kan word indien die organisasie meer effektief kan werk en meer doeltreffende dienste aan die gemeenskappe kan lewer. Om in staat te wees om die beter dienste teen laer koste te lewer moet die Stad Kaapstad die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GO) en die programme daarmee verbind implementeer d.m.v. 'n projekbestuurbenadering; met elke program gegroepeer in projekte, geïmplementeer binne 'n matriks organisasiestruktuur, ten einde die projekte wat meervoudige funksies raak suksesvol te kan afhandel. 'n Matriks organisasie kan alleenlik suksesvol wees indien almal in die organisasie die konsep verstaan en indien die funksionele bestuurders bereid sal wees om hulle hulpbronne en funksionele (vak-) kennis te deel met die projekbestuurders. Die proses om 'n projekbestuurmetodologie te vestig moet die ondersteuning van 'n sentrale projekbestuurkantoor hê, bestuur deur 'n professionele projekbestuurder met die nodige gesag in die organisasie. Indien die organisasie ernstig is om die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan suksesvol te voltooi, asook al die projekte, sal die sentrale projekbestuurkantoor die ontwikkeling van projekbestuurkundigheid tot volwassenheid moet fasiliteer deur die sentrale fokuspunt te wees vir die konsekwente aanwending van prosesse en metodologieë. Die sentrale projekbestuurkantoor kan die gedesentraliseerde projekbestuurkantore ondersteun in die areas om te verseker dat eenvormige standaarde en praktyke regdeur die organisasie in gebruik is en om verantwoordelikheid te neem vir projekbestuuropleiding in die organisasie. 'n Projekbestuur beste-praktyke vraelys was uitgestuur aan mense wat by projekbestuur betrokke is in die organisasie. Die resultate het aangedui dat daar baie areas is wat baie dringende (onmiddellik) en dringende (binne die afsienbare toekoms) opleiding benodig om die organisasie in staat te stel om te verander van 'n oorwegende funksionele organisasie na 'n matriks organisasie. Die voog vir die opleiding moet die sentrale projekbestuurkantoor wees in die organisasie. Hierdie hele proses moet op 'n gestruktureerde basis geïmplementeer word met voldoende begroting en hulpbronne. Professionele hulp moet ingebring word om te verseker dat die projekbestuurmetodologie reg geïmplementeer word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49842
This item appears in the following collections: