Why is information technology failing to support business needs?' : the 'Sishen Iron Ore Mine' story

Bala, Leon Jerzy (2002-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Sishen Iron Ore Mine produced 24,5 million tons of iron ore during 2000/2001 of which 20 million tons was exported to clients overseas and the rest locally supplied. This production is a mere 2,5% of the world iron ore production. Sishen Iron Ore Mine is planning to produce 26,5 million tons during 2001/2002. The target is to produce more than 30 million tons in the near future. Information technology can only make a positive impact on reaching these goals, when the information technology strategy is aligned with that of the business and the information technology is managed well. This study will indicate red lights in that, if Sishen Iron Ore Mine continues to manage information technology as it has done in the past, the possibility exists that Sishen Iron Ore Mine will not reach the goals agreed upon. This study has, after a thorough investigation, shown where the shortcomings are and how to go about addressing these shortcomings. This study, furthermore, makes certain recommendations towards ensuring that information technology makes a positive impact in assisting Sishen Iron Ore Mine to reach the goals agreed upon. This study has shortly come to the conclusion that there is currently restricted alignment between the information technology strategy and the business strategy, and that the management of information technology does not follow best practice. Research was done and the results gathered pointed to specific shortcomings that needed to be addressed. These shortcomings could be summarised as follows: • Information technology strategy, with specific reference to the questions - Does information technology add value to the business? - Does information technology address business needs? - Why is development costs for information technology solutions so high? • Management of information technology, with regard to - Personnel - Information technology solution priorities - New information technologies - Information technology project management and planning - Management and user awareness and education - Management and user involvement After a thorough investigation of the applicable literature, it is recommended that Sishen Iron Ore mine take certain steps to align the information technology strategy with that of the business, and furthermore, that information technology will be satisfactorily managed. Short conclusions of the recommendations are as follows. • Information technology strategy - To develop a measurement mechanism that will determine the value added by information technology. - To develop thorough user specifications that will address business needs. - To further investigate initiatives to lower development costs for information technology solutions. • Management of information technology - The extension of the current information management organisation to address business needs. - To develop a priority matrix that will prioritise information technology solutions. - To construct forums to ensure that all parties are involved when investigating new information technologies. - To implement a thorough project management and planning environment for information technology projects. - To develop an awareness and education program of information technology for users and managers. - To develop a mechanism that will ensure that users and managers are involved during and after implementing information technology solutions.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Sishen Ysterertsmyn het gedurende 2000/2001 24,5 miljoen ton ystererts geproduseer waarvan ongeveer 20 miljoen ton uitgevoer is na oorsese kliënte en die res plaaslik geabsorbeer is. Hierdie produksie is maar 'n skamele 2,5% van die wêreld se totale ysterertsproduksie. Die Sishen Ysterertsmyn beplan dan ook om gedurende 2001/2002 26,5 miljoen ton te produseer en binne die nabye toekoms meer as 30 miljoen ton. Inligtingstegnologie kan 'n positiewe bydrae maak tot nastrewing van hierdie doelwitte, indien die strategie daarvan gesinchroniseer is met die Sishen Ysterertsmyn se strategie asook die manier waarop inligtingstegnologie bestuur word. Hierdie studie het ten doeI om met rooi gevaarligte te identifiseer indien die Sishen Ysterertsmyn voortgaan met die bestaande bestuurswyse van inligtingstegnologie wat daartoe kan lei dat die Sishen Ysterertsmyn nie die ooreengekomde doelwitte gaan bereik nie. Hierdie studie het na 'n deeglike ondersoek uitgewys waar die leemtes lê en hoe 'n mens te werk moet gaan om die leemtes aan te spreek. Hierdie studie maak verder aanbevelings om te verseker dat inligtingstegnologie 'n positiewe bydrae kan maak om te verseker dat die Sishen Ysterertsmyn wel die ooreengekomde doelwitte bereik. Hierdie studie het kortliks tot die slotsom gekom dat daar tans beperkte sinchronisering is tussen die strategie vir inligtingstegnologie en die Sishen Ysterertsmyn se strategie en dat die bestuur van inligtingstegnologie nie beste praktyke nastreef nie. Navorsing omtrent die aangeleenthede is gedoen en het uitgewys dat daar spesifieke leemtes is wat aangespreek moet word. Hierdie leemtes behels die volgende: • Strategie vir inligtingstegnologie, met spesifieke verwysing na -of inligtingstegnologie waarde toevoeg tot die Sishen Ysterertsmyn; - of inligtingstegnologie voldoen aan die Sishen Ysterertsmyn se behoeftes; - of die ontwikkelingskoste vir die oplossing van inligtingstegnologie leemtes nie te hoog is nie. • Bestuur van inligtingstegnologie, met verwysing na - personeel; - prioriteite vir oplossing van inligtingstegnologie leemtes; - nuwe inligtingstegnologie; - projekbestuur en beplanning van inligtingstegnologie; - bewusmaking en opvoeding vir bestuur en gebruikers; - bestuur en gebruikers se betrokkenheid. Na 'n deeglike ondersoek met verwysings na verwante literatuur word daar aanbeveel dat die Sishen Ysterertsmyn die nodige stappe moet neem om sinchronisering te verseker tussen die strategie vir inligtingstegnologie en die Sishen Ysterertsmyn se strategie en dat die nodige goeie bestuur van inligtingstegnologie plaasvind. Vervolgens 'n kort samevatting van die aanbevelings met betrekking tot die volgende aspekte • Strategie vir inligtingstegnologie die daarstel van metingsmeganismes om waardetoevoeging van inligtingstegnologie te bepaal; - die opstel van deeglike gebruikerspesifikasies vir die bevrediging van die Sishen Ysterertsmyn se behoeftes; - die ondersoek na inisiatiewe om die ontwikkelingskoste vir die oplossing van inligtingstegnologie gebreke te verlaag. • Bestuur van inligtingstegnologie - die uitbreiding van die bestaande Bestuursinligtingsorganisasie om die Sishen Ysterertsmyn se behoeftes te bevredig; - die daarstelling van prioriteitsmatrikse om oplossing van inligtingstegnologie gebreke te prioritiseer; die daarstelling van forums sodat alle partye betrokke is by die ondersoek na nuwe inligtingstegnologie; - die daarstelling van deeglike projekbestuur en projekbeplanning vir inligtingstegnologie projekte; opvoedingsprogram oor inligtingstegnologie vir bestuur en gebruikers; - die daarstelling van 'n meganisme wat sal verseker dat bestuur en gebruikers meer betrokke raak en bly by die implementering van inligtingstegnologie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49739
This item appears in the following collections: