Now showing items 12755-12774 of 13138

  Title
  Vacant coastal land - a good or bad investment? : a study of property transactions at Pringle Bay and Fisherhaven from 1972 to 1985 [1]
  Vader-seun identifikasie en die invloed op persoonlikheidsontwikkeling : 'n psigo-pastorale ondersoek [1]
  Vakansieoord-bediening vanuit die B KJA met verwysing na stranddienste te Melkbaai [1]
  Vakbondontwikkeling en -beleid in Suid-Afrika [1]
  Vakperspektief, doelstellings en onderwysende hantering van inhoude as dimensies van geskiedenisdidaktiek : 'n verkenning en sistematisering [1]
  Validation of a microkernel : a case study [1]
  Valuation of natural commodity related cyclical shares, on the Johannesburg Stock Exchange [1]
  Valuation of timber plantations in decision making : with special reference to compensation [1]
  Value systems in synergy to support a company's mission and strategic plans [1]
  Values and concerns in decision-making about a waste-reduction incinerator at Stormsriver, Tsitsikamma : a case study in applied ethics [1]
  Values, communication and leadership : an organizational perspective on their relationship [1]
  Van die een Algemene Sinode (A.S.) tot die volgende Algemene Sinode : die Bree Moderatuur (B.M.) van die Ned. Geref. Kerk [1]
  Van fabels en feeste tot gewels en geeste : opgedra aan Pieter W. Grobbelaar [1]
  Van ontwikkeling tot gemeenskapsontwikkeling : 'n toegepaste etiese ondersoek [1]
  Van teologiese oorheersing tot wetenskaplike outonomie : 'n filosofiese ontleding van die historiese verloop van die debat tussen Christelike geloof en wetenskap [1]
  Van-konstruksies in Afrikaans [1]
  Variasie in fisiologies-chemiese bloed-komponente van suiwelbeeste en hul moontlike verhouding tot ekonomiese eienskappe [1]
  Variasiemoontlikhede in onderwysvoorsiening vir begaafde leerlinge in sekondere skole in Kaapland [1]
  Variasiemoontlikhede in onderwysvoorsiening vir begaafde leerlinge in sekondere skole in Kaapland [Microfiche] [1]
  Variasiemoontlikhede ten opsigte van die onderrig van waarskynlikheidsleer op skoolvlak [1]