Now showing items 7742-7761 of 13138

  Title
  n 'Teologie van genoeg'? : oor 'n spiritualitiet van onderskeiding en weerstand - wanneer is genoeg genoeg? [1]
  n Aanpassing en evaluering van die Kaliforniese sielkundige vraelys [1]
  n Akoesties-perseptiewe analise van die vokale van Xhosa met spesifieke verwysing na vokaalverhoging [1]
  n Akoesties-perseptiewe analise van die vokale van Xhosa met spesifieke verwysing na vokaalverhoging [Microfiche] [1]
  n Algemene beskouing t.o.v. etnomusikologie, met spesiale verwysing na Nguni-musiek [1]
  n Algemene metode wat enkelstap numeriese iterasiemetodes vir elliptiese parsiele differensiaalvergelykings optimaal met ekstrapolasiemetodes verbind [1]
  n Algemene studie van die groei en opname van plantvoedingstowwe deur lupiene [1]
  n Algemene studie van die gronde van die Outenikwa-proefplaas te George [1]
  n Algemene tipering van die Anabaptiste [1]
  n Alternatief tot die voorsiening van plaaswerker behuising [1]
  n Analise en evaluering van die aard en funksionering van die nywerheidshof teen die agtergrond van die Suid-Afrikaanse regstelsel [1]
  n Analise en evaluering van die bydrae van A.R. Radcliffe-Brown op die gebied van die sosiale antropologie [1]
  n Analise van beleid en implementering in die voorsiening van laekostebehuising in Delft [1]
  n Analise van beskikbare produktiwiteitsmetingstegnieke en voorstelle vir 'n produktiwiteitsmetingstelsel binne die landbou divisie van Transvaal Suiker Beperk (TSB) [1]
  n Analise van die effek van multi-kulturaliteit op verpleegbestuur [1]
  n Analise van die ideologie van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, 1950-1984 [1]
  n Analise van die kerkbegrip en bedieningspraktyk van die Ned Geref gemeente Hartebeestfontein [1]
  n Analise van die kommunikasiegebeure in skole met die oog op die ontwerp van 'n opleidingsmodel vir vakhoofde [1]
  n Analise van hedendaagse scenario's oor maatskaplike verandering in Suid-Afrika [1]
  n Analise van hedendaagse scenario's oor maatskaplike verandering in Suid-Afrika [Microfiche] [1]