Use of project management to achieve the Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa's (ASGISA's) goals : housing projects

Mdhluli, Mongezi (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study evaluates transformation in South African policies and how it has affected housing delivery in South Africa. Following the collapse of apartheid controls, the new democratic government set an audacious goal of providing appropriate housing to the South African people, as per the Constitutional principle that "all South Africans have a right to a secure place in which to live in peace and dignity. and that housing is a human right", particularly those whom were previously denied housing or could not afford to build their own. Despite changes in the policies, the South African government was unable to meet its targets, nor provide dignified dwellings. Although these challenges were caused by many factors, the most pronounced factor seemed to be the use of traditional and ineffective housing delivery system, such as one-plot-one-dwelling mentality, and lack of integration of housing projects with other social projects. In an effort to improve service delivery, the South African government has in 2004 introduced a new concept, Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (ASGISA). With the forecast that ASGISA on its own will not have much impact, the author of this study proposes the use of project management as a management philosophy that will assist ASGISA to attain its housing delivery goal(s). With regard to the approach of this study, chapter 1 begins by covering a brief history of the South African policies and the three case studies, i.e. Missionvale, Tin Town and Joe Slovo, where different project management methodologies were used. Chapter 2 goes into slight in-depth analysis of the government chain of legal frameworks and policies, ranging from Reconstruction and Development Program to the National Housing Code of 2000, and lately ASGISA. Chapter 2 concludes by looking at different aspects of project management, including project management in the public sector, and why projects fail in this sector. Chapter 3 covers analyses of application of project management tools in the three case studies. In chapter 4, the findings in the case studies covered in chapter 3 are compared to determine which project was best managed and what value did project management add to the best case study. These case studies are then used in chapter 5 as pillars to discuss how project management can be applied to ASGISA, and what the necessary key success factors are for it to succeed. Finally information covered in this study is pulled together in chapter 6 to discuss and make recommendations on how new systems based on project management principles, could be leveraged in a more significant and efficient manner to improve housing delivery in South Africa. In conclusion, the author stresses the importance of adopting the systems thinking approach under the ASGISA banner in order to achieve better and more effective and efficient housing delivery to the needy.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie beoordeel die transformasie van Suid-Afrikaanse beleide en hoe die lewering ten opsigte van behuising daardeur geraak is. Na die verval van die beheermaatreels wat gegeld het tydens die apartheid era, het die nuwe demokratiese regering grootmoedige doelwitte vir die voorsiening van toepaslike behuising aan die Suid-Afrikaanse bevolking gestel, in navolging van die konstitusionele beginsel dat "alle Suid-Afrikaners die reg het op 'n veilige woonplek om in vrede en waardigheid te woon en dat behuising 'n mensereg is", spesifiek daardie persone wat voorheen behuising ontsê is of wat nie kon bekostig om hulle eie huise te bou nie. Nieteenstaande wysigings in die beleidsrigtings, kon die regering nie sy doelwitte bereik nie, en ook nie waardige woonhuise voorsien nie. Hoewel hierdie uitdagings deur vele faktore beinvloed is, blyk die mees uitstaande faktor die gebruik van tradisionele en oneffektiewe behuisings lewering sisteme te wees, soos onder andere die een-standplaas-een-woning mentaliteit en gebrekkige integrasie van behuisingsprojekte met ander maatskaplike projekte. In 'n poging om dienslewering te bevorder het die Suid-Afrikaanse regering in 2004 'n nuwe konsep ingevoer, die sogenaamde "Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa" (ASGISA). Met die voorspelling dat ASGISA in sigself nie veel impak sal hê nie, stel die outeur van hierdie studie voor dat die gebruikmaking van projekbestuur as 'n bestuursfilosofie ASGISA sal instaat stel om sy behuisings leweringsdoelwitte te behaal. Wat die benadering van hierdie studie betref, begin hoofstuk 1 met 'n bondige geskiedenis van die Suid-Afrikaanse beleide en drie gevallestudies, naamlik Missionvale, Tin Town en Joe Slovo, waar verskillende projekbestuur-metodieke gebruik is. In hoofstuk 2 word om 'n geringe in-diepte analise van die regering se reeks van regsraamwerk en beleide, wat strek van die Heropbou en Ontwikkelingsprogram tot die Nasionale Behuisings Handves van 2000 en meer onlangs ASGISA, te onderneem. Hoofstuk 2 word afgesluit deur te kyk na verskillende aspekte van projekbestuur, insluitende projekbestuur in die openbare sektor en waarom projekte in die sektor faal. In hoofstuk 3 word 'n analise van die toepassing van projekbestuur-hulpmiddels in die drie gevallestudies onderneem. In hoofstuk 4 word die bevindinge ten opsigte van die gevallestudies wat in hoofstuk 3 gedoen is, met mekaar vergelyk ten einde te bepaal welke projek die beste bestuur is en wat die waarde was van projekbestuur tot die beste gevallestudie bygedra het. Hierdie gevallestudies word dan in hoofstuk 5 as die pilare gebruik om aan te toon hoe projekbestuur in ASGISA toegepas kan word en wat die sleutel suksesfaktore is vir ASGISA om te slaag. Ten slotte word die studie inligting saamgevat in hoofstuk 6 en bespreek om aan die hand daarvan aanbevelings te maak oor hoe nuwe stelsels gebaseer op projekbestuurbeginsels aangewend kan word om op 'n meer betekenisvolle en effektiewe wyse behuisings lewering in Suid-Afrika te bevorder. Laastens beklemtoon die outeur die belangrikheid daarvan om 'n stelselsbenadering tot bestuur ("systems thinking approach") onder die ASGISA-vaandel te volg ten einde verbeterde en meer effektiewe behuisingslewering aan die behoeftiges te behaal.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4910
This item appears in the following collections: