A curriculum for community development in practical theology

August, Karel Th. (1999-03)

Thesis (MPA (Public Management and Planning))--Stellenbosch University, 1999.

130 leaves single sided printed, preliminary pages i-x and numbered pages 1-75 includes bibliography and digitized at 300 dpi (OCR), used Bizhub 250.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The basic premise of this study is that a curriculum for Theology and Community Development would provide theological institutions with a social purpose in their theological education program. This is necessary for the Church's involvement in social transformation, particularly in the South African context with its alarmingly ever-increasing proportions of unemployment, poverty, violence and crime. The research attempts to provide, as an outcome, theological institutions with a social development purpose by means of curriculum design. The reason for this is based on the conviction that the Church as a community-based organisation, particularly amongst the marginalised poor, can be an effective vehicle for community development. This is due to the Church's Biblical commission and commitment to the poor, its capacity, in terms of resourcefulness, viz. its members and capital, its understanding and experience of social realities and the holistic nature of its activities. The design of the curriculum is aimed at unlocking the Church's resources and building its capacity to become an agent or catalyst for substantial people and societal development. It is presupposed in the study that the Church, although it has a long history of mission and diaconic work, is more and more lacking in capacity to meet the challenges and need of the post-modern society and subsequently cannot effect social transformation - yet it undoubtedly has the potential. The reason for this incapacity can be ascribed to the nature of theological training, which has as a ministerial-formation model a managerial approach to organisation and maintenance of congregational ministry from inside the institutional structure. As the Church finds itself confronted with enormous community needs, the leaders feel inadequate to deal with the "demo-crisis" of society for there is little in their seminary background that could have prepared them to equip the members for ministries incorporating community development. It is argued in this study, based on an analysis of the Church as a community called by God, the essence of community development and the people-centred participatory development process, that the Church as a community-based organisation is essentially best served in effecting social change by orientating itself according to the people-centred participatory development approach. This approach is embedded in the theoretical assumptions of the Humanitarian school of thought combined with the Social Development school. In theological education a new theological paradigm in which theory re-orientates itself to a "new paradigm of humanity" is inevitable. According to this paradigm, the Church should align itself with the humanitarian focus of development because development is ultimately about a new vision for society, about a new humanity, empowerment of the people to experience full life as given by God in full respect of creation. Only in developing a theological understanding of development and in assisting to equip people for development, will it be able to answer to its calling - will it continue the process which was started by God in creating the Church as the "first fruits" of the new humanity. A curriculum for Theology and Community Development, based on the challenges of development, the sources of theology in the teaching tradition of the Church, the realities of the South African context and the principles of the People-centred Participatory Development Approach is designed to empower the Church to be an effective agent and/or catalyst for social transformation, particularly in South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die basiese uitgangspunt van hierdie studie is dat 'n kurrikulum vir Teologie en Gemeenskapsontwikkeling teologiese instellings sal voorsien met 'n sosiale doelwit in hul teologiese opvoedingsprogram: Dit is noodsaaklik vir die Kerk se betrokkenheid by sosiale transformasie, veral wat die Suid-Afrikaanse konteks aanbetref met sy ontstellende, steeds toenemende, mate van werkloosheid en die daarmee gepaardgaande spiraal van armoede, geweld en misdaad. Die navorsing voorsien as uitkoms, aan teologiese instansies 'n sosiale ontwikkeling doel deur middel van kurrikulumontwerp. Dit is gebaseer op die oortuiging dat die Kerk as 'n gemeenskaps-gebaseerde organisasie, in besonder onder die gemarginaliseerde armes, 'n effektiewe instrument kan wees vir gemeenskapsontwikkeling, gebasseer op die Kerk se Bybelse opdrag en toewyding aan die opheffing van die arme, sy verstaan en ondervinding van sosiale werklikhede en die holistiese natuur van sy aktiwiteite. Die kurrikulum is gemik op die ontsluiting van die Kerk se bronne en die bou van sy kapasitiet sodat die Kerk 'n effektiewe agent of katalisator van substantiewe mense- en sosiale ontwikkeling kan wees. Dit word in hierdie studie op grond van onderhoude en verslae voorveronderstel dat die Kerk, alhoewel hy 'n lang geskiedenis van Sending en Diakonie het, nie paraat is en nie die kapasiteit het om die uitdagings en nood van die post-moderne samelewing volgens die vereistes van sosiale transformasie die hoof te bied nie en gevolglik nie sosiale transformasie kan bewerkstellig nie. Dit terwyl die Kerk ongetwyfeld die potensiaal het. Die rede vir hierdie onvermoë kan herlei word na die Kerk se teologiese opleiding, wat as opleidings model 'n bestuursbenadering tot organisasie en instandhouding van gemeente bediening van binne die institusionele strukture het. Terwyl die Kerk gekonfontreer word met enorme gemeenskapsbehoeftes, voel die leiers onbevoeg om die demo-krisis te hanteer omdat daar baie min in hul teologiese opleiding was wat hulle kon voorberei om die lidmate vir bediening toe te rus wat gemeenskapsontwikkeling insluit. Dit word in hierdie studie geargumenteer, gebaseer op 'n analise van die Kerk as 'n alternatiewe gemeenskap geroep deur God en die wesenlikheid van gemeenskapsontwikkeling binne die verskillende benaderings in die ontwikkelingsproses, dat dit die Kerk as 'n gemeenskaps-gebaseerde organisasie wesenlik die beste sal baat indien dit sosiale verandering wil bewerkstellig om sigself volgens die mens-gesentreerde deelnemende,ontwikkelingsbenadering te orienteer. Hierdie benadering is ingebed in die teoretiese beginsels van die Humanitere Skool gekombineer met die Sosiale Ontwikkelingskool. 'n Nuwe teologies paradigma vir teologiese opvoeding waarin die teorie sigself herorienteer word tot 'n "nuwe paradigma van humaniteit" is onvermydelik. Dit word volgens hierdie paradigma op grond van eksegetiese studie voorveronderstel dat die Kerk erns maak met ontwikkeling omdat ontwikkeling uiteindelik gaan om 'n nuwe visie ten opsigte van die samelewing, 'n nuwe humaniteit - omdat dit gaan oor die bemagtiging van mense om die volle lewe met volle verantwoordelikheid teenoor die skepping te beleef wat deur God gegee is. Slegs deur 'n teologiese begrip van ontwikkeling te ontwikkel en deur saam te werk met ander instansies om mense toe te rus vir ontwikkeling, sal die Kerk in staat wees om waarlik te beantwoord aan sy roeping - sal dit die proses voortdryf wat deur God begin is toe Hy die Kerk as die "eerste vrugte" van die nuwe humaniteit in die lewe geroep het. Vir hierdie doel word die kurrikulum vir Teologie en Gemeenskapsontwikkeling ontwerp, gebaseer op die uitdagings van ontwikkeling, die bronne van teologie in die onderwys-tradisie van die Kerk, die realiteite van die Suid-Afrikaanse konteks en die beginsels van die Mens-gesentreerde Deelnemende Ontwikkelings benadering - om die Kerk te bemagtig om 'n effektiewe agent en/of katalisator vir sosiale transformasie, besonders in Suid-Afrika te wees.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4675
This item appears in the following collections: