• Indoda eneziphiwo ezininzi 

   Blaine, Sue (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
   Unjingalwazi John Powell osuka eCardiff akamtshanga eMzantsi Afrika. USue Blaine uthetha nalowo uza kuba nguMlawuli kwisikolo sezoshishino kwiYeniversithi yaseStellenbosch ngezinto anomdla kuzo ezahluka-hlukeneyo.
  • Man of many talents 

   Blaine, Sue (Stellenbosch : University of Stellenbosch Business School (USB), 2010-04)
   Professor John Powell from Cardiff is no stranger to South Africa. SUE BLAINE speaks to University of Stellenbosch Business School director-to-be about his varied interests.
  • Man of many talents 

   Blaine, Sue (2010-04)
   ENGLISH ABSTRACT: Professor John Powell from Cardiff is no stranger to South Africa. SUE BLAINE speaks to University of Stellenbosch Business School director-to-be about his varied interests.
  • Man van vele talente 

   Blaine, Sue (Stellenbosch : University of Stellenbosch business School (USB), 2010-04)
   Professor John Powell is g’n vreemdeling in Suid- Afrika nie. SUE BLAINE gesels met die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool se nuwe direkteur oor al sy belangstellings.