USB Agenda Magazine

 

USB Agenda places current management, leadership and business education matters on the table for debate. It features the intellectual capital of the school as well as the achievements of its graduates. It also serves as a meeting place for alumni to renew networks. Hence, its tagline: Learning, Linking, Leading. Published by: USB, USB Executive Development Ltd, and the USB Alumni Association. Distributed free of charge to: USB and USB-ED alumni, corporates, companies, friends of the USB and other interested parties. Publication frequency: twice a year.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is nie 'n projek nie 

  Leuvennink, Jaco (2013-04)
  Daar is ’n behoefte aan ernstige voorraadopname oor die stand van ons planeet, samelewing en ekonomie. Volgens prof Arnold Smit moet die sakewêreld ’n rol speel deur middel van ’n wyer en meer holistiese begrip van ...

 • Taking a look at nearly 50 years of USBs existence 

  Matthee, Amanda (2013-04)
  As a foretaste of a year filled with memories in 2014, when USB commemorates its 50th anniversary, we look back at some photos of the past 50 years – from the first MBA group to what USB looks like today

 • 50 Jaar van USB se bestaan 

  Matthee, Amanda (2013-10)
  As ’n voorsmakie van ’n jaar vol herinneringe in 2014, wanneer die USB sy 50ste bestaansjaar herdenk, kyk ons terug na enkele foto’s van die afgelope 50 jaar – van die eerste MBA-groep tot hoe die USB nou lyk

 • Liquor advertising: to ban or not to ban 

  Haw, Penny (2011-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Pressure is mounting from government to ban alcohol advertising but opponents insist the move would cost the country and its inhabitants dearly, and have little effect on alcohol abuse. PENNY ...

 • Dink sake-ontwerp 

  Smith, Cherice (2013-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Sedert die aankondiging dat Kaapstad die Wêreldontwerphoofstad 2014 is, het ontwerp ’n gewilde onderwerp geword. Cherice Smith verken ontwerpdenke – ’n proses wat gebruik word om ’n uitdaging deur ...

 • Think business design 

  Smith, Cherice (2013-04)
  ENGLISH ABSTRACT: Since the announcement of Cape Town as World Design Capital 2014, design has become a much talked-about topic. Cherice Smith explores design thinking – a process used to turn a challenge into ...

 • Hemelhoë ambisie 

  Smith, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB MBA-alumnus Nombeko Mbava kyk al van kleins af na die groter prentjie om te sien waar en hoe sy tot die toekoms kan bydra. En op die oomblik doen sy presies dit as werknemer by die Suid-Afrikaanse ...

 • Sky-high ambition 

  Smith, Cherice (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Since a young age, USB MBA graduate Nombeko Mbava has looked at the bigger picture, seeing where and how she can contribute to the future. Now, working for the South African National Space Agency, she ...

 • Hou aan hernuwe 

  Smit, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB PhD-alumnus dr Ferdie Lochner is ’n voorstander van tegnologiebestuur en innovasie. As hoof: IT-finansies en innovasieleier by die Stad Kaapstad help hy ook om innovasie regoor die ...

 • Financing Africa's growth: the role of development finance 

  Adjasi, Charles (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: What financial tools do African countries have at their disposal to finance, say, infrastructure projects, small business expansion or household assets? Prof Charles Adjasi, associate professor and head: ...

 • Uxhaso mali lokuhluma kweafrika: indima yophuhliso lwemali 

  Adjasi, Charles (2014-10)
  Zeziphi izixhobo zoqoqosho uMzantsi Afrika onazo kwezemali,ukutsho, amaziko enza iiprojekthi, ukwanda kwamashishini amancinci okanye izinto ezinokuthi zithengiswe zamakhaya? Njing. Charles Adjasi, injingalwazi emanyeneyo ...

 • Diversity in the workplace: the good, the bad, the necessary 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: South Africa celebrates 20 years of democracy this year. As an aspect of democracy, Cherice Smith looks at the developments and drawbacks of diversity in the workplace these past two decades.

 • Diversiteit in die werkplek: die goeie, die slegte, die nodige 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika vier vanjaar 20 jaar van demokrasie. As ’n aspek van demokrasie kyk Cherice Smith na die verwikkelinge en terugslae van diversiteit in die werkplek oor die afgelope twee dekades.

 • Ukungafani Kwabantu emsebenzini: Okuhle, Okubi, Okubalulekileyo 

  Smith, Cherice (2014-10)
  UMzantsi Afrika ubhiyozela ama 20 eminyaka ye demokrasi kulo nyaka. Nje ngembonakalo yenkululeko, uCherice Smith uye wajonga uphuhliso noqhwayelomva lokungafani kwabantu kwindawo zemisebenzi kule minyaka ilishumi idlulileyo.

 • Putting the work into networking 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Business gurus claim that networking has become an absolute necessity for career exposure and success. But how should one go about networking? How can networks be leveraged for an optimal outcome? Cherice ...

 • Sit die werk in netwerk 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Sakeghoeroes meen dat om te netwerk ’n absolute noodsaaklikheid vir loopbaanblootstelling en sukses geword het. Maar hoe moet ’n mens te werke gaan om te netwerk? Hoe kan netwerke gebruik word vir ...

 • Wanneer waardes waarde skep 

  Susman, Simon (2014-10)
  Geen opsomming

 • Be agile 

  Leuvennink, Jaco (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Nowadays, it seems as if everyone should pay attention to everything at the same time and respond immediately. Agility in the workplace might therefore help to calm down hot tempers and reduce ...

 • When values create value 

  Susman, Simon (2014-10)
  No abstract

 • Wees vlugtig 

  Leuvennink, Jaco (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit blyk deesdae dat almal tegelykertyd aan alles moet aandag gee en dadelik moet reageer. Vlugheid in die werkplek kan daarom help om slegte humeure te kalmeer en angs te verminder, sê Jaco Leuvennink.

 • Isa die intrapreneur 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Toe hy jonk was wou Isa Omagu, wat onlangs verkies is tot voorsitter van die USB-Alumnivereniging se uitvoerende komitee, ’n mediese dokter word. Hy het egter ’n ander loopbaanpad gevolg en is nou ...

 • Isa Omagu: banking on success 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Growing up, Isa Omagu, recently elected chairperson of the USB Alumni Exco, wanted to be a medical doctor. But he followed a different career path and is now enriching lives through financial advice ...

 • Creating knowledge together 

  Smith, Cherice (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Over the years higher education learning has evolved from class lecturing to collaborative learning – where students learn from each other with the lecturer as facilitator. Cherice Smith looked into the ...

 • Die hoogtepunte van die eerste inname 

  Smith, Cherice (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB se eerste inname van Kleinsakeakademie-deelnemers het onlangs hul ontwikkelingsprogram voltooi. Cherice Smith praat met van die deelnemers, borge en ander.

 • USB SBA: first intake's highs and hopes 

  Smith, Cherice
  ENGLISH ABSTRACT: USB’s first intake of Small Business Academy participants recently completed their development programme. Cherice Smith speaks to some of the participants, sponsors and others.

 • MBA-navorsingsprojek: vanggat of voordeel 

  Morrison, John (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Is dit steeds nodig om ’n navorsingsprojek as deel van die MBA te doen? Dr John Morrison, ’n dosent in Navorsingsmetodologie en senior navorser by die USB, bekyk dit van nader.

 • MBA research project: barrier or benefit 

  Morrison, John (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Is it still necessary to do a research project as part of the MBA? Dr John Morrison, lecturer in Research Methodology and senior researcher at USB, takes a closer look.

 • Kungani kumele ukuba iinkokeli zixolele 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  Nangona iintsapho noluntu zivela zithembele emandleni oxolelo ukujongana nempikiswano nongquzulwano, isixhobo sihlala, singaphuhlisekanga kwezoshishino unika ingxelo uBongani Mgayi -ichule kwezoshishino kwanomcebisi ...

 • Waarom leiers moet vergewe 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Al het families en gemeenskappe ontwikkel om op die krag van vergifnis staat te maak om geskille en konflik te hanteer, bly die hulpmiddel onderontwikkel in sakekonflikte, skryf Bongani Mgayi – ’n ...

 • Why leaders must forgive 

  Mgayi, Bongani (2013-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Though families and communities have evolved to rely on the power of forgiveness to deal with disputes and conflict, the tool remains underdeveloped in business conflicts, reports Bongani Mgayi – ...

View more