Housing in Ivory Park : a critical assessment

Mmakola, Monepo David (2000-03)

Thesis (MPA (Public Administration))--University of Stellenbosch, 2000.

105 leaves single sided printed, preliminary pages i-xii and numbered pages 1-92.Includes bibliography and list of tables and figures.

Scanned using a Hp Scanjet 8250 Scanner to pdf format (OCR).

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study assessed the performance of South Africa's Housing Policy in Ivory Park, an informal settlement in Midrand. The study used effectiveness, efficiency, equity, responsiveness and affordability, as criteria for assessment. Research was carried out using a literature review; and face-to-face interviews with officials from the Midrand Metropolitan Local Council, and the residents of Ivory Park who had already moved into the newly built houses. The study found that the performance of the policy in Ivory Park is mixed. From the point of view of effectiveness, the policy has had a positive impact on the lives of beneficiaries. The bigger picture of housing delivery, and the way the policy is being assessed by other spheres of government however, has reduced assessment of the policy to the numbers of housing built, and not taken sufficient consideration of the value of other elements of the policy. The greatest efficiency drawback has been the speed of implementation. The policy is moving at a relatively slow pace. The distribution of the resources of the policy has been equitable, in that the unemployed and households with irregular incomes have been reached by the housing policy. However, there have been difficulties in stimulating the local materials supply industries in the area, but efforts have gone into activating that part. The policy has been responsive, and beneficiaries are satisfied with the role played by the local authority, community organisations and contractors involved in housing delivery. Although the new houses built have not themselves adversely affected the cost of living of beneficiaries, the poverty level in the area, would continue to make services such as housing, unaffordable to households. The study recommends that in future, there be increased consultations with intended beneficiaries of a housing policy, in order to align the views of policymakers with those of beneficiaries. There is also a need to develop indicators that take into account all the objectives government pursues in the housing sector. The local authority should also track ownership of the built houses, to ensure that any change in ownership does not compromise the welfare of beneficiaries, and lead to the subsidisation of housing acquisitions of well-off households. Housing polices should have a more economic development slant, as the new services coming with housing would not have a greater impact in situations of persistent poverty.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die Suid-Afrikaanse Behuisingsbeleid beoordeel in Ivory Park, 'n informele nedersetting in Midrand. Hierdie beoordeling het die volgende kriteria gebruik, te wete doeltreffendheid, doelmatigheid, eweredigheid, die respons van die inwoners en bekostigbaarheid deur die inwoners. Navorsing is uitgevoer deur middel van 'n literatuuroorsig en persoonlike onderhoude met Raadslede van die Midrandse Metropolitaanse Raad asook die inwoners van Ivory Park wat alreeds in hul nuutgeboude wonings ingetrek het. Die studie het gemengde bevindings ten opsigte van die beleid binne Ivory Park opgelewer. Vanuit 'n doelmatigheidsoogpunt gesien het die beleid 'n positiewe uitwerking op die lewens van die begunstigdes uitgeoefen. Binne die groter geheel van behuisingsvoorsiening, asook die manier waarop die beleid beoordeel word deur ander regeringsfere, blyk dit egter dat die beleid slegs beoordeel word op grond van die aantal wooneenhede gelewer sonder om die ander elemente van die behuisingsbeleid te verdiskonteer. Die implementeringspoed van die beleid was die grootste nadeel vanuit 'n doeltreffendheidsoogpunt gesien aangesien die beleid teen 'n relatiewe stadige pas beweeg. Die bronne van die beleid is eweredig versprei deurdat werkloses en huishoudings met ongereelde inkomste deur die beleid bevoordeel is. Probleme is ook ondervind met die stimulasie van plaaslike boumateriaal voorsieningsindustrieel binne die gebied, maar inisiatiewe is geloods om die gedeelte te aktiveer. Die respons van die gemeenskap, binne die konteks van behuisingsvoorsiening, dui ook op hul tevredenheid met die rol van die plaaslike owerheid, gemeenskapsorganisasies en die betrokke kontrakteurs. Alhoewel die nuwe behuising nie die lewenskoste van die begunstigdes nadelig beinvloed het nie, dra die hoe armoede vlak in die omgewing daartoe by dat behuising vir vele inwoners onbekostigbaar bly. Die studie beveel aan dat daar in die toekoms toenemend met die beoogde begunstigdes van die behuisingsbeleid gekonsulteer moet word ten einde die sienings van die beleidmakers en die begunstigdes in ooreenstemming te bring. Ontwikkelingsindikatore en regeringsdoelwitte moet ook in berekening gebring word binne die behuisingsektor. Die plaaslike owerheid moet ook die eienaarskap van die nuwe wooneenhede navolg om te verseker dat eienaarskap nie die welsyn van die begunstigdes negatief affekteer nie, of dat dit nie lei tot die subsidering van die meer gegoedes in die verkryging van wooneenhede nie. Die behuisingbeleid moet ook 'n groter ekonomiese onderbou he ten einde armoede te bekamp.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4391
This item appears in the following collections: