Micro strategy and strategising in the financial services industry in Namibia

Feldmann, Silke A. (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Aangesien dit in praktyk erken word dat strategie ‘n natuurlike komplekse saak is, is die relevante strategiese prosesse en aktiwiteite binne organisasies ondersoek, met die doel van die studie om dieper begrip te verkry van die strategiese rolle wat lei tot die formulering en uitvoering van die strategie. Daar word bevind dat mededingende voordele gevind word uit unieke strategiese prosesse binne die organisasie, wat weer afhanklik is van spesifieke faktore, gedrag, redevoering en kommunikasie, asook op die vlak van verdeelde strategiese verstandhouding binne die organisasie. Die finansiële dienste industrie in Namibië vorm die fokus van hierdie studie. Finansiële dienste maatskappye word geag as gewaagde, hoogs komplekse instansies, as gevolg van die verskeidenheid ontasbare produkte en dienste wat hulle aanbied. Die besigheidsmodelle wat aangewend word, het ontwikkel in hoogs gesofistikeerde prosesstelle wat gewigtige beleggings in tegnologie en besigheidssisteme vereis. Capricorn Investment Holdings (CIH) is as praktyk studie gebruik om ondersoek in te stel na die mikro-strategie en leiding binne die finansiële dienste industrie in Namibië. Vir die rede is die fokus op die bankwese (Bank Windhoek) en versekerings maatskappye (Welwitschia Nammic Versekerings Makelaars en Santam Namibië). Bank Windhoek, Welwitschia Nammic Versekerings Makelaars en Santam Namibië is dogtersmaatskappye van CIH. Daar is baie voordele verbonde aan die ondersoek van die beplanning van die mikro-strategiese perspektief, soos deur beide die dinamiese en die nagevolge van die strategie aksie te beklemtoon, terwyl daar vergunning gemaak word vir ‘n baie beter begrip van die veelvoudige faktore wat die strategiese prosesses beinvloed. Hierdie sluit in sosiale, politieke en ekonomiese samehang waarin strategiese aksie plaasgevind het. Die hoofbevindings van hierdie studie is dat strategiese prosesse minder gestruktureerd is by groepsvlak, as in die dogtersmaatskappye. Die kultuur van die organisie, insluitende die gedrag en optrede van die leiers, bepaal die strategiese dink vermoeë van die werknemers. Verder bewys die bevindings dat strategiese bekwaamheid sterker is by die leierskap vlak en dat bekwame maatskappye waarskynlik meer belanghebbendes sal insluit in die formulering van hul strategie. Die bevindings stel ook voor dat daar ‘n behoefte is om instinktiewe benaderings-praktyke tot die strategie ontwikkeling in te sluit. Ten laaste, formele beplannings prosesse oortref die interaksies waar strategie ontwikkel is, deur informele gesprekke en besprekings.

ENGLISH ABSTRACT: Since it is recognised that strategy-as-a-practice is an inherently complex affair, the relevant strategic processes and activities within organisations were explored, with the purpose of the study being to gain a deeper understanding of the strategising roles that lead to the formulation and implementation of strategy. It was found that competitive advantage comes from unique strategic processes within the organisation, which, in turn, depend on specific actors, behaviours, discourse and communication, as well as on the level of shared strategic understanding within the organisation. The financial services industry in Namibia formed the focus of the study. Financial services companies are regarded as risky, highly complex institutions, because of the mostly intangible products and services they offer. The business models they employ have evolved into highly sophisticated sets of processes that require heavy investments in technology and business systems. Capricorn Investment Holdings (CIH) was used as a case study to examine micro strategy and strategising within the financial services industry in Namibia. Focus was therefore placed on banking (Bank Windhoek) and insurance companies (Welwitschia Nammic Insurance Brokers and Santam Namibia). Bank Windhoek, Welwitschia Nammic Insurance Brokers and Santam Namibia are subsidiary companies of CIH. Examining strategising from the micro strategic perspective has many advantages, such as highlighting both the dynamics and the consequences of strategic action, while allowing for a much richer understanding of the multiple factors that influence strategic processes. These include the social, political and economic contexts within which strategic action has occurred. The main findings of this study are that strategising processes are less structured at group level than within the subsidiary companies. The culture of the organisation, including the behaviours of leaders, determines the strategic thinking capabilities of staff. Moreover, the findings show that strategising capabilities are stronger at leadership level and that mature companies are likely to involve more stakeholders in the formulation of their strategy. The findings also suggest that there is a need to include intuitive approaches in strategy development. Lastly, within CIH formal strategising processes outweigh those interactions where strategy is developed through informal talks and discussions.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4390
This item appears in the following collections: