Now showing items 1-20 of 184

  Title
  Die 2 1/2 eeu van Genadendal : 'n kultuurhistoriese ondersoek [1]
  Die abjekte held in Steppenwolf, Fight Club en a Whistling Woman : Kielhaal (roman) [1]
  'n Afrikaanse vertaling uit Cornelia Funke se Tintenherz [1]
  Die Afrikaanse vertaling van eiename in Harry Potter : konsekwensies vir kultuuroordrag [1]
  Die Agterhuis – Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans : besluite, benaderings en strategieë [1]
  Alice se avonture in Afrikaans : 'n vertaalteoretiese beskouing van geskiktheid, aanvaarbaarheid en gepastheid [1]
  Antjie Krog se vertaling die sterre sê ‘tsau’: ’n deskriptiewe analise [1]
  Die balans tussen die ekspressiewe en relasionele boodskappe in donasiebriewe van die Universiteit Stellenbosch : ‘n ondersoek na die effek daarvan op beeldvorming [1]
  Die behandeling van zero-ekwivalensie in tweetalige woordeboeke [1]
  ’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaanstweedetaalonderrig op universiteitsvlak [1]
  'n Beoordeling van Die Huisgenoot as tydskrif, gedurende sy bestaan as maandblad (Mei, 1916-Oktober, 1923) [1]
  Die bevorderlikheid van opvoedkundige tolking vir effektiewe onderrig en leer binne die konteks van die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit Stellenbosch [1]
  Die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke : 'n hulp vir vertalers? [1]
  Binêre opposisies en perspektiewe op die 'ander' in Pieternella van die Kaap deur Dalene Matthee [1]
  Bitterkomix : teks, konteks, interteks, en die literere strokies van Conrad Botes en Anton Kannemeyer [1]
  Breyten Breytenbach se (`yk') : 'n semiotiese ondersoek [1]
  Bybelse intertekste in resente Afrikaanse gedigte en lirieke, met spesifieke verwysing na identiteitsformasies in die (post)-postmoderniteit [1]
  The comprehension of figurative language by Afrikaans-speaking children with and without specific language impairment and by child second language speakers of Afrikaans [1]
  A corpus-driven quantitative analysis of translated and original texts in 'Die Burger' [1]
  A critical evaluation of bilingual Chinese/English dictionaries for elementary and intermediate Mandarin learners at Stellenbosch University [1]