Die oorgang van skool na universiteit : 'n teoretiese raamwerk vir 'n pre-universitêre intervensie

Nel, Celeste (2008-03)

Thesis (PhD (Education )--University of Stellenbosch, 2008.

352 leaves, preliminary pages xxiii and numbered pages 1-329. Includes bibliography and a list of figures.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The South African school system is increasingly producing students who do not make the grade in higher education. Universities are concerned about the quality of the students who register as first-years at higher education institutions. The findings of various studies have clearly shown that more and more students are inadequately prepared and therefore not ready for higher education. In South Africa the problems resulting from the gap between school and university have been exacerbated by the inequalities that exist in the secondary school system, and which are still part of the legacy of apartheid. Within the context of learners’increasing unpreparedness for university studies, their difficult transition from school to university and the concomitant high drop-out figures in higher education, this study investigated the extent to which universities – with Stellenbosch University as a case in point – can contribute towards preparing students for university studies from as early as school level, and thus facilitate their transition from school to university. Taking this research question into account, the researcher investigated the extent to which specific variables played a part both in the pre-university phase and after admission. In addition, the study also focused on the extent to which students’ school background (previously disadvantaged privileged school) influences students’ preparedness, and to what extent academic standards (amongst others final examination results)are related to success in the first year at university. The research design was a case study of black newcomer first-year students who participated in a Stellenbosch University bursary project (the Merit Bursary project) in their Grade 12 year. The data generation consisted of two phases, namely a quantitative approach in the pre-university phase and a qualitative approach, after admission, in the transitional phase. The research findings have revealed that the inequalities in the South African schooling system influence the transition from school to university. The classification of schools (previously disadvantaged or privileged school) plays a crucial role in students’ preparedness and how they handle the transition from school to university. There are various academic, social, emotional, cultural and financial factors that impact on this transition. However, the factors are interdependent – no one factor can be regarded as being more important than another. Universities must adopt a holistic approach to the transition that newcomer students are required to make. It was concluded in the study that universities have a responsibility to ensure that the diminishing pool of potential students in higher education be expanded. Universities should also ontribute towards preparing prospective students more effectively so that the transition process will be less challenging. It is believed that this will also improve the throughput rate. In this regard the study proposes a theoretical framework for a pre university intervention.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse skoolstelsel lewer toenemend studente wat nie die mas in hoër onderwys opkom nie en universiteite is bekommerd oor die kwaliteit van die studente wat as eerstejaars aan hoëronderwysinstellings registreer. Uit die bevindinge van verskeie studies het dit geblyk dat studente toenemend nie voldoende voorbereid en gereed is vir hoër onderwys nie. In die Suid-Afrikaanse konteks word die gaping tussen skool en universiteit vergroot deur ongelykhede in die sekondêre skoolstelsel as gevolg van die land se apartheidsgeskiedenis. In die konteks van leerders se toenemende onvoorbereidheid vir universiteitstudie, die moeilike oorgang van skool na universiteit en die gepaardgaande hoe uitvalsyfers in hoër onderwys, het hierdie studie ondersoek ingestel na die mate waarin universiteite - met die Universiteit Stellenbosch as spesifieke geval - reeds op skoolvlak ’n rol kan speel om voornemende studente beter vir universiteitstudie voor te berei en sodoende die oorgang van skool na universiteit te vergemaklik. Met die navorsingsingsvraag in ag genome, het die navorser die mate waarin spesifieke veranderlikes ’n rol speel in die pre-universitêre fase asook die fase na toetrede tot universiteit, ondersoek. In samehang hiermee, het die studie ook gefokus op die invloed van skoolagtergrond (voorheen benadeelde of bevoorregte skole) op die voorbereidheid van studente en die mate waarin akademiese maatstawwe op skool (onder meer eindeksamenresultate) verband hou met sukses in die eerste universiteitsjaar. Die navorsingsontwerp was ’n gevallestudie van swart nuwelingeerstejaarstudente wat in hulle graad 12-jaar aan ’n beursprojek (die Verdienstelikheidsbeursprojek) van die Universiteit Stellenbosch deelgeneem het. Die data-generering het uit twee fases bestaan, naamlik ’n kwantitatiewe benadering in die pre-universitêre fase en ’n kwalitatiewe benadering na toetrede in die oorgangsfase. Die ondersoek het gevind dat die ongelykhede in die Suid-Afrikaanse skoolstelsel die oorgang van skool na universiteit beinvloed. Skoolklassifikasie (voorheen benadeelde of bevoorregte skole) speel ’n bepalende rol in die voorbereidheid van studente en ook in die wyse waarop studente die oorgang hanteer. Daar is ’n verskeidenheid akademiese, sosiale, emosionele, kulturele en finansiële faktore wat ’n rol speel in die oorgang van skool na universiteit. Die faktore is egter interafhanklik van aard – geen een kan uitgesonder word as belangriker as die ander nie. Universiteite moet die oorgang van nuwelingstudente holisties benader. Hierdie ondersoek kom verder tot die slotsom dat dit ook die verantwoordelikheid van universiteite is om te sorg dat die krimpende poel potensiele studente vir hoër onderwys vergroot en beter voorbereide studente toegelaat word om sodoende die oorgangsproses te vergemaklik en deurvloeikoerse te verhoog. In die lig hiervan stel die studie ’n teoretiese raamwerk vir ’n pre-universitêre intervensie voor.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/3175
This item appears in the following collections: