ITEM VIEW

Lateral and subjacent support

dc.contributor.authorBoyd, Kudakwasheen_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Law. Dept. of Public Law.
dc.date.accessioned2009-11-23T07:42:40Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-06-01T08:57:40Z
dc.date.available2009-11-23T07:42:40Zen_ZA
dc.date.available2010-06-01T08:57:40Z
dc.date.issued2009-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/2763
dc.descriptionThesis (LLM (Public Law))--University of Stellenbosch, 2009.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The first part of this thesis deals with the right of lateral and subjacent support and explains how it should be applied in South African law. The thesis illustrates how the neighbour law principles of lateral support were incorrectly extended to govern conflicts pertaining to subjacent support that arose in South African mining law. From 1911 right up to 2007, these two clearly distinguishable concepts were treated as synonymous principles in both academic writing and case law. The thesis plots the historical development of this extension of lateral support principles to subjacent support conflicts. In doing so, it examines the main source of South Africa’s law of support, namely English law. The thesis then shows how the Supreme Court of Appeal in Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd 2007 (2) SA 363 (SCA) illustrated how the English law doctrine of subjacent support, with all its attendant ramifications, could not be useful in resolving disputes that arise between a land surface owner and a mineral rights holder in South African mining law. The second of half of the thesis investigates the constitutional implications of the Supreme Court of Appeal’s decision in Anglo Operations in light of the systemic changes introduced by the Minerals and Petroleum Resources Development Act 28 of 2002. In terms of this new Act, all the mineral and petroleum resources of South Africa are the common heritage of the people of South Africa, and the state is the custodian thereof. This means that landowners are no longer involved in the granting of mineral rights to subsequent holders. In light of the Anglo Operations decision, landowners in the new dispensation of mineral exploitation face the danger of losing the use and enjoyment of some/all their land. The thesis therefore examines the implications of the statutory provisions in South African legislation (new and old) that have/had an impact on the relationship between landowners and mineral right holders with regard to the question of subjacent support, as well as the implications of the Anglo Operations decision for cases where mineral rights have been granted under the statutory framework.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die eerste deel van die tesis handel oor die reg op sydelingse en oppervlakstut en hoe dit in die Suid-Afrikaanse reg toegepas behoort te word. Die tesis wys hoe die bureregbeginsels rakende sydelingse stut verkeerdelik uitgebrei is na konflikte rakende oppervlakstut wat in die Suid-Afrikaanse mynreg ontstaan het. Vanaf 1911 en tot in 2007 is hierdie twee duidelik verskillende konsepte in sowel akademiese geskrifte en in die regspraak as sinonieme behandel. Die tesis sit die historiese ontwikkeling van die uitbreiding van laterale stut-beginsels na oppervlakstut-konflikte uiteen. In die proses word die hoofbron van die Suid-Afrikaanse reg ten aansien van steun, naamlik die Engelse reg, ondersoek. Die tesis wys uit hoe die Hoogste Hof van Appèl in Anglo Operations Ltd v Sandhurst Estates (Pty) Ltd 2007 (2) SA 363 (SCA) beslis het dat die Engelse leerstuk van oppervlakstut met al sy meegaande implikasies nie in die Suid-Afrikaanse reg sinvol aangewend kan word om dispute wat tussen die oppervlakeienaar van grond en die mineraalreghouer ontstaan, op te los nie. Die tweede helfte van die tesis ondersoek die grondwetlike implikasies van die Hoogste Hof van Appèl se beslissing in Anglo Operations in die lig van die sistemiese wysigings wat deur die Wet op Ontwikkeling van Minerale en Petroleumhulpbronne 28 van 2002 tot stand gebring is. Ingevolge die nuwe Wet is alle mineraal- en petroleumhulpbronne die gemeenskaplike erfenis van alle mense van Suid-Afrika en die staat is die bewaarder daarvan. Dit beteken dat grondeienaars nie meer betrokke is by die toekenning van mineraalregte aan houers daarvan nie. In die lig van die Anglo Operations-beslissing loop grondeienaars die gevaar om die voordeel en gebruik van al of dele van hulle grond te verloor. Die tesis ondersoek daarom die implikasies van verskillende bepalings in Suid-Afrikaanse wetgewing (oud en nuut) wat ‘n impak op die verhouding tussen die grondeienaar en die houer van die mineraalregte het, sowel as die implikasies van Anglo Operations vir gevalle waar mineraalregte onder die nuwe statutêre raamwerk en toegeken is.af
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectDissertations -- Lawen
dc.subjectTheses -- Lawen
dc.subjectDissertations -- Public lawen
dc.subjectTheses -- Public lawen
dc.subject.lcshMining industry -- Ownershipen_ZA
dc.subject.lcshMineral rights -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subject.lcshDispute resolution (Law) -- South Africaen_ZA
dc.subject.lcshLandowners -- Civil rights -- South Africaen_ZA
dc.titleLateral and subjacent supporten_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW