ITEM VIEW

Control measures in South Africa surrounding the tobacco and alcoholic beverage industry

dc.contributor.advisorTerblanche, N. S.
dc.contributor.authorWilson, Ryan Leslie
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Business Management.en
dc.date.accessioned2012-08-06T10:36:49Z
dc.date.available2012-08-06T10:36:49Z
dc.date.issued2008-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/22017
dc.descriptionThesis (MComm)--Stellenbosch University, 2008.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The tobacco industry of South Africa has fallen under strict legislation and control measures from the South African government since the passing of the initial Tobacco Products Control Act, 1993. Further amendments have been made to the initial act, namely Tobacco Products Control Amendment Act, 1999 and the proposed Tobacco Products Control Amendment Bill, 2004. This assignment emerges against the backdrop of the alcoholic beverage industry coming under similar scrutiny to that of the tobacco industry from government legislation and control measures The main objective of this assignment was to discover the similarities, if any, between the tobacco industry and the alcoholic beverage industry of South Africa, specifically with regard to their advertising practices before legislation. The purpose of this assignment is to discover whether or not the alcoholic beverage industry can learn from the example of the tobacco industry in order to maintain its self-regulation, rather than to fall under the control of State regulation and legislation. The literature and empirical study sought to achieve the following four objectives: 1.) To gain a thorough understanding of the tobacco legislation on a global scale; 2.) To analyse the control measures and legislation of tobacco in a South African context; 3.) To identify any similarities between the tobacco industry and alcoholic beverage industry of South Africa and 4.) To identify means in which the alcoholic beverage industry can work with the State in order to maintain the self-regulation of its industry. Findings indicate that similarities arise when comparing tobacco and alcohol, as both of them have addictive qualities, are often used from a very young age and both have laws prohibiting sale to minors. The success gained in South Africa with regard to anti-tobacco initiatives and government legislation since the introduction of the first Tobacco Act in 1993, has led to certain members of society feeling that similar, if not the same, strict strategies and / or legislative measures should be used to address the public health problems relating to alcohol.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse tabaknywerheid val onder streng wetgewing en beheermaatreëls deur die Suid-Afrikaanse regering sedert die aanvanklike Wet op die Beheer van Tabakprodukte, 1993 aanvaar is. Verdere wysigings op die aanvanklike wet is aanvaar, naamlik die Wysigingswet op die Beheer van Tabakprodukte, 1999 en die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op die Beheer van Tabakprodukte, 2004. Hierdie werk spruit voort teen die agtergrond van die alkoholdranknywerheid wat onder 'n soortgelyke soeklig geplaas is as die tabaknywerheid by wyse van regeringswetgewing en beheermaatreëls. Die hoofoogmerk van hierdie werk was om die ooreenkomste, indien enige, vas te stel tussen die tabaknywerheid en die alkoholdranknywerheid van Suid-Afrika, spesifiek met betrekking tot hul adverteringspraktyke vóór wetgewing. Die doel van hierdie werk was om vas te stel of die alkoholdranknywerheid uit die voorbeeld van die tabaknywerheid kan leer aldan nie, met die oog op die voortsetting van sy selfbeheer, eerder as om onder die beheer van Staatsregulering en wetgewing te val. Die bronmateriaal en empiriese studie was daarop toegespits om die volgende vier doelwitte te bereik: 1.) Om 'n behoorlike begrip te verkry van tabakwetgewing op 'n globale skaal; 2.) Om die beheermaatreëls en wetgewing oor tabak in 'n Suid-Afrikaanse konteks te analiseer; 3.) Om enige ooreenkomste tussen die tabak- en die alkoholdranknywerheid in Suid-Afrika te identifiseer en 4.) Om wyses te identifiseer waardeur die alkoholdranknywerheid met die Staat kan saamwerk om die selfbeheer van die nywerheid te behou. Bevindinge dui aan dat ooreenkomste wel ontstaan wanneer tabak en alkohol met mekaar vergelyk word, veral omdat albei verslawende eienskappe bevat, dikwels deur persone vanaf 'n baie jong ouderdom gebruik word en dat wetgewing albei verbied om aan minderjariges verkoop te word. Die sukses wat in Suid-Afrika rakende anti-tabakinisiatiewe en wetgewing behaal is sedert die inwerkingstelling van die eerste Wet op die Beheer van Tabak in 1993 het daartoe gelei dat sekere lede van die gemeenskap van mening is dat soortgelyke, indien nie dieselfde nie, streng strategieë en/of wetgewende maatreëls aangewend behoort te word om die openbare gesondheidsprobleme rakende alkohol aan te spreek.af
dc.format.extent260 leaves : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectTobacco industry -- Government policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectAlcoholic beverage industry -- Government policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectTobacco industry -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subjectAlcoholic beverage industry -- Law and legislation -- South Africaen_ZA
dc.subjectAdvertising -- Tobacco -- South Africaen_ZA
dc.subjectAdvertising -- Alcoholic beverages -- South Africaen_ZA
dc.subjectTheses -- Business managementen_ZA
dc.subjectDissertations -- Business managementen_ZA
dc.titleControl measures in South Africa surrounding the tobacco and alcoholic beverage industryen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW