A literature study about learning organisations : the theory and existing measurement tools regarding the contribution of learning to profitability and return on investment

Myburgh-Leendertz, Ilse (2008-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Within a highly regulated industry such as banking, learning takes place not only to better equip staff to deal with problems which may cross their paths, but to enable them to develop and grow into new roles within the bank. In addition to the regulation in the industry, there is also legislation goveming the learning providers within the industry. These learning providers have to abide by multiple rules and regulations set out by the Skills Development Act and the Banking Sector Training Authority, which grants accredited training-provider status to in-house learning departments of the various banks. With all the reports and returns that now have to be submitted to the Department of Labour, and the Skills Development levy that is paid to the South African Revenue Service, businesses are turning their attention to the amount of money actually being spent on training, and are starting to ask pertinent questions about the impact of learning. To answer these questions, the learning strategies that organisations adopt in order to become learning organisations need to be scrutinised and analysed, before moving on to how the measurement of retum on investment in learning can be determined and integrated into the balanced scorecard measurement for learning and growth. In the course of this study, the issues mentioned above will be discussed from a generic, theoretical point of view, before applying them specifically to the case of First National Bank.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In 'n hoogs gereguleerde bedryf soos die bankwese, vind leer nie net plaas om personeel beter toe te rus om probleme te hanteer wat oor hulle pad kan kom nie, maar ook om personeel nuwe rolle binne die bank te laat ontwikkel en aanneem. Bo en behalwe die regulasies van die bedryf, is daar ook wetgewing ingevolge waarvan verskaffers van opleiding binne die bedryf moet optree. Hierdie opleidingsverskaffers moet aan verskeie reels en regulasies valdoen soos neergele deur die Wet op Vaardigheids-ontwikkeling en die sektorale onderwys- en opleidingsowerheid vir die bankwese (BANKS ETA), wat geakkrediteerde opleidingsverskafferstatus aan interne opleidingsdepartemente van die verskillende banke toestaan. Met al die verslae en opgawes wat deesdae aan die Departement van Arbeid verskaf moet word sowel as die vaardigheidsontwikkelingsheffing wat aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens betaal moet word, word ondernemings al hoe meer bewus van die hoeveelheid geld wat hulle aan opleiding bestee, en begin vra hulle al hoe meer tersaaklike vrae oor die impak van opleiding. Om hierdie vrae te beantwoord, moet 'n mens die leerstrategiee wat organisasies aanvaar ten einde leerorganisasies te word, onder die loep neem en ontleed. Hierna kan die aandag verskuif na die wyse waarop die meting van opbrengs op belegging in opleiding bereken en geintegreer kan word by die gebalanseerde-telkaartmeting van leer en groei. In hierdie studie word bogenoemde sake uit 'n generiese, teoretiese hoek bespreek voordat dit meer bepaald op Eerste Nasionale Bank toegepas word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/21999
This item appears in the following collections: