Thandi agricultural linkages project : lessons from a case study in land reform

Japhta, R. (2007-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Drawing on an exploratory case study in agricultural linkages, this report seeks to provide lessons on how the rural poor might engage in more sustainable land refonn in South Africa. The Thandi Agricultural Linkages Project case study is a land reform initiative of the Capespan Group, South Africa's largest fruit exporting company. The study explores how small farmers involved in worker equity-share schemes can benefit from the opportunities from demand-driven changes in high value agriculture in South Africa. The study examines the institutional mechanisms adopted by Capespan to integrate emerging fruit farmers in the supply chain and its effects on farm profitability and sustainability. Six farms were chosen as the object of research for the study. The research argues that, whilst Govenunent have promulgated legislation and made resources avai lable to facilitate land reform in agriculture, its impact and sustainability is questionable. Whilst land reform to date is viewed by many critics in South Africa as a failure, this report argues that there are important, but largely unexplored. cases of success. These will require policy interventions, as well as much greater private sector involvement to overcome the capacity gaps which exists among farmers that have been empowered through land reform. Some of these opportunities call for innovative private sector agribusiness champions that can partner with Government to link emerging farmers in new ways into global and profitable local, value chains. Land reform is unlikely to be economically and institutionally sustainable unless action is taken to improve access to factors of production, strengthen the enabling environment and provide skills development and technical assistance to emerging farmers in a highly competitive global marketplace. This research report compiles a list of 'good practices' that could be replicated. and documents the lessons learned from the Thandi Agricultural Linkages Project. It is hoped that these lessons will be used to inform the policy, design and implementation of future land reform projects in South Africa .

AFRIKAANSE OPSOMMING: Deur die aanwending van 'n ondersoekende gevallestudie oor bindinge in die landbou. wil hierdie verslag graag aandui hoe behoeftiges in die platteland moontlik deel mag he aan meeT volhoubare grondhervorming in Suid-Afrika. Die Thandi Agricultural Linkages-gevallestudie is 'n grondhervormingsinisiatief van die Capespan Groep, SuidAfrika se grootste vrugte-uitvoermaatskappy. Die studie ondersoek hoe kleinboere wat in werkememers gelyke-aandeleskemas betrokke is, voordeel kan trek uit die geleenthede van vraaggedrewe veranderinge in hoewaarde landbou in Suid-Afrika. Die studie ondersoek die institusionele meganismes wat deur Capespan toegepas is om opkomende vrugteboere in die verskaffingsketting te integreer en die gevolglike uitwerking op plaaswinsgewendheid en volhoubaarheid. Ses plase is as die onderwerp vir navorsing in hierdie studie gekies. Die navorsing voer aan dat hoewel die Regering wetgewing geproklameer en hulpbronne beskikbaar gestel het om grondhervonning in landbou te fasiliteer, die impak. en volhoubaarheid daarvan bevraagteken word. Terwyl baie kritici in Suid-Afrika grondhervonning tot op hede as 'n mislukking afmaak, word daar in hierdie vers lag geredeneer dat daar belangrike, maar grotendeels onverkende, gevalle van sukses is. Dit sal beleidsingrype, sowel as baie groter privaatsektor betrokkenheid benodig am die kapasiteitsgapings te oorbrug wat bestaan tussen boere wat deur grondhervorming bemagtig is. Sommige van hierdie geleenthede vereis innoverende, privaatsektor agrisake-kampioene wat as vennote saam met die Regering kan optree om opkomende boere op nuwe wyses in verbinding te bring met wereld- en winsgewende plaaslike. waardekettings. Die moontlikheid is skraal dat grondhervorming ekonomies en institusioneel volhoubaar sal wees. tensy daar optrede is om toe gang tot faktore van produksie te verbeter. die bemagtigingsomgewing te versterk en vaardigheidsontwikkeling en tegniese hulp aan opkomende boere 10 'n hoogskompeterende wereldmark te voorsien. Hierdie navorsingsverslag verskaf 'n Iys van 'goeie bedrywe' wat ged upliseer kan word, en dokumenteer die lesse wat uit die Thandi Agricultural Linkages-projek voortgevloei het. Daar word geboop dat hierdie lesse aangewend sal word om die beleid, antwerp en implementering van toekomstige grondhervormingsprojekte in Suid-Afrika te informeer

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20840
This item appears in the following collections: