Managing in the age of wisdom : where information and knowledge are impregnated with purpose and principles

Maass, Alwyn Jacobus (2006-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research report is to fully understand the developing of a new age of wisdom. Society is constantly evolving and changing. Within society, there are different generations interacting with each other. Due to the speed of infonnation flow huge generation gaps have developed. This has led to a state of chaos. The report argues that infonnation and knowledge must change into wisdom, thus restoring stability to society. To make such a change, an understanding must be formulated about the wisdom worker, the type of leader who will lead them, as well as the company. Changes must take place in business, or else, the most talented people will leave. The literature investigation concentrates on the central aspects pertaining to this research, namely the understanding of the current society and the different generations. Through literature review, a better understanding is developed about the current chaotic business environment, as well as the evolving of the knowledge worker into the wisdom worker. Different authors' views are combined to develop the characteristics of the wisdom leader and the new structure of the wisdom economic organisation. Themes emerged from the investigation. The general principles of new society was centered out, the coming of the next generation, finding balance in life through five different intelligences, the new generation leader and wisdom workings within the visionary company structure. From the research report it is clear that employees experience a growing need to make work more meaningful and attractive. Due to increasing productivity pressure, employees are starting to look at alternatives. For the wisdom worker, financial well ness is subjective to a life filled with principles and values. They want work to be part of their lives, not the only life they know.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die navorsingsverslag is om die ontwikkeling van 'n era van Wysheid te verstaan. Die gemeenskap is voortdurend besig om te verander en te ontwikkel. Binne die gemeenskap is daar verskiHende aktiewe generasies. Groot gapings is besig om te ontstaan tussen die generasies, as gevolg van die toenemende spoed waarteen inligting vloeL Die verslag argumenteer dat inligting en kennis verander moet word in wysheid wat sodoende stabiliteit sal gee aan die gemeenskap. Om so 'n verandering Ie maak, is dil nodig om die Wysheidswerker te verstaan , die tipe leier wat nodig is om hulle te lei, sowel as die tipe maatskappy waarin Wysheids-werkers wit werk. Die literatuurondersoek fokus op die sentrale aspekte van die navorsing naamlik om 'n onderliggende begrip teo vorm ten opsigte van die gemeenskap en die verskillende generasies. Daarmee saam word 'n meer volledige beg rip gevorm van die chaotiese besigheidsomgewing en die evolusie van die Kundigheidswerker na 'n Wysheidswerker. Verskillende skrywers se opinies word gekombineer om die karakter·eienskappe van die wysheids-Ieier en - maalskappy Ie onlwikkel. Uit die ondersoek ontvou die algemene beginsels van 'n nuwe gemeenskap en die koms van die volgende generasie. Balans kan gevind word deur te fokus op vyf verskillende intelligensies. Die beginsels van die nuwe generasie leier word bespreek en die wysheidswerking binne die raamwerk van 'n visie-gerigte maatskappy slrukluur. Oil blyk duidelik uil die studie dat daar 'n groeiende behoefte is by werknemers am werk meer betekenisvol en aantreklik te ervaar. As gevolg van toenemende produkliwileilsdruk, begin werknemers na allernaliewe kyk. Vir die wysheidswerker is finansi~le welvaart subjektief ten opsigte van 'n lewe wat gevul is met beginsels en waardes. Hulle wil werk he wat deel is van hulle lewens. nie die enigsle lewe wal hulie ken nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20749
This item appears in the following collections: