An assessment of organisational performance management at the Drakenstein and Stellenbosch municipalities

Jessa, Fakier (2012-03)

Thesis (MPA) -- Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study set out to assess the degree to which organisational performance management (OPM) has been implemented at the Drakenstein and Stellenbosch municipalities. A purposive sampling protocol was used, as being representative of developing “B” municipalities. A mixed methodology was employed in lieu of satisfying a thorough triangulation. The thesis objectives were to assess four components or themes of OPM, namely, (i) the objectives specified for OPM, (ii) capacity to implement OPM, (iii) resources available to implement OPM and (iv) the instrument(s) employed to measure organisational performance outcomes. The fifth objective was to construct a “normative” for OPM, for the chosen population, based on the findings from the assessment of the first four objectives stated. The findings revealed that OPM was not institutionalised, or formalised in a manner that manifested a dedicated OPM department and operation. Findings revealed too, that there were many factors which led to “indistinctness” in the way OPM is regarded at the municipalities, as OPM is merged with the Integrated Development Plan (IDP) and Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP). One critical factor is that the IDP and SDBIP are not instruments designed to measure performance; hence ‘overall’ performance reports issued in the annual reports remain lacking in being comprehensive. The researcher stressed the importance of strategic planning beyond the IDP and the SDBIP and has motivated for a dedicated OPM function with strategic human resources planning. These measures would ensure the alignment of strategic objectives to the municipalities programme and departmental objectives. Furthermore, no clear separations of functions were found between OPM and the individual appraisal (IA) of senior and general employees as stated in the ‘performance management policies of both municipalities. Chapter five of the study evaluates each of the four themes in terms of the survey results, literature and legislation reviews. For each of the four themes, critical success factors (CSF’s) for the implementation of OPM at the municipalities were constructed. In addition, the evaluation of information in chapter five provided a basis for the formulation of the normative framework presented in chapter six, which offers a “normative” picture of what would constitute effective and efficient OPM at both municipalities. Taken together, the empirical findings, CSF’s and normative framework offers solution to the research problem, which was to conclude an assessment of OPM at the Drakenstein and Stellenbosch municipalities. It is envisaged that the results from this thesis would be of strategic value to the municipalities assessed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om die mate waarin organisatoriese prestasiebestuur (OPB) by die munisipaliteite van Drakenstein en Stellenbosch geïmplementeer is, te assesseer. Die steekproef is doelgerig gekies as verteenwoordigend van ontwikkelende “B”-munisipaliteite. ’n Gemengde metodologie is gebruik ten einde ’n deeglike triangulasie uit te voer. Die doelstellings van die tesis was om vier komponente of temas van OPB te assesseer, naamlik (i) die doelstellings wat vir OPB gespesifiseer is, (ii) kapasiteit om OPB te implementeer, (iii) hulpbronne beskikbaar om OPB te implementeer en (iv) die instrument(e) wat gebruik is om organisatoriese prestasie-uitkomste te meet. ’n Vyfde doelstelling was om ’n ‘normatief’ vir OPB vir die steekproef saam te stel op grond van die bevindings van die assessering van die vier eersgenoemde doelstellings. Die bevindings het aan die lig gebring dat OPB nie geïnstitusionaliseer of geformaliseer is op ’n wyse wat ’n toegewyde OPB-departement en -werksaamhede aan die dag lê nie. Die bevindings het ook getoon dat daar talle faktore is wat tot ‘onduidelikheid’ lei oor die manier waarop OPB by die munisipaliteite hanteer word, aangesien OPB in die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) en die Dienslewerings- en Begrotingsimplementeringsplan (DLBIP) opgeneem word. Een kritieke faktor is dat die GOP en DLBIP nie instrumente is wat ontwerp is om prestasie te meet nie, wat daartoe lei dat die ‘algehele’ prestasieverslae in die jaarverslag onvolledig sou bly. Die navorser beklemtoon die noodsaaklikheid van strategiese beplanning wat verder as die GOP en die DLBIP strek asook van ’n toegewyde OBP-funksie tesame met strategiese menslike hulpbron beplanning. Hierdie maatreël sal verseker dat strategiese doelstellings in ooreenstemming is met die munisipaliteite se program- en departementele doelstellings. Voorts is geen duidelike skeiding van funksies gevind tussen OPB en individuele beoordeling van die senior en algemene werknemers soos gestipuleer in die prestasiebestuursbeleide van die munisipaliteite nie. In hoofstuk 5 word elk van die vier temas teenoor die resultate van die opname, die literatuur en ’n oorsig van wetgewing geëvalueer en vir elke tema word kritieke suksesfaktore gelys vir die implementering van OPB by die munisipaliteite. Hierbenewens vorm die evaluering van die inligting in hoofstuk 5 ’n grondslag vir die formulering van die normatiewe raamwerk wat in hoofstuk 6 aangebied word, wat ’n geheelbeeld gee van wat doeltreffende en doelmatige OPB by albei munisipaliteite behels. Gesamentlik bied die empiriese bevindings, die kritieke suksesfaktore en die normatiewe raamwerk ’n antwoord op die navorsingsprobleem, naamlik om ’n assessering van OBP by die munisipaliteite wat in die steekproef verteenwoordig word, uit te voer. Die resultate van hierdie studie sal van strategiese waarde wees vir die munisipaliteite wat geassesseer is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20006
This item appears in the following collections: