Enterprise resource planning (ERP) : a study of the key benefits and challenges of implementing ERP systems

Swart, Daniel (2006-04)

Thesis (MBA) -- Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The main objective with this study was to analyse and evaluate the strategies employed by South African Breweries in the implementation of ERP systems with specific reference to the Strategic Enterprise Management (SEM) model. The study would have further identified the key success factors of implementing ERP systems and state the reasons for ERP system implementation failure. The combination of intense global compeution and powerful new information technologies has led to a rush toward ERP systems and intensified efforts to re-engineer organisational processes. Although most ERP systems are justified on the basis that they integrate disparate organisational systems or standardise organisational processes on best practice, most businesses find that the costs and risks are significantly more than benefits during the early stages following implementation of an ERP system. Some businesses have however been able to transform their supply chain processes as result of ERP implementation. Businesses must overcome daunting challenges fn order to generate value from ERP systems. ERP systems typically consist of modules, each with functionality relating to organisational functions, such as production, finance, human resources and logistics. Development and sales of ERP systems rapidly increased between 1992 and 1999 when most large corporations, which could typically make use of these systems, installed these systems. The market has recently slowed down and ERP software developers now face strong competition and are challenged to find new ways to differentiate products from those of competitors. New information systems have been developed to complement and even replace ERP systems such as Advanced Planning Systems (APS) and Supply Chain Management systems (SCM). The successful implementation of ERP systems are largely dependant on the way that a company approaches, considers and implements ERP systems. It is important to note that ERP systems implementations are not just another IT project or project implementation, but has a human element attached to the implementation process that is centric to the success of the implementation process. The study concluded that the top contributor for a successful ERP implementation is getting the employees and all persons in the process involved, on board and motivated by the process of implementation. Other important factors are a strong commitment from upper management as an implementation involves significant alterations to existing business practices, issues related to reengineering the business processes and integrating the other business applications to the ERP backbone. Upper and middle management plays a key role in managing the change that ERP brings into an organisation. It must be noted that once implemented, an ERP system is difficult and expensive to undo. In addition organisations may have to implement custom applications in addition to the ERP software as no single ERP solution can satisfy all the business needs. It is apparent that most ERP implementation successes are attributable to excellent planning, employee involvement and effective communication. Thus it is imlXlrtant for an organisation to have the above as top priorities in ERP implementation. Successful ERP implementation will be greatly enhanced if the employees are properly involved in the process and are given the necessary recognition and respect they deserve. Without dedicated employees to implement and apply the system, the organisation will be wasting its resources and capital on a system that will never be fully utilised. Although an ERP implementation effort can be completed by consultants, problems will arise if the proper employees are not available to sUPlXlrt the project. The trained employees who grow with the system and make the system expand and evolve with the company, will be true assets of the company and more than worth the investment.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van die studie was om die strategie toegepas deur Suid Afrikaanse Brouery tydens implementering van Ondememing Hulpbron Beplanning (OHS) stelsels te analiseer en evalueer met 'n spesiale fokus op die Strategiese Ondememing Bestuur (SOB) model. Die studie identifiseer ook die sleutel sukses faktore vir die implementering van aHS stelsels en bespreek die redes vir onsuksesvolle aHB stelsel impJementering. Die kombinasie van intense globale kompetisie en kragtige nuwe inligtingstelsels het aanleiding gegee tot 'n toename in aHB stelsels en het gelei tot hemude fokus op proses herstrukturering. Nieteenstaande die feit dat meeste aHB stelsels geregverdig kan word op grand van hulle integrasie van losstaande organisasie stelsels of standaardisasie van organisasie prosesse en beste praktyke, vind die meeste besighede dat die koste en risiko tydens die eerste fases na implementering betekenisvol meer is as die voordele. Sommige besighede was egter in staat om hulle verskaffingsketting prosesse te transformeer deur die implementering van aHB stelsels. Besighede moet egter oorweldigende uitdagings oorkom om waarde te genereer met aHB stelsels. aHB stelsels betaan tipies un verskeie modules, met elkeen funksionaliteite wat betrekking het op die besigheids funksies soos produksie, finansies, menslike hupbronne en logistiek. Die ontwikketing en verkope van aHB stelsels het drasUes toegeneem sedert 1992 tot 1999 toe meeste groot besighede wat kon gebruik maak van die stelsels, dit implementeer het. Die mark het onlangs afgeneem en aHB sagteware ontwikkelaars word nou gekonfronteer met strawwe kompetisie en moet nuwe maniere vind om hulle prod uk te onderskei van die kompetisie. Nuwe inligting stelsels is ontwikkel wat bestaande aHB stelsels komplimenteer en selts vervang soos byvoorbeeld Gevorderde Beplanning Stelsels (GBS) en Verskaffingketting Bestuur stelsels (VKB). Die suksesvolle implementering van aHB stelsels is grootHks afhanklik van die wyse waarop 'n besigheid OHB stelsels benader, oorweeg en implementeer. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat OHB stelsel impfementering nie net nog 'n IT projek of projek implememtering is nie, maar dat daar 'n menslike element in die implementering proses betrokke is wat 'n kernfaktor in die sukses van die implementering is. Die studie het tot die slotsom gekom dat die hoof bydraende faktor tot suksesvolle implementering van OHB stelsels is om wer1<.nemers en aile relevante persone Ie betrek en te motiveer met die implementerings proses. Ander belangrike faktore sluit in onderneming van senior bestuur aangesien implementering bekenisvolle veranderinge aan bestaande praktyke behels asook die herontwerp van besigheids prosesse en integrasie van ander besigheids toepassings. Middel en senior bestuur het 'n integrale rol in die bestuur van verandering wat OHB stelsels in die firma teweeg bring. Dit is belangrik om kennis te neem dat OHB stelsels na implementering moeilik en teen hoe koste ongedaan gemaak kan word. Besighede mag selfs nodig he om addisionele toepassings te implementeer aangesien geen OHB sagteware stelsels aan aile besigheidsbehoeftes kan voldoen nie. Dit is duidelik dat die meeste OHB implementering suksesse toegeskryf kan word aan uitstekende beplanning, werknemer betrokkenheid en effektiewe kommunikasie. Dit is dus noodsaaklik vir die firma om begenoemde as die hoogste prioiriteite vir die implementering van OHB stelsels na te volg. Suksesvolle OHB stelsel implementering word grootliks bevorder indien die werknemers deeglik betrokke is in die proses, asook die nodige erkenning en respek ontvang. S~nder toegewyde werknemers om die stelsel Ie implementeer en toe te pas sal die organisasie hulpbronne en kapitaal vermors op 'n stelsel wat nooil ten volle benut sal word nie. AJhoewel OHB implementering gekomplimenteer kan word deur konsultante sal daar probleme ontstaan indien die toepaslike werknemers nie beskikbaar is om die projek te ondersteun nie. Die opgeleide werknemer wat saam met die stelsel groei en wat die stelsel help uitbrei en ontwikkel saam met die organisasie is 'n ware aanwins vir die firma en meer as die belegging werd

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19807
This item appears in the following collections: