Corporate social investment strategies amongst the top 100 South African listed companies

Davids, Douglas (2007-12)

Thesis (MBA) -- Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The new South African government, following the 1994 first free democratic election, inherited a country torn apart by apartheid, with large portions of the population suffering from social and economic deprivation. A society divided along racial lines with many of these divides supported by State policies. Ten years into South Africa's democracy, apartheid's social and economic legacies remain. The majority of the nearly 45 million South Africans still live in conditions closely resembling those of more than a decade ago. In September 2000 at the United Nations Millennium Summit 150 heads of states committed to a set of objectives, if successfully implemented, would see by 2015 a reduction in poverty, improve lives of the less fortunate and protect environmental resources. These set of objectives, summarized into eight goals, became known as the United Nations Millennium Development Goals. The Eight Millennium Development Goals' fundamental objective is to provide guidelines for the cooperation between rich and poor countries to reach equitable global human development, the eradication of hunger and extreme poverty and the agreed access to healthcare and education for all men, women and children. The eight goals are: • Goal one: Eradicate extreme poverty and hunger • Goal two: Achieve universal primary education • Goal three: Promote gender equality and empower women • Goal four: Reduce child mortality • Goal five: Improve maternal health • Goal six: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases • Goal seven: Ensure environmental sustainability • Goal eight: Develop a global partnership for development. The South African Government, being a signatory to these eight goals was not only faced with addressing the social and economic imbalances it inherited. The Government was faced with the challenge of put processes and polices in place that would address its internal issues and find ways of improving the lives of the less fortunate in accordance with the eight millennium development goals. The South African government, through becoming a signatory to the goals, has given its commitment to achieving these eight goals within the designated timeframes. The underlying assumption in this research project is that Government alone cannot succeed in achieving these eight goals within the required timeframes. Former president Nelson Mandela, when commenting on corporate social responsibility, stated that if the Government's Reconstruction and Development program was to be successful. South African business was needed to realize this goal. The main purpose of this research project is to get an overview of the Corporate Social Investment strategies implemented by the top 100 listed companies in South Africa and to determine if these strategies to will place South Africa in a position to successfully meet the United Nations Millennium Development Goals by 2015.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die nuwe Suid-Afrikaanse regering wat aan bewind gekom het na die eerste vrye demokratiese verkiesing in 1994 het 'n land geerf wat deur apartheid uitmekaar geskeur is en waarin groot gedeeltes van die bevolking onder 'n sasiale en ekonomiese agterstand gebuk gegaan het. Die samelewing was op rassegrondslag verdeel en baie van die verdelings is deur regeringsbeleid ondersteun. Na tien jaar van demokrasie in Suid-Afrika bly die sasiale en ekonomiese erfenis van apartheid steeds staan. Die meerderheid van die byna 45 miljoen Suid-Afrikaners leef steeds in omstandighede wat baie dieselfde is as die van meer as 'n dekade gelede. Tydens die Verenigde Nasies sa Millenniumspitsberaad in September 2000 het 150 staatshoofde hulself verbind tot 'n stel doelwitle. As hierdie doelwitte suksesvol ge'r'mplementeer sou word, sou dit teen 2015 'n afname in armoede teweegbring, die lewens van minderbevoorregtes verbeter en omgewingshulpbronne beskerm. Hierdie stel doelwitte, opgesom as agt punte, staan bekend as die Verenigde Nasies se Millenniumontwikkelingsdoelwitte. Die basiese uitgangspunt van die agt Millenniumontwikkelingsdoelwitte is om riglyne daar te stel vir die samewerking tussen ryk en arm lande met die oog op die bereiking van gelyke menslike ontwikkeling wereldwyd, die uitwissing van honger en die uiterste armoede, en die ooreengekome toegang tot gesondheidsorg en opvoeding vir aile mans, vroue en kinders. Die agt doelwitte is: • Doelwit een: Uitwissing van uiterste armoede en honger • DoeJwit twee: Daarstelling van universele primere onderwys • Doelwit drie: Bevordering van geslagsgelykheid en bemagtiging van vroue • Doelwit vier: Vermindering van kindersterftes • Doelwit vyf: Verbetering van moedergesondheid • Doelwit ses: Bestryding van MIVNIGS, malaria en ander siektes • Doelwit sewe: Versekering van omgewingsvolhoubaarheid • Doelwit agt: Ontwikkeling van 'n wereldwye vennootskap vir ontwikkeling. Die Suid-Afrikaanse regering, as ondertekenaar van hierdie agt doelwitte, moes nie aileen die sasiale en ekonomiese wanbalanse wat hulle geerf het, uit die weg ruim nie. Die regering het oak te staan gekom voar die uitdaging om prosesse en beleid daar te stel wat interne probleme sou oplos en om maniere te vind om die [ewens van die minderbevoorregtes te verbeter ooreenkomstig die agt Millennium-ontwikkelingsdoelwitte. As ondertekenaar van hierdie doelwitte het die Suid-Afrikaanse regering homself verbind tot die bereiking van hierdie agt doelwilte binne die ooreengekome tyd. Die onderliggende aanname in hierdie navorsingsprojek is dat die regering aileen nie binne die vereiste tyd hierdie a9t doelwitte suksesvol kan bereik nie. Voormalige president Nelson Mandela het in kommentaar op korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid daarop gewys dat die Suid-Afrikaanse sakesektor noodsaaklik is vir die suksesvolle bereiking van die doelwitte in die regering se program van Heropbou en Ontwikkeling. Die hoofdoel van hierdie navorsingsprojek is am 'n oorsig te kry oar die korporatiewe maatskaplike beleggingstrategiee van die boonste 100 genoteerde maatskappye in SuidAfrika en om te bepaal of hierdie strategiee Suid-Afrika in 'n posisie sal plaas am die Verenigde Nasies se Millenniumontwikkelingsdoelwitte teen 2015 suksesvol te bereik.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19803
This item appears in the following collections: