A theoretical model for a Yipunu-English-French explanatory dictionary of medical terms

Mihindou, Guy-Roger (2006-04)

Thesis (DLitt)--University of Stellenbosch, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The dissertation proposes a theoretical model of a dictionary which will include three languages, namely French, Yipunu and English in a specific field of medicine. The decision to compile such a dictionary was motivated by the desire of the Gabonese government to promote local languages. The necessity also exists for Gabon, like other African countries, to build a constant and total awareness among the communities on issues relating to health as a process for self education in an attempt to reduce the spreading of diseases of which medication is costly for the government. The compilation of the dictionary demands not only a dictionary plan but also a sound theoretical knowledge in lexicography as the discipline regarding dictionary compilation. The title of the dissertation alone requires that notions like theory, model, explanation, dictionary, medicine and terminology need to be explained in detail; this is done in Chapter 1. Chapter 2 focuses on the medical background in Gabon with specific attention to the medical infrastructures of the country. As AIDS and malaria are the most deadly pandemics in Gabon, special attention is given to them as well as the notion of health in both western and African ways. Chapter 3 discusses various theoretical issues of the lexicographic process, from data acquisition to its distribution, with particular attention to the interdisciplinary environment prevailing in Gabon. Chapter 4, the frame structure, contains metalexicographic structural components of the dictionary and their classification, where the central list as principal part of the dictionary is no longer the only venue for data accommodation within the dictionary but is complemented by a variety of outer texts. Attention is also given to the role of various functions such as the knowledge-orientated function and the communication-orientated function. Chapter 5 presents both the macro- and the microstructure as the core structures of the dictionary. It introduces a hybrid type of macrostructure with a thematic arrangement mingled with a straight alphabetical macrostructure. The different themes to be included in the FYEDMT are arranged alphabetically as topic of themes section. The lemmata included in each topic as article stretch are also alphabetically organized. The microstructure introduces a new type of article: the amalgamated dictionary article, in which three individual articles are combined. This new type of article gives the user three distinctive search areas with French being the language of lemmatisation and Yipunu the first target language and English the second. Chapter 6 develops the guide structure constituted by the access structure (to help the user by presenting various devices and different venues of data for better consultation), the addressing structure (help the user by means of data coordination) and the mediostructure (direct the user to specific slots of the dictionary).

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die proefskrif bied 'n teoretiese model van 'n woordeboek in 'n spesifieke veld van die medisyne wat in drie tale aangebied word, naamlik Frans, Yipunu en Engels. Die besluit vir die opstel van so 'n woordeboek is gemotiveer deur die wens van die Gaboenese regering om plaaslike tale te bevorder. Die noodsaaklikheid bestaan vir Gaboen, soos ook ander Afrikalande, om 'n konstante en totale bewustheid oor gesondheid tussen die gemeenskappe te vestig as 'n proses van selfopvoeding in 'n poging om die verspreiding van siektes wat die regering baie geld kos, te verminder. Die samestelling van die woordeboek vereis nie slegs 'n woordeboekplan nie maar ook 'n deeglike teoretiese kennis van leksikografie as die dissipline gerig op die samestelling van woordeboeke. Die titel van die proefskrif vereis reeds 'n presiese bekendstelling van begrippe soos teorie, modelle, verduidelikings, woordeboeke, medisyne en terminologie; dit is die doel van hoofstuk 1. Hoofstuk 2 fokus op die mediese agtergrond in Gaboen met spesiale aandag aan die mediese infrastrukture in die land. Aangesien MIV/VIGS en malaria dodelike pandemies in Gaboen is, word spesiale aandag hieraan gewy, asook aan gesondheidsgebruike in die Weste en Afrika. Hoofstuk 3 bespreek verskeie teoretiese aspekte van die leksikografiese proses, vanaf data-insameling tot dataverspreiding, met besondere aandag aan die interdissiplinêre omgewing wat tans in Gaboen bestaan. Hoofstuk 4, die raamstruktuur, bevat metaleksikografiese struktuur-komponente en die klassifikasie van die woordeboek, waar die sentrale lys die belanggrikste deel van die woordeboek is maar nie langer die enigste plek vir die data-aanbod nie maar wat aangevul word deur ’n verskeidenheid buitetekste. Aandag is ook gegee aan die rol van verskeie funksies, byvoorbeeld die kennis- en kommunikasie-gerigte funksie. Hoofstuk 5 bied beide die makro- en mikrostruktuur as die kernstrukture van die woordeboek. Dit stel 'n hibriede tipe makrostruktuur bekend met ’n tematiese ordening gemeng met 'n alfabetiese makrostruktuur. Die verskillende temas wat ingesluit word in die 'FYEDMT' word gerangskik volgens die opskrifte van die lemams. Die lemmas in elke onderwerp is ook alfabeties. Die mikrostruktuur stel in nuwe tipe artikel bekend: die geamalgameerde woordeboekartikel met 'n kombinasie van drie individuele artikels. Hierdie nuwe tipe artikel gee die gebruiker drie duidelike soek-gebiede met die lemmas in Frans, Yipunu die eerste doeltaal en Engels die tweede doeltaal. Hoofstuk 6 ontwikkel die gidsstruktuur wat deur die toegangstruktuur gekonstitueer is (om die gebruiker te help deur verskeie middele en verskillende gebiede van data aan te bied vir beter konsultasie), die adresseringstruktuur (help die gebruiker met data-koördinasie) en die mediostruktuur (lei die gebruiker na spesifieke plekke in die woordeboek).

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/17324
This item appears in the following collections: