Now showing items 229-248 of 494

  Title
  Kan die NG Kerk vandag nog iets vir Suid Afrika beteken? [1]
  A Karanga perspective on fertility and barrenness as blessing and curse in 1 Samuel 1:1-2:10 [1]
  Kerk 24/7 : ’n gevallestudie van ’n ontluikende geloofsgemeenskap in George [1]
  Kerk en onderwys : 'n kerkregtelike studie van artikel 67 van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1998) [1]
  Kerkbegrip en rolverwagtinge in die NG Gemeente Murray [1]
  'n Kerkhistoriese herlees van The Genadendal Diaries (1792-1796), met as lens die vraag na die verband tussen gender, gesondheid en godsdiens [1]
  Kerklidmaatskap : 'n kerkregtelike studie [1]
  Kerkwees op Mooimeisiesfontein : die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk Albanie, 1831-1981 [1]
  Knowing the triune God : trinity and certitude in the Theology of John Calvin [1]
  Koinonia en diakonia as ’n missionale koninkryksdans [1]
  Koinoniale en diakoniale gestaltes van die missionale gemeente binne 'n konteks van multi-kulturaliteit [1]
  'n Konseptualisering van missionêre diakonaat met gepaardgaande implikasies vir bedieningstrukture in die Nederduitse Gereformeerde gemeente Onrusrivier [1]
  Kreatiewe pluralismes? : 'n kritiese analise van wet en evangelie in die denke van Michael Welker [1]
  'n Kritiese ontleding van die soteriologiese teologie van Andrew Murray [1]
  "Laat u koninkryk kom" : die publieke getuienis van die kerk [1]
  Laity empowerment with regard to the missional task of the CCAP in Malawi [1]
  Lawsuits in Pauls theological ethics : a historical and literary interpretation of 1 Corinthians 6:1-11 [1]
  Lay leadership development in the Reformed Church in Zimbabwe [1]
  Leierskap as krisis-retoriek? : prakties-teologiese perspektiewe op die onderrig van leierskap en administrasie [1]
  Leierskap in makrogemeentes : perspektiewe op kontemporêre ontwikkelings [1]