African music in the FET curriculum : an investigation into teaching strategies and the development of a technological resource

Mangiagalli, Carla (2005-12)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The South African Department of Education (DoE) recently introduced a new curriculum for schools. This curriculum, namely Curriculum 2005 (C2005), and later revised as the National Curriculum Statement (NCS), is functional at a national level in South Africa and claims to be a more equitable curriculum than its predecessor by incorporating a philosophy that accommodates all South African learners from diverse cultural and ethnic backgrounds. C2005 (NCS) promotes the principles of outcomes-based education (OBE) and shows a high regard for the Constructivist Learning Theory. In 2006 teachers will be expected to implement the Further Education and Training (FET) Band of the NCS. This study critically investigates C2005 (NCS) with the view to an improved understanding of multicultural education. The focus then turns towards music education by reviewing suggested teaching practices for multicultural music education. Following this is a thorough exploration of several approaches for the teaching of music from diverse cultures with an examination of the various appropriate models for music teaching. However, certain issues arise within the South African context as to whether music teachers have had the necessary preparation for the effective implementation of the prescribed music syllabus of the FET band. The prescribed music syllabus of the FET band includes a variety of musical genres and styles. This analysis culminates in a reflection on African music, which includes an investigation of how African music functions within traditional African societies and an approach for the effective transmission of African music in schools is proposed. Also, arising from numerous reviews concerning the teaching of African music, are opposing convictions that afford the reader an opportunity for creative thought. The lack of adequate didactical resources for the teaching of African music has resulted in a keen interest by the author in employing technology for instructional purposes. This study concludes by exploring recommendations concerning the design of an effective instructional programme that relies on technology and discusses the development of an appropriate technological resource for the teaching of African music.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse Onderwys Departement het onlangs ‘n nuwe kurrikulum aan skole bekendgestel. Hierdie kurrikulum, naamlik Kurrikulum 2005 (K2005), en later die Nasionale Kurrikulum Verklaring (NKV), is van toepassing op nasionale vlak in Suid-Afrika en maak daarop aanspraak om ‘n meer regverdige kurrikulum as sy voorganger te wees deur ‘n filosofie te bevat wat alle Suid-Afrikaanse leerders uit verskillende kulturele en etniese agtergronde akkommodeer. K2005 (NKV) bevorder die beginsels van Uitkoms Gebaseerde Onderwys (UGO) en vertoon ‘n hoë affiniteit vir die Konstruktiewe Leerteorie. Dit sal van onderwysers verwag word om in 2006 die Verdere Onderwys- en Onderrigband van die NKV te implementeer. Hierdie tesis ondersoek K2005 (NKV) krities met die oog op ‘n verbeterde begrip vir multikulturele onderwys. Die fokus skuif dan na musiekopvoeding met ‘n oorsig oor voorgestelde onderwyspraktyke vir multikulturele musiekopvoeding. ‘n Deeglike bespreking van verskeie benaderings vir die onderrig van musiek van verskeie kulture volg dan, asook ‘n ondersoek oor verskillende toepaslike modelle vir musiekonderrig. Sekere kwessies ontstaan egter binne die Suid- Afrikaanse konteks waarby daar gevra word of musiekonderwysers oor die nodige voorbereiding vir die effektiewe implementering van die voorgeskrewe musiekkurrikulum van die VOO-band beskik. Die voorgeskrewe musiekkurrikulum van die VOO-band sluit ‘n verskeidenheid musiekgenres en -style in. Hierdie analise word gevolg deur nadenke oor Afrika musiek, wat ’n ondersoek insluit na die wyse waarop Afrika-musiek binne die tradisionele Afrika-gemeenskap funksioneer. Voorstelle vir die benadering van Afrika-musiek in skole word gemaak sodat die effektiewe oordrag van Afrikamusiek verseker sal word. In hierdie bespreking word teenstrydige opinies wat na vore kom in die talle oorsigte oor die onderrig van Afrika-musiek, voorgehou. Dit bied die leser ‘n geleentheid tot kreatiewe denke. Die gebrek aan geskikte didaktiese bronne vir die onderrig van Afrika-musiek het gelei tot ‘n groot belangstelling by die navorser oor die gebruik van tegnologie vir onderrigdoeleindes. Hierdie studie sluit af met ‘n ondersoek na die ontwerp van ‘n effektiewe onderrigprogram wat op tegnologie gebaseer is, en met ‘n bespreking van die ontwikkeling van ‘n geskikte tegnologiese bron vir die onderrig van Afrika-musiek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/16614
This item appears in the following collections: